בבא בתרא - חזקת הבתים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: הקדמה ומבוא קובץ זה מורכב משיעורים שנאמרו, במסגרת הלימוד הסדיר, בפני תלמידיי בישיבת הר עציון, בשנת ה'תשס"א, על רוב פרק חזקת הבתים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: יסודות חזקת ג' שנים פרקנו עוסק בעיקרו בדין חזקת ג' שנים בקרקעות. באופן טבעי, פותחת הגמרא את הפרק בבירור מקור הדין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעשה החזקה בשיעור הקודם עסקנו ביסודות חזקת ג' שנים, והעלינו הבנות שונות בשאלה מהו הגורם שעליו מבוססת החזקה. בשיעור זה נעבור למישור המעשי, ונברר מהן הפעולות הנדרשות כדי ליצור חזקה, וכן מהו פרק הזמן המדויק שבו צריכות להתבצע פעולות אלה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: רציפות החזקה הגמרא (כט.) מעלה לדיון את שאלת רציפות מעשה החזקה. במסגרת הסוגיה משתזרים שני נושאים, אשר יש לדון בכל אחד מהם בנפרד.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מיגו למפרע אחד הדינים המרכזיים בתחום טוען ונטען הוא דין מיגו. דין מיגו מעניק לאדם נאמנות לטעון טענה מסוימת, מתוך שהיה יכול לטעון טענה אחרת טובה יותר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקה שאין עמה טענה המשנה להלן בפרקנו קובעת שחזקה שאין עמה טענה – אינה חזקה. באותה המשנה מבואר גם מהו התרחיש בו קיימת חזקה ללא טענה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: עדות מוכחשת הגמרא בדף לא. מתארת מקרה שבו שני בעלי הדין טוענים לבעלות על אותו השדה. שניהם הביאו עדים שאכלו את פירות השדה במשך שנות החזקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: זילותא דבי דינא בשיעור הקודם עסקנו במקרה המתואר בגמרא בדף לא. במקרה זה, שני בעלי הדין הביאו עדים על כך שהחזיקו באותו השדה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעלין לכהונה על פי עד אחד הגמרא בפרקנו (לא:) מביאה משנה ממסכת כתובות: "רבי יהודה אומר: אין מעלין לכהונה על פי עד אחד... (כתובות כג:)
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מעשה דרבא בר שרשום הגמרא בפרקנו מספרת על מקרה שאירע לרבא בר שרשום. אדם מסוים היה חייב לרבא בר שרשום סכום כסף.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מיגו לאפטורי משבועה בשיעור הקודם עסקנו במעשה דרבא בר שרשום (לב:-לג.). רבא בר שרשום אמור היה להישבע בפני היתומים כדי לגבות את חובו. הוא נעזר במיגו כדי להיפטר משבועה זו. מכאן נראה, לכאורה, שמיגו מועיל לפטור משבועה. אלא שדין זה איננו מוסכם, והוא נתון במחלוקת ראשונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: קריביה דרב אידי בר אבין הגמרא מספרת על קרובו של רב אידי בר אבין שמת, והותיר אחריו דקל.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נסכא דרבי אבא - אופי דין שבועה הגמרא מספרת על אדם שחטף מידיו של חברו 'נסכא' – חתיכת כסף. הנחטף הביא לבית הדין עד אחד שהעיד על מעשה החטיפה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: ממון המוטל בספק סוגייתנו (לד:-לה.) עוסקת במצבים בהם הדין נותר ללא הכרעה, והממון העומד לדיון מוטל בספק.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: הנהו עיזי דאכלו חושלי הגמרא מספרת על עדר של עיזים שנכנס לרשותו של אדם, ואכל שם שעורים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מחאה הגמרא בדפים לח-לט עוסקת בדין מחאה בחזקת ג' שנים. כזכור, מחאתו של המרא קמא היא הכלי שבאמצעותו הוא מונע מהחזקה לחול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מודעא הגמרא בסוגייתנו עוסקת בדין מודעא. מודעא היא אמצעי, המאפשר לאדם לבטל מראש פעולה קניינית שאותה הוא עומד לבצע באונס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מתנתא טמירתא הסוגיה האחרונה אשר בה עוסקת הגמרא לפני המעבר למשנה הבאה, היא סוגיית 'מתנתא טמירתא'. אדם מסוים העניק לחברו קרקע במתנה, והקנה לו אותה בשטר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: מחילה בטעות הגמרא בדף מא. מביאה את סיפורו של רב ענן. בשדהו של רב ענן עבר פרץ מים אדיר, אשר עקר את גדרות השדה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: גדרי הכחשה בעדות בשיעור הקודם עסקנו בסיפורו של רב ענן. מים שוטפים עקרו את גדרות שדהו של רב ענן, והוא הקים אותם מחדש בשטחו של חברו. בהמשך אותה הסוגיה מביאה הגמרא סיפור דומה שאירע לרב כהנא.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקה בשותף המשנה מפרטת אישים שונים שאין להם חזקה, וכן סוגים שונים של נכסים בהם אין חזקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: נוגע בעדותו סוגייתנו (מג.) עוסקת בפסול של הנוגע בעדותו. האחרונים האריכו לעסוק בעניין זה, והעלו שתי הבנות מרכזיות ביחס ליסוד הפסול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: שעבוד מיטלטלין הגמרא (מג:) מביאה ברייתא העוסקת במוכר, הרוצה להעיד ללוקח על נכסים שמכר לו. הברייתא מחלקת בין קרקעות לבין מיטלטלין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקת מיטלטלין הגמרא בדפים מה-מו עוסקת בחזקה של אומן על מיטלטלין הנמצאים תחת ידו. בדברינו כאן נשרטט בקווים כלליים יסודות בעניין חזקת מיטלטלין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא בתרא - חזקת הבתים: חזקת אומן הגמרא מצטטת את דין המשנה (מב.), הקובע שלאומן אין חזקה במיטלטלין הנמצאים בידו.

עמודים