אגדות התלמוד (סדרה ב)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יונתן פיינטוך פתיחה לסדרת השיעורים ואגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה חלק א אגדה דומה, על אודות תלמידי ר' יהושע שסיפרו לו על מה שאירע בבית המדרש, מופיעה הן במסכת חגיגה והן בתוספתא. האגדה שבתוספתא מתארת את הזיקה בין התורה שבכתב לתורה שבעל פה, ואת המחלוקות היא רואה כבעיה רק לעניין זכירתן. לעומת זאת, האגדה שבבלי רואה במחלוקות קושיה על נתינת התורה בסיני. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה – חלק ב' הסיפור בבבלי, שלא כמו בתוספתא, מוטרד מפן אחר של המחלוקות - המחלוקות מאתגרות את המסורת של תורה מסיני. הפתרון של הבבלי הוא שכל הדעות כבר נאמרו בסיני. נראה כי סיפור זה (והסיפור הבא אחריו) לא הובאו בבבלי רק בגלל ההקשר ההלכתי של מצוות הקהל. ניתן למצוא זיקה בין הסוגיות ההלכתיות בתחילת מסכת חגיגה העוסקות בפטור של סומא וחרש ממצוות ראייה לבין מוטיבים של ראייה ושמיעה בשני הסיפורים. ייתכן כי השמיעה מסמלת את המסורת ההלכתית הנמסרת מדור לדור, ואילו הראייה מסמלת את היצירתיות ההלכתית בדרשת הכתובים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות סוגיית הפתיחה של מסכת חגיגה חלק ג הסוגיות בתחילת מסכת חגיגה עוסקות במפגש עם ה' בבית המקדש, ובמסגרת זו בחושי השמיעה והראייה. בזמנן של הסוגיות מפגש זה מתרחש, והאגדות מציגות אלטרנטיבה למפגש - מפגש עם ה' דרך מפגש על החכמים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האם יש משמעות לקריאת סיפור בהקשרו? דעות שונות על סיפור אחד השיעור עוסק הסיפור על ר' יוסי הגלילי ובאשתו. אשתו של ר' יוסי הגלילי הייתה נוהגת להציק לו, ולכן הוא גרש אותה. לבסוף אותה אישה נזקקה לחסדי אחרים, ור' יוסי הגלילי פרנס אותה ואת בעלה השני. סיפור זה מובא בירושלמי ובבראשית רבה, והסיפור מואר באור אחר בכל אחד מההקשרים. בירושלמי הסיפור מדגים את העיקרון שלפיו אדם חס על כבוד גרושתו. במדרש, לעומת זאת, הסיפור מדגים את ה'גורל' שיש בזיווג - למרות מידותיו הטובות של ר' יוסי הגלילי הוא איננו זוכה באישה הדומה לו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד בבית הקברות השיעור עוסק באגדה על חסיד שאשתו כעסה עליו על שנתן צדקה. בעקבות כך הוא הלך לבית הקברות, ושם שמע רוחות מדברות על הצלחת התבואה בשנה הקרובה. בעקבות זאת ידע אותו חסיד מתי לזרוע ויבולו הצליח. כאשר קוראים את האגדה בפני עצמה, נראה כי הנושא המרכזי שלה הוא שכרה של צדקה, אך בהקשרים השונים שבו הסיפור מופיע, הסיפור נקרא באופנים שונים. בתלמוד הבבלי הסיפור מובא כהוכחה לכך שהמתים מודעים למה שקורה בעולם החיים; באבות דר' נתן הסיפור מתקשר לדרישה להשתדלות תמידית - הן בעבודה החקלאית והן בחסד עם העניים; ואילו בילקוט שמעוני הסיפור מובא כיוצא מן הכלל, הבא ללמד כי בדרך הטבע אין להסתמך על ניסים, אלא להתכונן לכל התרחישים האפשריים. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך החסיד בבית הקברות - חלק ב' שיעור זה בוחן כיצד משתלב הסיפור בהקשר הכללי של הסוגיה. הסיפור מובא בסוגיה בהקשר של כבוד המת. בקריאה זו עניינו של הסיפור הוא בכבודה של הנערה המתה הענייה ובחוסר הזהירות של החסיד בכבודה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סוגיית עינויי יום הכיפורים הסוגיה הראשונה בפרק השמיני במסכת יומא עוסקת בעינויי יום הכיפורים. הסוגיה בנויה משתי יחידות, יחידה הלכתית ויחידה אגדתית. ננסה לבחון כל יחידה בפני עצמה, ולנסות לבחון האם יש קשר בין היחידות השונות. