'מקודש'

  • הרב ירון בן צבי
בית המדרש הוירטואלי


 

דף יומיומי

ראש השנה דף כא – 'מקודש'

בסוגייתנו מסופר על לוי שהגיע מארץ ישראל לבבל ביום יא בתשרי לפי התאריך של בני בבל, אולם התאריך לפי ארץ ישראל היה י בתשרי:

לוי אקלע לבבל בחדסר בתשרי. אמר: בסים תבשילא דבבלאי ביומא רבה דמערבא. אמרי ליה: אסהיד? - אמר להו: לא שמעתי מפי בית דין מקודש.

על השאלה המתבקשת כיצד הגיע לוי מחוץ לתחום, בעלי התוספות משיבים שלוי הגיע ביום הכיפורים ממקום קרוב שהיה בתוך התחום, כמו כן, התוספות מבהירים שאף על פי שלוי צם, הוא נמנע מלהעיד משום שהוא לא שמע מפי בית הדין - כפי שתיקנו, 'מקודש'.

עדיין קשה הדבר, שכן אנשי בבל אכלו ביום הכיפורים ומדוע לא הציל אותם בכל זאת מאיסור הכרת שבאכילה?

רבי יום טוב אשבילי כתב שגם אם לוי היה מעיד, לא היו סומכים על עדותו משום שהוא לא שמע מבית הדין 'מקודש', ולגבי איסור הכרת חכמים סמכו על ההלכה שבני הגולה יכולים לקבוע חודשים ומועדים אפילו באופן שונה מבני ארץ ישראל, זאת בתנאי שלא שמעו עדות כשרה מארץ ישראל שקבעה את התאריך באופן אחר. רבי שלמה בן אדרת, כתב שהדבר נכון רק במידה וכבר נקבע המועד, אבל אם עדיין לא נקבע המועד, מקבלים את העדות ועושים כמניין ארץ ישראל אף במצבים בהם העד לא שמע את ההכרזה 'מקודש', ועל כן אם לוי היה מגיע מוקדם יותר היו מקבלים את דבריו.

הרב ירון בן צבי