ב"ק הכונס
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני מקורות גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני נה: -שמירה פחותה גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני ארבעה דברים העושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים  גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני ליסטים גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין שומר בנזיקין גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני דין שומר שמסר לשומר בנזיקין (ב"ק נו:) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני שומר אבדה גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני בהמה שנפלה לגינה (ב"ק נח.) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני שומת נזקים על גב שדה אחר (ב"ק נח:) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני השולח את הבערה ודין ליבה וליבתה הרוח (ב"ק נט:-ס.) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני המציל עצמו בממון חברו (ב"ק ס גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב שמואל שמעוני הרחקות באש ומזיק ברשות (סא.-סא:, סב:) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק טמון באש (סא:-סב.) גמרא בבא קמא (חזרה)
הרב עזרא ביק שיעורים מוקלטים בבבא קמא פרק הכונס מאת הרב עזרא ביק