אבות דר' נתן
מרצה כותרת תקציר סידרה
אבי גוזלן 01 שיעור פתיחה מה הופך את מסכת אבות דר' נתן למסכת כל כך מגוונת ומרתקת? במה היא דומה ובמה שונה ממסכת אבות? בשיעור זה נדגים כמה מתכני המסכת וננסה לעמוד על אופייה המיוחד. אבות דר' נתן
אבי גוזלן מבוא (א) – היחס בין אבות דר' נתן למסכת אבות האם מסכת אבות דר' נתן מבארת ומרחיבה בדברי מסכת אבות כמעין גמרא? או אולי אבות דר' נתן דווקא קדומה למסכת אבות? בשיעור זה ננסה לעמוד על היחס בין שתי המסכתות. אבות דר' נתן
אבי גוזלן 3 מבוא (ב) – כיצד נשנתה אבות דר' נתן בשונה מכל מסכת, לאבות דר' נתן שני נוסחים שונים. ההבדלים בתוכן משמעותיים לא רק לניסיון להתחקות על שורשיה של המסכת אלא יש להם גם השלכות על לימודה. אבות דר' נתן
אבי גוזלן 4 עלייתו של משה להר מחלוקת תנאים בהבנת הימים שלאחר מעמד הר סיני מלמדת על הבנה שונה של קבלת התורה על ידי משה. אבות דר' נתן
אבי גוזלן על התכוננות והתכווננות מתוך דברי התנאים ניתן ללמוד כיצד משה מתכונן לשהותו בהר סיני ארבעים יום וארבעים לילה ואיזו עמדה נפשית רוחנית נדרשה ממנו במעמד זה. אבות דר' נתן
אבי גוזלן התפקידים שמילא משה סיפור על ר' יאשיה ור' מתיא בן חרש ודיון בתפקידים שמילא משה, שניהם מעניקים זווית נוספת על קבלת תורה אבות דר' נתן
אבי גוזלן למי מוסר משה את התורה כיצד לומדים חז"ל שמשה מסר את התורה ליהושע? וכיצד מתיישבים דבריהם עם הגמרא שמספרת שמשה לימד תורה את אהרן ובניו ואת הזקנים? אבות דר' נתן
אבי גוזלן חידת הזקנים מהם תפקידיהם של הזקנים וכיצד הם ממלאים אותו? באיזו דרך הם מוסרים את התורה? ניגע בקצרה גם בהעברת התורה בתקופת השופטים. אבות דר' נתן
אבי גוזלן הנביאים ואנשי כנסת הגדולה לאחר דיון קצר באופי מסירת התורה של הנביאים ננסה להבין יותר לעומק את מוסד 'אנשי הכנסת הגדולה' ואת פועלו בתחום מסירת התורה ובכלל. אבות דר' נתן
אבי גוזלן בשבח המתינות שני פירושים מפתיעים שנותנים חז"ל לפסוק אחד בספר משלי מעמיקים את הבנתנו על המתינות ויתרונותיה. אבות דר' נתן
אבי גוזלן ספריו של שלמה המלך (א) האם משלי, שיר השירים וקהלת 'משלות ואינן מן הכתובים'? מה הביא להתלבטות ומה עזר לאנשי כנסת הגדולה להכריע? אבות דר' נתן
אבי גוזלן ספריו של שלמה המלך (ב) חז"ל מתבטאים בכמה אופנים לגבי משליו, שירתו והגותו של שלמה. כיצד מבינים חז"ל את ספריו ואת חוכמתו? אבות דר' נתן
אבי גוזלן 13 על הכעס (א) האם חז"ל יוצאים כנגד הכעס או מקבלים מופעים מסוימים שלו? נדון באופי רגש מורכב זה ובמקורות שונים אודותיו. אבות דר' נתן
אבי גוזלן 14 על הכעס (ב) נמשיך ונדון בכעס ובאופן בו רואים אותו חז"ל. נדון מעט גם בגישות הרמב"ם, בעל אורחות צדיקים והמהר"ל. אבות דר' נתן
אבי גוזלן 15 סייג וגבול הכלל 'ועשו סייג לתורה' זוכה באדר"נ לדיון נרחב. נדון במושג 'סייג' ובדוגמא שנותנים חז"ל לסייג שעשה הקב"ה לדבריו. אבות דר' נתן