אגדה מסכת יומא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך מבוא לסדרת השיעורים במסגרת סדרת שיעורים זו נעסוק אי"ה במסכת יומא, אך במוקד עיוננו לא נעסוק בצדדיה ההלכתיים והלמדניים של המסכת, אלא בצדדיה האגדיים והרעיוניים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך פנים רעיוניות בסוגיית הפתיחה של המסכת והרהורי פתיחה בשיעור זה נתחיל את עיוננו האגדי והרעיוני במסכת יומא. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שיעור 3 – לשכת הפרהדרין ואגדת מקדש ראשון ושני אנו ממשיכים את עיוננו באגדות מסכת יומא באגדתא שמופיעה בהמשך הפרק הראשון, החל מדף ט ע"א. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת מקדש ראשון ומקדש שני - המשך בשיעור הקודם (לפני שבועיים) עסקנו באגדתא במסכת יומא (דף ט ואילך) ובמקבילתה בתלמוד הירושלמי. אגדתות אלה פותחות בהשוואת שני בתי המקדש לעניין תחלופת הכהנים הגדולים, ועוברות לדיון 'אגדי' בהבדלים בסיבות לחורבנם של המקדשים. בסיום השיעור הבאנו את המשך דברי הירושלמי בשם ר' יוחנן בן תורתא. בשיעור זה נשווה לדברים אלה את ההמשך המקביל בסוגיה בבבלי. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת ריש לקיש ורבה בר בר חנה ישנו הבדל בין הבבלי לירושלמי בנקודת הסיום של רצף האגדה. בירושלמי, הדיון מסתיים לאחר ההשוואה בין 'הראשונים' ל'אחרונים', ואילו בבבלי יש לו המשך. החלק הראשון של ההמשך, הוא סיפור ריש לקיש ורבה בר בר חנה, ובו נעסוק בשיעור הנוכחי. זהו סיפור 'מעשה חכמים' קצר, אך דרמטי וטעון. לאחר שנעסוק בסיפור עצמו ובעיצובו, על ידי ניתוח ספרותי של הסיפור והשוואתו למקבילות בספרות המדרש הארצישראלית, נבחן גם את טיב הזיקה בין הסיפור לקובץ האגדי כולו, ואת התרומה של קריאת הסיפור בהקשרו הרחב להבנת הסיפור והקובץ כולו. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך הכהן הצדוקי והקטורת אחד הויכוחים הידועים בשלהי תקופת הבית השני בין הפרושים ליריביהם מכתות אחרות (כצדוקים, בייתוסים וכו') היה בנוגע להקטרת הקטורת בקודש הקודשים ביום הכיפורים. ויכוח זה מוזכר במספר מקורות תנאים ואמוראיים בספרות חז"ל. בחלק מהמקורות מופיע גם סיפור על צדוקי/בייתוסי שהתעקש לנהוג בניגוד לדעת חז"ל ונענש. אצלנו, במסכת יומא בבבלי, הסיפור הזה מובא בפרק הראשון, ובו נעסוק בשני השיעורים הקרובים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך הצדוקי והקטורת חלק ב בשיעור שעבר למדנו את הסיפור המופיע בתלמוד הבבלי, במסכת יומא על הצדוקי והקטורת, והשווינו אותו למקבילות בתוספתא ובירושלמי. מהשוואה זו למדנו שהגרסה שמובאת בבבלי מחמירה את הביקורת על הצדוקי הסורר בפרט ועל הצדוקים בכלל. בשיעור הנוכחי נמשיך לעסוק בניתוח הסיפור בבבלי, הפעם בהשוואה לסיפור אחר המופיע בבבלי אשר יש בו נקודות דמיון לסיפור שלנו. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת חתימת פרק ראשון האגדה הבאה שנעסוק בה ממוקמת בחתימת הפרק הראשון של המסכת. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק א הפרק השני בַּמסכת סוטֶה, למעשה, מהנושא הספציפי של עבודת יום הכיפורים ועוסק בעניינים כלליים השייכים לעבודות המאפיינות כל יום בבית המקדש, אשר התרחשו, כמובן, גם ביום הכיפורים. הפרק פותח בפתיחת יום העבודה במקדש, אשר בה מחלקים את עבודות היום בין הכהנים. המשנה מספרת על התפתחות של שני שלבים באופן חלוקת העבודה הראשונה – תרומת הדשן. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק ב שתי אגדות בפתח הפרק השני – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך 22:22 – 22:56 - המסגרת האגדית של פרק ג בשיעור הנוכחי אנחנו עוברים לפרק השלישי במסכת. שיעור זה יעסוק בקטעים אגדיים המצויים בתחילת הפרק ובסופו, ובקשר ביניהם. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת האבות בפתיחת הפרק השלישי בשיעור זה נעסוק בקטע אגדי קצר המובא בפתיחת הפרק. המשנה בראש הפרק השלישי דנה, כזכור מהשיעורים הקודמים, בהכרזה על תחילת היום אשר מאפשרת להתחיל את עבודות היום במקדש. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע – חלק א' האגדתא שנעסוק בה בשני השיעורים הקרובים מצויה בלבו של הפרק השלישי (לה ע"ב). המשנה, שעליה מופיעה הסוגיה עוסקת בבגדי הלבן אותם לובש הכהן הגדול ביום הכיפורים ובשווים. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדת עני עשיר ורשע – חלק ב' אגדת עני עשיר ורשע – חלק ב' שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק א האגדה הבאה במסכת לאחר אגדת 'העני, העשיר והרשע' שעסקנו בה בשיעורים הקודמים עוסקת בכהן הגדול שמעון הצדיק, אחד הכוהנים הגדולים המפורסמים מימי הבית השני. בשיעורים הקרובים נעסוק, אפוא, בשתי המסורות האגדיות על שמעון הצדיק המופיעות במסכת יומא: א. המסורת המופיעה בדף לט ע"א, אשר מעמתת בין ימי שמעון הצדיק לימים שאחריו, ואף מביאה סיפור אודות ימיו האחרונים של שמעון הצדיק. ב. המסורת המופיעה בדף סט ע"א אודות סיפור המפגש בין שמעון הצדיק לאלכסנדר מוקדון. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק ב המסורות האגדיות על שמעון הצדיק במסכת יומא – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך אגדות שמעון הצדיק חלק ג אגדות שמעון הצדיק חלק ג שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שעירי יום הכיפורים – חלק א אחד החלקים המרכזיים בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים הוא עבודת שני השעירים, הכוללת את הגורל, הקרבת השעיר האחד לה', ושילוח השעיר השני לעזאזל. הציווי על עבודות אלה הינו חלק מרכזי מפרשת סדר העבודה. שיעורים במסכת יומא באגדה
הרב יונתן פיינטוך שעירי יום הכיפורים – חלק ב שעירי יום הכיפורים – חלק ב שיעורים במסכת יומא באגדה