מנחות דף כח – מנורה משאר מתכות

  • הרב אברהם סתיו
בברייתא המובאת בגמרא (כח ע"א) נאמר שמנורת הזהב כשרה גם אם נעשתה משאר מיני מתכות:
"משאר מיני מתכות כשרה... אמר קרא: 'תיעשה', לרבות שאר מיני מתכות".
הברייתא המובאת בהמשך הגמרא מחלקת במספר דינים בין מנורה שנעשתה מזהב ובין מנורה שנעשתה משאר מתכות:
"דתניא:
'ככר זהב טהור יעשה אותה את כל הכלים האלה', באה זהב – באה ככר, אינה באה זהב – אינה באה ככר;
'גביעיה כפתוריה ופרחיה', באה זהב – באה גביעים כפתורים ופרחים, אינה באה זהב – אינה באה גביעים כפתורים ופרחים...
'וזה מעשה המנורה מקשה זהב', באה זהב – באה מקשה, אינה באה זהב – אינה באה מקשה".
מדברי הברייתא עולה שרוב דיני המנורה קיימים רק כאשר המנורה עשויה זהב, ולא כאשר היא עשויה ממתכות אחרות. ניתן להציע שתי הבנות עקרוניות בשאלת מעמדה של מנורה שעשויה ממתכות אחרות ביחס למנורה שעשויה זהב:
א. במנורה ישנם שני דינים: 1. דין לכתחילה של 'מנורה זהב' אשר כולל את כל דיני המנורה – ככר, כפתורים ופרחים וכו' ואינו מעכב. 2. דין בסיסי של 'מנורה בעלמא' שמתקיים בכל מתכת וללא צורך בקישוטים והוא 'מעכב'.
ב. ישנם שני מסלולים בעשיית מנורה: 1. מסלול של 'מנורת זהב' שכולל את כל דיני המנורה, ועדיף לבחור בו לכתחילה. 2. מסלול של 'מנורה בעלמא' משאר מתכות, אשר דיניו קלים יותר.
ההשלכה המרכזית של חקירה זו תהיה בשאלה האם קיימים דינים שמעכבים במנורת זהב ואינם קיימים במנורה משאר מתכות. לפי האפשרות הראשונה זה לא יתכן, משום שהדינים שאינם קיימים בשאר מתכות הם חלק מהרובד הלכתחילאי שאינו מעכב, אך לפי האפשרות השניה יתכן שדינים שאינם קיימים כלל במסלול של 'מנורה בעלמא' קיימים אפילו לעיכובא במסלול של 'מנורת זהב'.
נקודת המחלוקת הבולטת ביותר בשאלה זו היא דין 'מקשה'. מפשט הגמרא עולה בבירור שדין מקשה מעכב במנורת הזהב ואינו קיים כלל במנורה משאר מתכות. מאידך, הרמב"ם (הל' בית הבחירה ג, ה) פסק שדין מקשה קיים גם בשאר מתכות. מבלי להיכנס לאופן שבו מתיישבים דברי הרמב"ם עם לשון הגמרא, נראה שהמחלוקת בין העמדות נובעת מהחקירה הנ"ל – לדעת הרמב"ם מנורה משאר מתכות מהווה את הרובד שהוא 'לעיכובא' במנורה, וממילא היא חייבת לכלול את כל הדינים המעכבים במנורה (ובכלל זה דין 'מקשה'). אמנם בפשט הגמרא נראה שמנורה משאר מתכות היא מסלול חדש שמנותק לגמרי מדיני מנורת הזהב.
ביחס לדיני 'ככר' ו-'כפתורים ופרחים' מפורש בברייתא שאינם קיימים במנורה משאר מתכות, וגם כאן נחלקו הראשונים והאחרונים האם במנורת זהב הם לעיכובא (עי' רמב"ן עה"ת במדבר ח, ד ומנ"ח צח, ה), ונראה שיסוד מחלוקתם בחקירה הנ"ל.
ניתן להביא ראיה לצד שרואה במנורה משאר מתכות מסלול חדש לגמרי מדברי הגמרא ביחס לדין שבעה קנים בשאר מתכות. הגמ' הציעה שדין ז' קנים לא יתקיים בשאר מתכות:
"ואימא נמי: באה זהב – באה קנים, אינה באה זהב – אינה באה קנים!"
ודחתה:
"ההוא פמוט מיקרי".
מלשון הגמרא עולה שעצם העובדה שז' קנים מעכבים במנורת הזהב אינה מוכיחה שדין זה קיים בשאר מתכות, ורק משום שמנורה ללא קנים היא 'פמוט בעלמא' הכריעה הגמרא שגם בשאר מתכות צריך ז' קנים.