בין המצרים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין "מה תנחמוני הבל" - לבירור הקשר בין פסח לבין תשעה באב האם יש קשר בין פסח לבין תשעה באב, או שמא העובדה ששניהם חולקים את אותו היום בשבוע היא רק עובדה מקרית? 01- פרשת השבוע
הרב יעקב מדן בכייה לשעה ובכייה לדורות (חטא המרגלים) 01- פרשת השבוע
הרב ירון בן צבי תענית תשעה באב בשבת דף יומיומי עירובין
הרב משה פינצ'וק תשעה באב איקרי מועד מדוע נקרא תשעה באב 'מועד'? מאמר זה מבאר את הרעיון העומד מאחורי דברי חז"ל אלו, שיש להם משמעות הלכתית ורעיונית המקשרת בין החורבן לבין תחילתה של הגאולה. הלכה אורח חיים
הרב משה ליכטנשטיין דיני תשעת הימים ושבוע שחל בו תשעה באב מה מעמדם של תשעת הימים - האם אלו ימי אבילות או ימי חזרה בתשובה? מה הנפקא מינות בין שתי האפשרויות? איזו אבילות אנו מקבלים על עצמנו בימים אלו? מה לגבי איסורי רחיצה ואכילת בשר ושתיית יין? מה העמדם של שלושת השובועות בשאלה זו? הלכה אורח חיים
הרב יוסף דב הלוי סולובייצ'יק האבכה בחודש החמישי כל עוד שלתעלומת "איכה" לא נמצא פתרון - אסור לנטוש את תשעה באב; כל עוד יהודי שואל "איכה", יש להמשיך ולהתענות בתשעה באב. הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד על שירה ושמיעת מוסיקה הלכה אורח חיים
הרב יהודה שביב חורבן וגאולה בזמן - עיון ברמב"ם במניין התעניות, בחר הרמב"ם למנותן בסדר שונה מן המניין המוזכר בנביאים. לשם מה שינה הרמב"ם את סדר התעניות? המאמר מבאר קושייה זו על שיטת הרמב"ם, ומסביר את הערך המוסף המחשבתי הגלום בדבריו. הלכה אורח חיים
הרב שמואל דוד שמיעת שירים בימי בין המיצרים בחלקו השני של השיעור נעסוק בשאלת האיסור לשמוע שירים ומנגינות בימי בין המיצרים. בהקשר לכך נבחן מתי בדיוק חל האיסור - כל שלשת השבועות, מר"ח אב או רק בשבוע שחל בו ת"ב. בנוסף לכך נדון בשאלה האם האיסור חל לגבי כל שמיעת מנגינות, או שיש היתר לשמוע שירים דרך אגב, או שירים מוקלטים. לבסוף נסכם את דברינו הלכה למעשה. הלכה אורח חיים
הרב יוסף צבי רימון מדיני תשעת הימים מאמר זה מפרט את הדינים הקשורים לתשעת הימים על פי המקורות השונים, ומביא את פסיקת ההלכה ואת התייחסות האחרונים לדינים שונים בימינו. הלכה אורח חיים
הרב בנימין תבורי ט' באב שחל בשבת כאשר תשעה באב חל להיות בשבת ונדחה ליום ראשון, חלים עליו מספר דינים ייחודיים. מאמר זה מבאר את האפשרויות השונות, את הנפקא-מינות הנובעות מהן לגבי שבת ויום ראשון, את מחלוקת הראשונים ואת פסיקת ההלכה. הלכה אורח חיים
הרב איתמר אלדר תשעה באב - מלך בהיכלו או מלא כל הארץ כבודו המועדים בחסידות
הרב משה טרגין הרהור בדברי תורה מתודולוגיה
הרב משה טרגין קריעה על ראיית ערי יהודה בחורבנן מתודולוגיה
הרב משה טרגין אבילות תשעה באב אבלות תשעה באב נתקנה על דרך האבלות הנוהגת בשבעת הימים הראשונים שבהם אדם מתאבל על קרוביו, הן מבחינת היקפה והן מבחינת חומרתה. מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור תלמוד תורה כחלק מאבילות תשעה באב מהיכן נובע האיסור על האבל ללמוד תורה? האם יסוד האיסור הוא באיסור ההנאה, או שעצם הלימוד בתשעה באב הוא בעייתי? מתודולוגיה