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סוגיית עינויי יום הכיפורים- חלק ב' השיעור נבחן את הזיקה והיחס בין שני החלקים, ההלכתי והאגדי, המרכיבים את סוגיית העינוי במסכת יומא. ננסה לראות האם שני החלקים תואמים בגישותיהם והאם החלק האגדי משפיע על מסקנות החלק ההלכתי. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק א' בשיעורים הקודמים ראינו כיצד האגדה תורמת לסוגיה אשר בה היא ממוקמת. בשיעורים הבאים ננסה לראות האם האגדה יכולה לתרום גם בהקשרים רחבים יותר, כדוגמת פרק תלמודי שלם. בשיעור הנוכחי נעסוק בעיקר בניתוח אגדת האיש שהעלה ליבו טינה בפני עצמה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך האיש שהעלה ליבו טינה, פרק ח' בסנהדרין- חלק ב' בשיעור הקודם ניתחנו את הסיפור על האיש שהעלה ליבו טינה המופיע בפרק ח' בסנהדרין, ועסקנו גם בהקשרו המיידי בסוגייה. בשיעור זה ננסה לבחון את הסיפור ביחס לפרק התלמודי השלם שבו הוא נמצא, פרק שמיני בסנהדרין- 'בן סורר ומורה'. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות הזקנים הנוטעים- חלק א' במספר מוקרות חז"ל ובהקשרים שונים, מצינו סיפורים על אדם זקן שנצפה כאשר הוא עובד בשדה או נוטע עצים למרות שלאור גילו המופלג אין הוא יוכל להנות מפרות עמלו. בשיעור הנוכחי נעסוק בסיפור המפגיש בין חוני המעגל לאדם זקן הנוטע עץ חרובים, ובהקשרו בסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות הזקנים הנוטעים- חלק ב' בשיעור הקודם עסקנו בסיפור הראשון בסדרת סיפורי הזקנים הנוטעים. בחנו את הסיפור לאור הקשרו הרחב בסוגיה במסכת תענית אשר בה הוא נמצא. בשיעור זה נלמד סיפור בעל אופי דומה המופיע במדרש, ונבחן אותו לאור הקשרו הרחב במדרש. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סיפור אלעזר זעירא, חלק א' בשני השיעורים הקרובים ברצוני לעסוק בסיפורים שמשובצים בסופה של סוגיה הלכתית, על מנת לבחון תפקיד מסוים של סיפור בסוגיות מעין אלו, תפקיד מסוג שלא עסקנו בו עד כה. בשיעור הנוכחי נראה את הרקע לסיפור וננתח את הסיפור עצמו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך סיפור אלעזר זעירא, חלק ב' השיעור נעסוק בניתוח הקשר בין סיפור ר' אלעזר זעירא, על שני חלקיו, לבין הסוגיה ההלכתית אשר בו הוא נמצא. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 15- סיפור היער על שפת הנהר, חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק באגדה אשר מקורה בתלמוד הבבלי, מסכת בבא מציעא, וזהו המקור הראשוני שלה. בעיסוק באגדה זו נראה כיצד לעיתים הקשר בין הסיפור לסוגיה ההלכתית הינו אסוציאטיבי, וניתוח האגדה מתקיים במנותק מהסוגיה.. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 16- סיפור היער על שפת הנהר, חלק ב' השיעור נעסוק ביחס בין סיפור היער על שפת הנהר לבין שני סיפורים אחרים מסדר נזיקין העוסקים בנושאים דומים. מתוך השוואה זו נראה דרך מעניינת וחשובה בניתוח סיפורים בתלמוד הבבלי, ניתוח החורג מהסוגיה ואף מהמסכת, ובוחן את הסיפור כשלעצמו ביחס לסיפורים המקבילים אליו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות תחילת בית שני- חלק א' בשיעורים הקרובים נעסוק בתהליכים שהביאו עמם ימי בית שני. בשיעור הנוכחי נעסוק באגדה המתארת כיצד השמידו בימי בית שני את יצר הרע, וננתח את המשמעות הסימלית שבדבר, הן ביחס לאגדה עצמה והן ביחס לתקופת בית שני. