SITE NO LONGER SUPPORTED

THIS SITE IS NO LONGER SUPPORTED            בית מדרש הוירטואלי עבר דירה
PLEASE FIND US AT OUR NEW TORAT HAR ETZION WEBSITE                                  
     English shiurim @ https://etzion.org.il/en          לשיעורים בעברית @ 
https://etzion.org.il/he

מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה

  • הרב אוהד זימרן

"מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה"

תפילתנו מורכבת משלושה חלקים: הראשון הוא סידור שבח והודיה לקב"ה - ברכות השחר ופסוקי דזמרא, השני הוא קבלת עול מלכות שמיים - קריאת שמע וברכותיה, והשלישי הוא לב התפילה - תפילת העמידה. אין ספק כי תפילת העמידה היא מרכז התפילה, אך כדי שנוכל לעמוד מול הקב"ה ולבקש על צרכינו, עלינו להקדים לה קבלת עול מלכות שמיים.

בברכת "יוצר אור" אנו מתארים את המלאכים המקבלים עליהם עול מלכות שמיים ואומרים שירה לפני הקב"ה. ברור שתיאור זה לא נועד לתעד את פעולתם של המלאכים בעולמות העליונים, אלא ללמדנו מוסר לעבודת ה' ולחיינו הפרטיים.

הבה נתאר לעצמנו ציור של ילדים הקופצים לקראת אביהם, הפורס ידיים ושואל את השאלה המקובלת - 'מי בא לאבא'. כל אחד מהילדים מנסה להגיע ראשון לחיבוק המיוחל. ואכן, כך נוהגים בני אדם כאשר הם מצויים בקרבתו של אדם גדול: כל אחד מהם רוצה להיות הראשון שיזכה ללחוץ את ידיו של ראש הממשלה, השר הבכיר או המלך; כולם ממהרים, משתמשים במרפקים ואף דוחפים כדי להיות הראשונים שיגעו באותה אישיות בכירה.

לא זו התמונה כאשר המלאכים עומדים מול הקב"ה. אמנם כולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים, אך כל אחד מהם לומד מחבירו. "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה" - פירושו שכל אחד לומד מחבירו כיצד לקבל עול מלכות שמיים. כל אחד מתבונן בחבירו העושה זאת, וכך הוא עצמו מתחזק. לכן, אף אחד אינו קופץ בראש, אלא כל אחד נותן לשני להתקרב לקב"ה לפניו, כדי שקבלת עול מלכות שמיים שלו עצמו תהיה טובה יותר. יתר על כן: כיוון שכל אחד יודע שהוא ניזון מקבלת עול מלכות שמיים של חבירו, הרי שאין גם אווירה של תחרות. "וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים באהבה רשות זה לזה... בנחת רוח". רק כך מגיעים להרמוניה מלאה: "בנעימה קדושה כולם כאחד עונים באימה ואומרים ביראה". רק ההבנה כי העומד לצדך יכול לקדם אותך ולרומם את תפילתך עשויה לגרום לכולנו להתאחד ולקדש את שמו של הקב"ה בעולם.