מיון סכו`ם בשבת

  • הרב אביעד ברטוב

מיון סכו"ם בשבת

האם מותר למיין סכו"ם בשבת? בשאלה זו נחלקו האחרונים. ה"אור שמח", בחידושיו על הרמב"ם (שבת ח', יא), פסק ש"אין ברירה בכלים", ולכן מותר למיין סכו"ם. לעומתו, ה"משנה ברורה" (שי"ט, טו) פסק שיש ברירה גם בכלים, ולכן אסור לברור סכו"ם.

עיקר טענת ה"אור שמח" הוא שכלים הנמצאים בערמה לא נחשבים מעורבים, שכן כל כלי ניכר לעצמו, ולכן אין בהם איסור ברירה. הט"ז וה"משנה ברורה", לעומתו, הסתמכו על רש"י מפורש הקובע שברירה אינה שייכת רק בדברי מאכל אלא גם בדברים אחרים. רש"י בשבת עד ע"ב כותב שהבורר צרורות גסים של עפר מתוך ערמת רגבי עפר עובר על מלאכת "בורר", ומכאן הסיקו האחרונים שאיסור בורר אינו חל רק על דברי מאכל.

אמנם, יש לציין שדברי רש"י אינם סותרים בהכרח את דבריו של ה"אור שמח", שכן גם ה"אור שמח" מסכים שצרורות העפר אינם ניכרים לעצמם, ולכן אסור לברור אותם בשבת. אמנם, ראשונים אחרים דנו בטענה זו - כאילו אין ברירה בדברים הניכרים לעצמם - ואסרו זאת. כך, לדוגמא, בשו"ת "תרומת הדשן" (סי' נ"ז) אוסר למיין דגים מעורבבים מסוגים שונים, למרות שנראה שכל דג 'ניכר לעצמו'.

להלכה, הרמ"א פוסק כ"תרומת הדשן", שאסור להפריד בין שני סוגי דגים. כאמור, ה"אור שמח" טוען שמותר למיין כלים ובגדים, כיוון שגם כשהם מעורבים - הם אינם נחשבים ל'תערובת'. הרב עובדיה יוסף (שו"ת יביע אומר ח"ה או"ח סי' ל"א אות ד) הסכים לדברי ה"אור שמח", והתיר לברור סכו"ם בשבת. לעומתו, בספר "שמירת שבת כהלכתה" (ג', א) פסק שאיסור בורר חל גם על כלים ובגדים, ולכן אין למיין סכו"ם (ג', עח), אסור לבחור בגד ללבישה זמן רב לפני לבישתו (ג', סח) ואין לבחור ספר מערימת ספרים זמן רב לפני שמעוניינים לעיין בו (ג', סט).