מעבר מול מצלמת טלוויזיה במעגל סגור

  • הרב אביעד ברטוב

מעבר מול מצלמת טלוויזיה במעגל סגור

במבני ציבור רבים (ובשנים האחרונות גם בבתים משותפים) אנו מוצאים מצלמות במעגל סגור, המצלמות את כל העובר לפניהן. המצלמה משדרת את הצילומים למסך הנמצא ליד כסאו של השומר, וכך הוא יכול לדעת מי נכנס לבניין. פסיקה בשאלת המעבר לפני מצלמות אלו בשבת זוקקת דיון בבעיות הלכתיות רבות, ביניהן שינוי עוצמת הזרם החשמלי שנוצר בתהליך הצילום ("בונה" או "מבעיר"), אגירת התמונה המצולמת על סרט וידיאו או על דיסק מגנטי (איסורי "בונה" או "כותב"), ו'כתיבה' על גבי מסך טלוויזיה (איסור "כותב").

הפעם, נעסוק בשאלה אחרת, הנוגעת ליסודות הלכות שבת. גם אם המעבר מול מצלמה במעגל סגור כרוך בעשיית מלאכה או באיסור דרבנן - עדיין ייתכן שפעולה זו מותרת. באופן כללי, נפסק להלכה ש"דבר שאינו מתכוון - מותר", כלומר - מותר לאדם לעשות פעולה שאולי תגרום לעבירה בלי כוונה (לדוגמא: לגרור כסא ע"ג קרקע, למרות שהכסא אולי יחרוש בה חריצים). אמנם, כאשר העבירה ודאי תתרחש - אסור לעשות את הפעולה, שכן האדם יודע בוודאות שהמלאכה האסורה תתבצע ואי אפשר לומר שהוא אינו מתכוון אליה. מצב כזה נקרא "פסיק רישא" [=חתוך ראשו]: כשם שאסור לחתוך את ראשו של תרנגול ולטעון שאין רוצים להורגו אלא רק להשתמש בראשו למשחק, כך אסור לעשות פעולה שודאי תגרום לעבירה.

במקרה שלנו, האדם העובר מול המצלמה אינו מתכוון לכתוב על המסך, אך הוא יודע בוודאות שהדבר יתרחש. לכן, לכאורה, הדבר נחשב ל"פסיק רישא" ואסור. אמנם, ייתכן לצרף כאן שתי שיטות מקלות: ראשית - לדעת הערוך, אם האדם אינו מתכוון והעבירה (שודאי תתרחש) אינה תורמת לו דבר ("פסיק רישא דלא ניחא ליה") - הדבר מותר; ושנית - לדעת "תרומת הדשן", "פסיק רישא" באיסור דרבנן מותר. המעבר מול המצלמה היא אינה לטובתו של העובר מול המצלמה, ולכן אם נסיק שהיא כרוכה רק באיסור דרבנן - אולי אין בה איסור.

מה דינו של אדם הרואה שחבירו עובר, מבלי משים, במקום שמותקנת בו מצלמה במעגל סגור? העושה עבירה בדרך הילוכו, כאשר הוא אינו מתכוון לעשיית המעשה כלל, נחשב ל"מתעסק", ונחלקו האחרונים בגדר איסורו. לדעת רבי עקיבא איגר - עבירה ב"מתעסק" זהה לכל עבירה בשוגג, ולכן אדם הרואה שחבירו עתיד לעבור עבירה ב"מתעסק" צריך להזהיר אותו. לעומתו, הרב יוסף אנגל סובר ש"מתעסק" אינו נחשב למעשה-עבירה כלל, ולכן אם מישהו רואה שחבירו עובר מבלי-משים לפני מצלמה במעגל סגור - הוא אינו צריך להזהיר אותו, שכן מעבר ללא-משים אינו נחשב לחילול שבת.

להלכה, הפוסקים חילקו בין שני מקרים שונים: מותר לעבור סתם מול מצלמה, כיוון שסתם הליכה, ללא צורך בצילום כלל, אינה נחשבת למלאכת מחשבת; אך כאשר המצלמה מותקנת בכניסה לבית, ויש לעבור מולה כדי שהשומר יפתח את דלת הבית - הדבר נתון במחלוקת הפוסקים.