הרב שמואל שמעוני איסורי תשעה באב איסורים שונים נוהגים בתשעה באב. מהם איסורים הנובעים מפן האבל שבו (איסור שאילת שלום), מהם הנובעים מצד התענית שבו (איסור אכילה ושתייה), ומהם השייכים לשני הפנים, כדוגמת איסור הרחיצה. כך ניתן להסביר חילוקי דינים הקיימים בין איסור הרחיצה בתשעה באב לבין איסור הרחיצה ביום הכיפורים. עיון באורח-חיים
הרב משה ליכטנשטיין פתיחה להפטרות שבע דנחמתא - פתיחה לשב דנחמתא לתשעה באב אופי כפול של אבל ותשובה ולכן מתאים שהנחמה תהיה בעלת מסר כפול של נחמה וקריאה לתשובה. ועל כן מיד לאחר תשעה באב, אנו פותחים בקריאת שבע הפטרות נחמה, שבע דנחמתא ולאחר מכן ישנו מעבר לקריאת פרקי תשובה. עיון בהפטרות
הרב אוהד זימרן ט' באב וט`ו באב אלמלא חטאו ישראל והאמינו לדברי המרגלים, היה תשעה באב הופך ליום של חג על הבטחת הארץ. לאחר שחטאו ישראל, נזרעו הזרעים לחורבן הבית באותו יום עצמו, וט"ו באב החליף את ט' באב כיום חג על הארץ. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן השתיקה לנוכח השואה השתיקה היא התגובה האנושית לנוכח מגוון של מצבים: אבל עמוק, פליאה ללא תשובה ועמידה מול האינסוף. מכל הסיבות האלו, השתיקה היא התשובה היחידה האפשרית לנוכח השואה. עיון בתפילה
הרב עדיאל זימרן איוב והאמונה לנוכח השואה הרב סולובייצ'יק מסיק מספר איוב כי אי אפשר לשאול על הקב`ה את שאלת ה'למה'. הרב אליעזר ברקוביץ' מסיק מאותה דמות עצמה כי יש לשאול דווקא שאלה זו. עיון מחשבתי בתנ`ך
הרב יעקב מדן איכה אשא לבדי חוסר ידיעת סוד החיבור המושלם בין האלוקי לגשמי, הוא השורש של שאלות ה'איכה' בעולם... שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב אהרן ליכטנשטיין תמידים כסדרם המשנה בתענית מונה חמישה דברים שאירעו לישראל בי"ז בתמוז, וביטול התמיד נראה כקל שביניהם. למעשה, היהדות מדגישה את החובות המוטלות על האדם באופן קבוע, ולא רק את המוספים החריגים: "התמידים קודמים למוספים". קרבן התמיד הוא חובה יומית, אך גם חלק מהמערך הקבוע ומסגרת העבודה של המקדש. מושג התמיד מתבטא בחיי הישיבה בשלושה תחומים: באהבת התורה, בתפילות ובשבת בישיבה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין מקצת דיני ימי בין המיצרים כמעט ואין מקורות לשלושת השבועות. הגרי`ד קישר בין ימים אלו למנהגי אבילות. אך קשר זה אינו מוחלט, ורצוף קשיים. מטרת המנהגים הללו הן לוודא כי אנו איננו שוכחים את אשר קרה וחשים אבל אמיתי על החורבן. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)
הרב משה ליכטנשטיין תשעה באב והפטרות הנחמה לחורבן יש 2 תגובות. האחת היא אבלות והשניה היא תשובה. על כן ניתן לראות בנבואות הנחמה מענה לשתי התגובות. בתחילה נחמה ולאחריה קריאה לעם לחזור בתשובה. שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עמודים