ב"מ פרק ראשון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי יחלוקו - ב. כאשר שני אנשים טוענים שתי טענות סותרות, ואין לבית הדין סיבה להעדיף טענה אחת על חברתה, נשאלת השאלה כיצד ראוי לפסוק: האם להעדיף את הפתרון ההוגן - חלוקת החפץ בין שני האנשים, או להעדיף את הפתרון שעשוי לקלוע לאמת - "כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן יהא מונח עד שיבוא אליהו הראשונים נחלקו מתי יש ליישם את הפתרון של "יהא מונח עד שיבוא אליהו". בשיעור נבחן מעמדו של "יהא מונח" ביחס ל"יחלוקו" ול"כל דאלים גבר". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ב: - ממון המוטל בספק - מחלוקת סומכוס וחכמים מדוע סובר סומכוס ש"ממון המוטל בספק - חולקים"? ניתן להציע שני כיוונים בהסבר המחלוקת: ייתכן שהיא עוסקת בשאלה מתי יש ליישם את מעמדו המיוחד של המוחזק בממון, וייתכן שהיא עוסקת בהגדרת המקרה המיוחד של "דררא דממונא". גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן "ונקרב בעל הבית אל הא-להים" - המימד הדתי במשפט העברי מתוך הכינוי שמכנה התורה את הדיינים - "א-לוהים" - דן המאמר במימד הדתי של המשפט העברי. לאור דיון זה, יש לבחון גם את השבועות השונות שהאדם יכול להתחייב בהן. גמרא בבא מציעא
הרב בנימין תבורי ב: - האם עד אחד או מיגו פוטרים משבועה בעניין עד אחד הפוטר משבועה, השיעור סוקר את שיטות הראשונים השונות: יש שטענו שעד אחד אינו פוטר משבועה כלל, יש שקבעו שהוא פוטר, ויש שהגבילו את הפטור בדרכים שונות. ביחס ל"מיגו לאפטורי משבועה" - נחלקו הראשונים האם טענת מיגו יכולה לפטור את הטוען משבועה. נראה שהמחלוקת תלויה בשאלה האם השבועה היא חובה ממונית או לא. גמרא בבא מציעא
הרב משה טרגין ג. - ר' חייא קמייתא ר' חייא טען שאדם התובע מחבירו ממון, הלה כופר בכל והעדים מעידים שהוא חייב לו חלק מהממון - הנתבע נשבע על השאר. על מה מבוסס דין זה? נראה שהשאלה מושפעת מההבנות השונות בדין "מודה במקצת": האם הודאה במקצת הטענה מעוררת חשד נגד הנתבע, או שמא היא נותנת גושפנקא לטענת התובע? ייתכן שדיון זה קשור גם לדין של "חייב במקצת". גמרא בבא מציעא
הרב יוסף צבי רימון "פיו" - הודאת בעל דין האחרונים נחלקו בהבנת אופייה של הודאת בעל דין: האם בעל דין נאמן מדין התחייבות או מדין נאמנות. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן הקל וחומר מהודאה לעדים כיצד לומדת הגמרא "קל וחומר" מהודאה לעדים (כדי לחייב שבועה כאשר עדים העידו שהנתבע חייב מקצת הטענה)? ייתכן להבין שימוש זה בשתי צורות: ייתכן שה"קל וחומר" הוא סברה המרחיבה את דין "מודה במקצת" לעדים (כי עדים נאמנים יותר מהודאה), או ייתכן שזהו לימוד המבוסס על כך שבאופן כללי - כוחה של עדות גדול מכוחה של הודאה. גמרא בבא מציעא
הרב יהושע אמרו המחייב של שבועה הגמרא מוצאת "צד שווה" לשורה של מקרים שחייבים להישבע בהם: כולם באים על ידי טענה וכפירה. הראשונים הבינו את ה"צד השווה" הזה באופנים שונים. הרמב"ן הבין שטענה וכפירה היא הרחבה של דין "מודה במקצת", וחובת השבועה מבוססת על החשד שהנתבע משקר. רש"י, לעומתו, סובר שטענה וכפירה הוא מושג כללי יותר, המחייב שבועה גם בעד אחד וגם במודה במקצת. ניתן להבין שלדעת רש"י השבועה נצרכת כאשר יש חשד שהנתבע משקר, כאשר טענת התובע חזקה יותר מהכחשת הנתבע, או בכל מקרה שהתובע טוען טענה כלשהי. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק הילך אדם שהודה במקצת הטענה ושילם אותו חובו מייד - פטור משבועה. האם דין זה חל רק על פקדון, או גם על הלוואות? הראשונים נחלקו בשאלה זו, וכן בשאלת "הילך" בשטר. גמרא בבא מציעא
הרב אלי שור ד: - אין נשבעין על כפירת שיעבוד קרקעות מהי ההגדרה של "שעבוד קרקעות" שאין נשבעים עליו? מה הדין כאשר שטר השעבוד אבד - האם יש "שעבוד קרקעות" ברמה התיאורטית? גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ד: - הודה בקרקע וכפר בכלים - היחס בין הטענה להודאה אדם שתבע מחבירו קרקע וכלים, והלה הודה בכלים וכפר בקרקעות - אינו יכול לחייב אותו להישבע. מתברר, שבמקרים שונים הודאה חלקית אינה נחשבת ל'הודאה במקצת' אלא מחלקים את הטענה לכמה טענות שונות. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ד: - גלגול שבועה למסקנת הגמרא ד:, המשנה בשבועות באה כדי ללמדנו דין גלגול שבועה: "הא קא משמע לן הודה במקצת כלים חייב אף על הקרקעות מאי קא משמע לן זוקקין תנינא זוקקין הנכסים שאין להן אחריות את הנכסים שיש להן אחריות לישבע עליהם הכא עיקר התם אגב". גמרא בבא מציעא
הרב אליקים קרומביין "מתוך שאינו יכול להישבע - משלם" תוספות (ה. ד"ה 'שכנגדו') דנים במקרה, בו הנתבע מחוייב שבועה אך הוא לא יכול להישבע כי הוא חשוד (שיקר בעבר). גמרא בבא מציעא
הרב דוד ברופסקי חשוד על השבועה הגמרא בבבא מציעא (ה.) דנה במקרה, בו מספר כבשים הופקדו בידי רועה שלא בנוכחות עדים. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן תקפה אחד בפנינו ר' זירא מעלה שאלה ביחס למקרה של המשנה "שנים אוחזין בטלית": "תקפה אחד בפנינו מהו?" גמרא בבא מציעא
הרב ברוך גיגי תפיסה בספקות מסקנת הסוגיה, על פי רוב הראשונים היא, שהדין במקרה של כהן שתפס ספק בכור הוא, שמוציאים אותו ממנו. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ו: - מנין הראוי דין מעשר בהמה מחייב להוציא אחת מכל עשר בהמות שיש לאדם בעדר, ולהקדישו לה'. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן ז. - מודה בשטר שכתבו על פי דין תורה, שטר החתום ע"י שני עדים תקף, אפילו אם אמינות החתימות של העדים לא אושרה. גמרא בבא מציעא
הרב מרדכי פרידמן ז. - שנים אדוקין בשטר בהקשר של הדיון של שנים אדוקין בטלית, מציגה הגמרא את המקרה של שנים אדוקין בשטר (בדרך כלל, שטר חוב משמש כעדות על ההלוואה כל עוד הוא בידיו של המלוה, ועל פיו הוא יכול לגבות, ואם הוא אצל הלווה, הרי שזו הוכחה שהוא כבר החזיר את החוב. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן שניים שהגביהו מציאה "אמר רמי בר חמא זאת אומרת המגביה מציאה לחבירו קנה חבירו דאי סלקא דעתך לא קנה חבירו תיעשה זו כמי שמונחת על גבי קרקע...". (ח.) רבא הביא ראייה לשיטתו, שאומרים מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה, מדין שותפים שגנבו. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק מעשה קנין באבידה ובהקנאה "ר' יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהא משיכה בגמל והנהגה בחמור". (ב"מ דף ט.) לענין הנהגה בגמל, הוא קנין דלאו אורחיה - ויש ארבע שיטות בראשונים. גמרא בבא מציעא
הרב משה טרגין י. - חב לאחריני - ביטול שליחות שפוגעת בצד שלישי הרעיון של שליחות מוכר וקיים בתחומים רבים בהלכה. פעולות הלכתיות רבות, כגון קניין, קידושין, גיטין והקדש יכולות להתבצע ע"י שליח. גמרא בבא מציעא
הרב משה טרגין מיגו דזכי לנפשיה השבוע, יעסוק השיעור במצב בו שליחות מצליחה להועיל, למרות שאחרים מושפעים ממנה בצורה שלילית. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בבבא מציעא מאת הרב עזרא ביק