בבא מציעא - השואל
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: הקדמה ומבוא
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יסודות חיובי שומרים בשני שיעורי הפתיחה נעסוק בעיקר בשני נושאים, המשתזרים זה בזה : נושא אחד - הבסיסים והיסודות השונים של חיובי השומרים. נושא שני - סיווגם של השומרים עצמם.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: סיווג שומרים במשנה מפורטים ארבעה שומרים. אנו נדון בקצרה בשומר חינם ובשומר שכר, ונתמקד בעיקר בשוכר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: רמת שמירה הנושא שלפנינו הוא רמת השמירה הנדרשת מן השומרים, לפי סיווגיהם השונים.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תחילתו בפשיעה וסופו באונס (א) בסוף השוכר תניינא, אנו נתקלים בהלכה של תחילתו בפשיעה וסופו באונס. סוגייה זו מבטאת היטב את קירבתם של שני תחומים הלכתיים - דיני שומרים ודיני נזיקין.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תחילתו בפשיעה וסופו באונס (ב) בגמרא בב״ק כא:, לאחר הקושייה על מ״ד תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, מופיעה האוקימתא של מקרבי כלים לגבי כותל.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מתנה על מה שכתוב בתורה בשומרים המשנה בסוף השוכר תניינא עוסקת באפשרות לשנות ממסלולי שמירה הרגילים על ידי תנאי.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: דין בבעלים  עניין שמירה בבעלים מתפרש על פני כמה סוגיות בשורשו בפסוקים: "בעליו אין עמו שלם ישלם עם בעליו עמו לא ישלם" (שמות כ"ב:יג-יד)
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: האיבעיות של רמי בר חמא בגמרא בדף צו., מובאת שרשרת איבעיות של רמי בר חמא.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: בעל בנכסי אשתו את הדיון בסוגייה שלפנינו נחלק לארבעה שלבים : שלב ראשון - מעמד הבעל בנכסי אשתו. שלב שני - הפקעת חלותה של שמירה על ידי שמירה חדשה. שלב שלישי - יישום סביב מחלוקת ר' יוסי וחכמים. שלב רביעי - דיון במסקנת הגמרא הקובעת שבעל בנכסי אשתו הוא לוקח.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מתה מחמת מלאכה הרמב״ם פותח את הלכות שאלה ופיקדון, בדינים של מתה מחמת מלאכה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תשלומי שומרים הנושא של תשלומי שומרים, לא נידון בגמרא באופן מפורט. אף על פי כן, חשיבותו רבה, ובו נתמקד בשיעור שלפנינו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: החלת שמירה הסוגייה שבדף צח:-צט. עוסקת הן בהחלת שמירה והן בסיומה. הדין הבסיסי של המשנה קובע ששאלה אינה חלה מצד אחד, ואינה בטילה מצד שני, כל עוד החפץ לא מגיע ליעדו הסופי.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: חלות שמירה פרשיות השומרים מופיעות בתורה בפשרת משפטים, וניתן להגדיר את הנושאים בהן עוסקות הפרשיות באופן כפול.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: סיום שמירה בשיעורי הפתיחה עסקנו בראשיתה של השמירה. ניסינו לבחון כיצד מתחילים הסכם שמירה, ועד כמה הדבר תלוי ביסוד קנייני. מטרתו של שיעור זה היא סגירת המעגל מקצהו השני, תוך כדי דיון בסיום פרק השמירה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יציאה לחולין (א) מקובל לחשוב על קיומו של דין יציאה לחולין על ידי מעילה כדבר פשוט. זוהי נקודת המוצא לסיווגים שונים - באיזה סוג מעשה מדובר (שוגג / מזיד), באילו סוגי הקדש דנים (קדשי מזבח / קדשי בדק הבית) או באילו סוגי קדושה (קדושת דמים / קדושת הגוף) וכדומה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: יציאה לחולין (ב) בשיעור הקודם הצגנו את הדין של יציאה לחולין על פי שיטותיהם של ר' מאיר ור' יהודה. ברמה הסברתית, אין סתירה בין שתי השיטות הללו. ניתן לשלב ביניהן, וניתן גם לטעון להלכה שדין יציאה לחולין יחול הן בשוגג והן במזיד.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (א) הגמרא במעילה יח: קובעת שאין מעילה במחובר לקרקע. באופי המיעוט של מחובר ממעילה, ניתן להעלות שני קוי חשיבה : קו אחד - כדין בחפצא, חיסרון בקרקע עצמה. קו שני - כדין בפעולה, חיסרון במעשה המעילה.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (ב) עד כה בחנו את האופי של מיעוט מחובר ממעילה, על פי המקור למיעוט הזה ועל פי דוגמאות מדברי רש״י והרשב״ם. ניתן לבדוק את אופי המיעוט גם על ידי בחינת מצבים שבהם תהיה נפק״מ בין ההבנה ה״חפצאית״
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מעילה במחובר (ג) בשיעור הקודם בחנו את המצב של קדושה במחובר ומעילה בתלוש. לשם השלמת התמונה, עלינו לבחון את הכיוון ההפוך - חפץ שהתקדש בתלוש, אך מעשה המעילה היה במחובר.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: תשלומים בהדיוט ובהקדש הסוגייה שלנו בדף צט: פותחת אשנב להשוואה בין הדיוט לבין הקדש. סוגייה זו קשורה בטבורה לסוגיית זה נהנה וזה לא חסר, ומטבע הדברים נצטרך לדון גם בסוגייה זו.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: שיטת סומכוס המשנה בב"מ ב. קובעת דין של חלוקה עם שבועה, במצב של שנים אוחזין בטלית. הגמרא בדף ב: קובעת בצורה ראשונית שמשנה זו אינה כסומכוס.
הרב אהרן ליכטנשטיין בבא מציעא - השואל: מפתח