מצוה לקדש על הראייה

  • הרב אברהם סתיו
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

ראש השנה דף כ - מצוה לקדש על הראייה

במשנה להלן (כא ע"ב) נאמר שמחללים את השבת על קידוש החודש של ניסן ותשרי. הגמרא בסוגייתנו (יט ע"ב-כ ע"א) דנה ביחס שבין דין זה לקביעה שאדר הסמוך לניסן תמיד חסר:

שלחו ליה למר עוקבא: אדר הסמוך לניסן - לעולם חסר. מתיב רב נחמן: על שני חדשים מחללין את השבת - על ניסן ועל תשרי. אי אמרת בשלמא זמנין מלא זמנין חסר - משום הכי מחללינן, אלא אי אמרת לעולם חסר - אמאי מחללינן? - משום דמצוה לקדש על הראייה.

הגמרא שואלת מדוע יש צורך לחלל את השבת על קידוש חודש ניסן, אם ידוע שתמיד אדר הוא חודש חסר. התשובה שאותה מציעה הגמרא היא שמחללים שבת משום שמצווה לקדש על פי הראייה, ומצווה זו מתקיימת אף שאנו יודעים מראש באיזה יום נקדש את החודש. בהמשך הסוגייה נדחית תשובה זו משום לשון המשנה, אך לכאורה נראה שהגמרא מתעלמת מפגם מהותי בתשובתה. וכך ניסח זאת הריטב"א (כ ע"א ד"ה אי):

הוה מצי לאקשויי אי הכי דמשום מצוה לקדש על פי הראיה אפילו כולהו חדשים נמי ליחללו.

כלומר, אם חילול השבת נעשה בכדי לקיים את המצוות לקדש על פי הראייה, אין כל סיבה להגביל אותו רק לניסן ותשרי, וראוי היה לחלל את השבת עבור מצווה זו גם בחודשים אחרים! הריטב"א סבור שזו קושייה ניצחת, ומסביר שהגמרא לא הקשתה כן משום שהעדיפה לדחות סברה זו מתוך לשון המשנה עצמה (וכן כתב השפת אמת שם).

אמנם נראה שיש ליישב את קושיית הריטב"א מתוך עיון במהותה של המצווה לקדש על פי הראייה.

אפשר להבין מצווה זו בשתי דרכים: א. יש מעשה מצווה של קידוש החודש על פי הראייה. ב. יש דין בחודש שהוא מתקדש בצורה טובה יותר על פי הראייה.

נראה שהריטב"א הבין כאפשרות הראשונה, שקידוש החודש על ידי ראייה נחשב למעשה מצווה. ממילא, מסתבר היה בעיניו שמצווה זו מתקיימת באופן שווה בכל חדשי השנה. אמנם ייתכן שבשלב זה הבינה הגמרא כאפשרות השנייה, היינו שקדושת החודש נוצרת בצורה טובה יותר כאשר היא נקבעת על פי הראייה. ממילא, ייתכן שדווקא בחודשים שבהם יש משמעות מיוחדת לקידוש החודש נצטרך לקדש על פי הראייה (ועי' בהערות הגרי"ש אלישיב כאן).

נראה לחזק כיוון זה מתוך דברי התוס' (כ. ע"א ד"ה הא בניסן) שכתבו בפירושם השני שדווקא את חודש ניסן ותשרי אנו קובעים בזמנו ונמנעים מלאיים על העדים. נראה שטעם הדבר הוא שכאשר יש משמעות מהותית לקידוש החודש אנו מבקשים שהוא ייעשה בצורה הטובה ביותר.

הרב אברהם סתיו