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך אגדות תחילת בית שני. חלק ב השיעור נמשיך לדון בהשמדת יצר עבודה זרה ומשמעויותיו, ביחס להבדלים בין תקופת בית ראשון לזו של בית שני, שבה השמידו את יצר העבודה זרה. כחלק מההבדלים בין התקופות, נבחן את המשמעות של היעדר הכרובים ואלמנטים נוספים המבטאים קרבה בין ישראל לה', בתקופת בית שני. בנוסף, נדון במשמעות של נסיון ביטול יצר עריות והיחס בינו לבין יצר עבודה זרה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 19 - אגדות תחילת בית שני, חלק ג' השיעור נראה שתי גרסאות שונות של אותה אגדה, גרסת הבבלי וגרסת הירושלמי. האגדה עוסקת בתפילתם של אנשי הכנסת הגדולה, אשר התפללו לה' בשם 'הגדול והנורא' כפי שעשה משה רבנו. בשתי גרסאותיה של האגדה, תפילת אנשי כנסת הגדול נבחנת ביחס לתפילותיהם של ירמיהו ודניאל, אשר שינו את הנוסח שהיה נקוט בידי משה. נעיין בהסברים השונים לתפילות השונות, וננסה להבין את משמעותן. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 20 - אגדת נחוניא חופר שיחין, חלק א השיעור נעסוק באגדת נחוניא חופר שיחין ממסכת בבא קמא. מעבר לסיפור, האגדה עוסקת בשאלות עקרוניות לגבי שכר ועונש ועולם הגמול. נבחן את הסיפור ביחס למקבילתו בירושלמי, וכן את שאר התכנים המצויים בו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 21- אגדת נחוניא חופר שיחין, חלק ב' בשיעור זה נמשיך את העיסוק באגדת נחנויא חופר שיחין. נעיין בהקבלה בין הגרסה הראשונית המופיעה בירושלמי שקלים, לבין זו המאוחרת יותר המופיעה בבבלי בבבא קמא, נאתר את השינויים וננסה לעמוד על טיבם. מתוך עיון זה, ננסה לגזור משמעויות מהאגדה כפי שהיא מופיעה בבבא קמא, לאור הקשרה הרחב בסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 22- דין הסיקול וסיפור המסקל על ידי לימוד סיפור המסקל, נחתום את העיסוק בחלק האגדי של סוגיית נזקי בור. העיסוק באגדות אלו בשני השיעורים האחרונים, נסוב סביב אגדת נחוניא חופר בורות שיחין. בשיעור זה ננתח את סיפור המסקל, נשווה אותו למקבילתו בתוספתא, ולאחר מכן נעמוד על הזיקות בינו לבין הסוגיה. בסוף השיעור ננסה ליצור מארג שלם מסך האגדות בסוגיית נזקי בור, והקשרן לסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 23 – סיפור רבה בר אבוה ואליהו, חלק א' בשיעור זה נתחיל לעסוק באגדה המפגישה בין רבה בר אבוה לאליהו. ננתח את הסיפור, וננסה להבין מהפרטים שבו על המשמעויות השונות העולות ממנו. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 24 – סיפור רבה בר אבוה ואליהו, חלק ב השיעור נמשיך את העיסוק בסיפור רבה בר אבוה ואליהו, נבחן את הקשרו של הסיפור בסוגיה ואת מגמתו ביחס אליה. מתוך כל זאת ננסה לעמוד על פן נוסף שבו האגדה מתפקדת ביחס לסוגיה. אגדות הש"ס
הרב יונתן פיינטוך שיעור 25 – אגדות מסכת פסחים, פרקים א- ג לקראת חג הפסח נעסוק בשני השיעורים הקרובים באגדות ממסכת פסחים. בשיעור זה נבחן את החלוקה במסכת, ונתמקד ביחידה הפותחת את המסכת העוסקת בחמץ, ובאגדות השזורות בה. אגדות הש"ס

עמודים