מידות דף לד – פתיחה למסכת מידות

  • הרב ירון בן צבי
מסכת מידות עוסקת בצורתו של בית המקדש השני. המידות של בית המקדש הראשון מפורטות בספר מלכים. בספר יחזקאל יש תיאור של הבית שעתיד להיבנות, ולכאורה ניתן היה לבנות את בית המקדש השני על פי תיאור זה, אולם הרמב"ם (בית הבחירה א,ד) מסביר שבוני הבית השני לא נהגו כך:
"וכן בנין העתיד להבנות, אף על פי שהוא כתוב ביחזקאל, אינו מפורש ומבואר, ואנשי בית שני כשבנו בימי עזרא בנוהו כבנין שלמה ומעין דברים המפורשים ביחזקאל".
דהיינו, בית שני לא נבנה כולו על פי הכתוב ביחזקאל, וחלק ממנו נבנה על פי התבנית של הבית הראשון, משום שהתיאור המופיע ביחזקאל אינו מלא מספיק, ולא היה ניתן לבנות על פיו. התוספות יום טוב (בהקדמה לצורת הבית) כתב שהסיבה לכך שרק חלק מבית שני נבנה על פי נבואת יחזקאל היא שדברי יחזקאל נאמרו על הבית שיבנה לעתיד לבוא בימות המשיח. אם בתחילת ימי בית שני היו עם ישראל ראויים לכך – הייתה הגאולה השלמה באה, והבניין שעליו התנבא יחזקאל היה נבנה. אולם מכיון שהבניין המתואר ביחזקאל היה ראוי להיות בית מקדש שלא יחרב (כפי שנאמר בסנהדרין צח ע"ב), לא יכלו לבנות כדוגמתו את בית המקדש השני – שלא היה אמור להתקיים לנצח. אמנם, על אף שאותו הדור לא זכה לגאולה, מכל מקום ראו לנכון לבנות לפחות חלק מבית המקדש על פי נבואת יחזקאל.
הרמב"ם (בהקדמה לפירוש המשנה) כתב על מסכת מידות:
"אחר תמיד מדות, ואין ענינה אלא ספור מדת המקדש וצורתו והיאך בנינו, והתועלת בכך שכשיבנה לשמור בו אותה צורה ואותו היחס, כי אותו היחס מאת ה' כמו שאמר 'הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל'".
מדברי הרמב"ם משמע שבמידות בית המקדש השני יש גם עניין מעשי – ניתן ללמוד ממנו על הבניין שבעז"ה נזכה לבנות במהרה בימינו. אומנם המידות של בית המקדש השלישי, המתוארות בספר יחזקאל, אינן תואמות את מידות בית המקדש השני, אבל יש פרטים רבים שיהיו זהים, ועל ידי ידיעת המידות והתבנית של בית המקדש השני נוכל ללמוד ולהבין יותר בקלות, לכשנזכה, את מידות בית המקדש השלישי.
"יהי רצון מלפניך, ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך. וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות".