ב"מ פרק שביעי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יאיר קאהן צד. - ארבעת השומרים - מבוא הפסוקים המלמדים את דיני השומרים אינם עוסקים במקרים מסויימים אלא בעקרונות חוקי השומרים. באופן עקרוני, ניתן לחלק את השומרים השונים לשתי קבוצות עיקריות: יש שהתחייבו לשמור על החפץ, ויש שקיבלו רשות להשתמש בו. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן צד: - אחריותו של השואל אחריותו של השואל היא בלעדית - הוא חייב אף על נזקים שנגרמו באונס. ניתן להבין את האחריות המוחלטת של השואל בשתי דרכים: ייתכן שקיים בינו לבין הבעלים הסכם בלתי-כתוב, המחייב אותו גם במקרה של אונס, וייתכן שהוא רוכש את החפץ בצורה חלקית ומתחייב להשיבו לבעליו. גמרא בבא מציעא
הרב משה טרגין צד: - שאלה בבעלים התורה פוטרת שואל מתשלום כאשר "בעליו עמו". מהו אופיו של פטור זה? לכאורה, שאלה בבעלים היא שמירה רגילה בלי חיוב תשלומים, אך ייתכן גם שנוכחות הבעלים גורמת לכך שהשאלה בבעלים כלל אינה נחשבת לשמירה. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צה. - שמירה בבעלים מהו ההיגיון שמאחורי הפטור של "בעליו עמו"? ייתכן שהשומר והבעלים שותפים למעשה השאלה והאחריות נותרת אצל הבעלים, או לחילופין - ייתכן שבעל החפץ נחשב לעובד של השואל, ולכן אינו יכול לחייב אותו בתשלום. גמרא בבא מציעא
הרב עזרא ביק צו. - בעיות רמי בר חמא הגמרא מביאה כמה בעיות בשם רמי בר חמא, בעניין אדם ששאל בהמה למטרות שונות ומשונות. השיעור עוסק בהבנת ארבע השאלות הראשונות. לדעת רש"י, הן נוגעות לגדרי השומרים הכלליים, ואילו לדעת הרמב"ם הן נוגעות רק לשאלה בבעלים. גמרא בבא מציעא
הרב דוד ברופסקי צו. - שליחות ו-`בבעלים` הסוגייה עוסקת בכמה מדיני השליחות: "שלוחו של אדם כמותו", הפרת נדרים באמצעות שליח ו"יד עבד כיד רבו". ניתן להבין דינים אלו באמצעות ההבנות שהוצעו בשיעורים הקודמים ביחס לשליחות בבעלים. גמרא בבא מציעא
הרב יאיר קאהן צו: - מתה מחמת מלאכה כידוע, אדם ששאל פרה והיא מתה מחמת המלאכה שנעשתה בה - פטור מתשלום. ניתן להבין פטור זה בשתי אפשרויות: ייתכן שחובתו של השואל למשאיל נובעת מהסכם בלתי-כתוב שנחתם ביניהם, והסכם זה פוטר אותו כאשר הבהמה מתה מחמת מלאכה; וייתכן שבמקרה של מתה מחמת מלאכה השואל נפטר בשל פשיעת המשאיל. גמרא בבא מציעא
הרב שמואל זיידרמן צז. - בעידן עבידתייהו הגמרא מביאה את דברי רבא, הפוטר את השואל מבעלי אומנות מסויימים. האם דין זה תקף רק לאחר שהפועלים התחילו לעבוד, או אפילו כבר משלב ההתחייבות? השיעור עוסק בשאלה זו לאור ההבנות השונות בדין שליחות בבעלים. גמרא בבא מציעא