בשבתך ב"ק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב אבות נזיקין או עונשין - פתיחה למסכת בבא קמא מהם אבות הנזיקין? האם ישנה הפרדה בהלכה בין התחום הפלילי לתחום האזרחי, כפי שקיים במפשט הכללי. האם מטרת דיני הנזיקין הינה לחנך את האדם או להענישו? האם ישנו איסור להזיק? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר אבות ותולדות - בשבת ובנזיקין באופן קצת מפתיע, אנו מוצאים במסכת בבא קמא מספר נקודות השקה בין הלכות שבת להלכות נזיקין. כך למשל בשניהם קיימים אבות ותולדות. מהי ההגדרה של כל אחד מהם בשבת ובנזיקין? האם היחס ביניהם שווה בשני המקומות? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר זורה ורוח מסייעתו בשיעור זה נמשיך ונעיין בסוגיה המקשרת בין הלכות שבת להלכות נזיקין, אך הפעם סביב דיני גרמא. הן בהלכות שבת והן בדיני הנזיקין, קיימת שאלה מתי אנו משייכים פעולה שארעה למעשה האדם. בשבת אנו עוסקים בשאלה האם הפעולה אסורה והאדם חייב עליה, ובנזיקין השאלה נוגעת לאחריות האדם על היזק שאירע. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר 'אשו משום חציו' בנזיקין ובשבת שיעור זה יעסוק גם כן בסוגיה בעלת השלכות בדיני נזיקין ובהלכות שבת. בשיעור זה, נעסוק בעיקר בהלכות אב הנזיקין 'אש', ונרחיב באחת מהשאלות המרכזיות בעניין זה והיא האם ניתן להרחיב את מסקנות הסוגיה לעניינים נוספים, כדוגמת הלכות שבת. לסיום, נעסוק בשאלה כיצד דיון זה משפיע על הדלקת נרות בחנוכה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב המחייב בדיני הנזיקין מהו המחייב בדיני הנזיקין? האם זוהי החובה הממונית או חובת השמירה? האם אדם המפקיר את ממונו יפטר מנזקים שממונו ביצע? האם קיים מושג של 'אחריות מוחלטת' בנזקי רכוש בהלכה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר מזיק ברשות הגמרא בפרק שלישי דנה במספר מקרים של 'מזיק ברשות'. מהו הגדר של מזיק ברשות? כיצד נקבע מה נחשב ברשות ומה אינו ברשות? כיצד מיושם עקרון זה גם בהלכות שכנים? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר נתקל דרך הילוכו המשנה קובעת כי במידה ואדם הוזק תוך כדי הילוכו מכד שהונח ברשות הרבים – בעל הכד חייב בנזקו, ואילו הנתקל פטור מלשלם על הכד. עד כמה על האדם להיזהר מלהזיק או להינזק? האם העירייה אחראית על תקינות המדרכות בעיר? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר אין הולכים בממון אחר הרוב הגמרא בתחילת הפרק קובעת כי אין הולכים בממון אחר הרוב. מהו טעם הדין? מהו ההבדל בין רובא דאיתא קמן לרובא דליתא קמן? מהו מעמד המיעוט בסנהדרין? כיצד ניתן ליישם כלל זה בנוגע לפסיקת ההלכה בימינו? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר עביד איניש דינא לנפשיה באילו מקרים אנו פוסקים כי עביד איניש דינא לנפשיה? מהו הטעם לפסיקה זו? האם זוהי דרך להוצאת האמת? האם יש למעשה זה תוקף של פסק בית דין? באילו מקרים נפסק להלכה כי עביד איניש דינא לנפשיה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב תאונת דרכים מקראית בשיעור זה, נעסוק בבירור מעמדו של שור תם. במסגרת זאת, נבחן את דינו של שור תם, מן הפסוקים בתורה, דרך המשניות והגמרא ועד לתשובותיהם של גדולי הפוסקים. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר בעלות בבור ובחמץ בפסח הגמרא קובעת כי ` שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאילו הן ברשותו, ואלו הן: בור ברשות הרבים וחמץ משש שעות ולמעלה`. מה הכוונה `כאילו הן ברשותו`? מהי משמעות הבעלות על בור? מהי משמעות ההשוואה בין בור לפסח? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר זה נהנה וזה לא חסר הגמרא בסוגיתנו דנה במקרה של 'זה נהנה וזה לא חסר' בנוגע להשכרת דירה. השאלה העולה במקרה זה הינה מהו מחייב התשלום בשכירות? האם זהו ההפסד הנגרם למשכיר, או שימושו של השוכר? האם ניתן לחנות בחניתו של אדם שאינו חונה שם במהלך היום? האם ניתן לעשות שימוש בשטח משותף באופן שאינו מחסר את השאר? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה מהו היחס בין תלמוד תודה לעשיית המצוות? האם ניתן לדבר על קדימות ביניהם? האם ניתן להחיל את הכלל `העוסק במצוה פטור מן המצוה` על לומדי התורה? האם ניתן לפסוק על סמך לימוד משו`תים? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב שן ורגל – שאלת הרשות בנזיקין מן הגמרא בפרק ראשון עולה כי בבואנו לדון בהטלת אחריות נזיקית, עלינו לברר האם הייתה רשות למזיק לניזק להיות באותה רשות. מהי אותה רשות? מהיכן שאבה המשנה את הרעיון כי לא קיימת אחריות נזיקית, במקום שיש לאדם רשות לתת לרעות? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר עין תחת עין- ממון? הפירוש המקובל לפסוקים הקובעים את דין 'עין תחת עין' הינו שהעונש על הפגיעה אינו גופני כפי שמשמע מפשט הפסוק, אלא עונש כספי. בשיעור זה נעיין בשיטות התנאים במדרשי ההלכה, וכן בדברי הראשונים והאחרונים בנושא, וננסה למתוח קווים מנחים עבור שיטות שונות שמתמודדות עם הלכה זו. מהו סודו של הרמב`ם בהקשר זה? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר רשות לרופא לרפא הגמרא דורשת `'ורפא ירפא' - מכאן שניתן רשות לרופא לרפאות`. מהן ההגדרות ההלכתיות של הרשות שניתנה לרופא? האם מדובר ברשות או במצווה? האם ישנו עונש על רופא שטעה? מהו היחס הרצוי בין החולה לרופא? בשבתך בביתך בבא קמא
איתמר ניצן אומד לנזיקין ופטור אונס בחובל הגמרא קובעת כי יש אומר לנזיקין. כלומר, במידה והחפץ או המכה לא היו יכולים לגרום לנזק שנגרם, המזיק פטור מלשלם. על מה מבוסס פטור זה? האם הדבר נובע מהבנה כי מדובר באונס, או מכיון שאיננו מייחסים את המעשה למזיק? האם ישנו דין של אומד בנזיקין במשפט הכללי? בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב בור- איבעי ליה לעיוני ולמיזיל בשיעור זה נעסוק בהבנת מעמדו של אב הנזיקין בור. האם אב הנזיקין 'בור', הינו המשך לאב הנזיקין 'שור', או שמא אב הנזיקין בור הינו אב מחודש שהרעיון הנזיקי שבו הוא הכוונת התנהגות של בעלי הבורות. בעזרת שאלות אלו ועוד נבחן את דיני בור, ובעיקר את הפטור המיוחד הקיים בו - פטור כלים בבור. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אוהד פיקסלר קטן שהזיק המשנה קובעת כי `חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה`. מהי כוונת המשנה? מהו מעמד קטן שהזיק אדם, או רכוש? האם הוא חייב בתשלומים? בשיעור זה נבחן האם ישנו חיוב משפטי כלפי הקטן או הוריו וחיוב תשלום בעקבות כך, וכן האם ניתן לבוא בטענה מוסרית כלפי מזיק זה. בשבתך בביתך בבא קמא
הרב אביעד ברטוב אש גורם זר מתערב מהו היקף האחריות של המדליק אש שהלכה והזיקה? האם ניתן לדבר על גורם זר המתערב בהליכת האש? ממה נובע פטור טמון באש? בשבתך בביתך בבא קמא