בשבתך קידושין
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוהד פיקסלר פתיחה למסכת קידושין בשיעור זה נעיין בשאלה הלכתית אשר רלוונטית בימינו אך הרמב"ם לא עסק בה ישירות - המעמד ההלכתי של נישואין אזרחיים. תחילה נעסוק במשמעות הנישואין באומות העולם ובישראל, ולאור כך נעיין במשמעות ההלכה הראשונה בהלכות אישות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סדר ומבנה במשניות פרק א' בשיעור זה נעסוק במבנה ובסדר המשניות בפרק א' של המסכת, ונתמקד בשני נושאים: מהות ה"קניין" בקידושין, והקשר למסכת ולפרק של המשניות העוסקות בחיוב ובפטור ממצוות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סוגיית הפתיחה של המסכת סוגיית הפתיחה של מסכת קידושין עוסקת בעייני לשון המשנה, ואגב דיון זה מתברר לנו שלקידושין יש דמיון מצד אחד לקניין ומצד שני להקדש. בשיעור זה נעסוק בכמה נקודות הקשורות לדמיון ולשוני שבין קניין והקדש לבין קידושין, ואפרופו עניינים אלו נעסוק גם בצורך ברצון האישה בקידושין, ובהבדלים בעניין זה בין הדין העברי לבין גישות אחרות. בשבתך
הרב אביעד ברטוב "אין דרכה של אישה לעשות מלחמה" אחד המקורות החשובים לדיון בשאלת גיוס נשים לתפקידי לחימה הוא הסוגיה בתחילת מסכת קידושין, הדנה האם המילה "דרך" היא לשון זכר או לשון נקבה. בשיעור זה נעסוק בקצרה בסוגיית גיוס נשים לצבא בכלל, ובתפקידי לחימה בפרט. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושי כסף המשנה הראשונה במסכת קידושין קובעת כי האישה נקנית בשלושה דרכים - כסף, שטר וביאה. מהו קניין כסף? האם קניין זה דומה לקניין רכוש? בשיעור זה נעסוק בשאלה זו, לאור סוגיית קידושי חליפין (ג. - ג:). בשבתך
הרב אוהד פיקסלר קידושין בחופה ודרכי הקידושין בשיעור זה נעסוק בסוגיית "חופה קונה" (ה. - ה:), ונתמקד בשתי שאלות. הראשונה עומדת בבסיס השאלה האם חופה קונה, והיא מהות החופה. השנייה היא היחס בין שלושת דרכי הקידושין, כסף שטר וביאה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב קידושין על ידי סיטומתא קניין סיטומתא הוא שם כולל לקניינים הנובעים ממנהג הסוחרים, כדוגמת מנהג סוחרי היהלומים לחתום עסקה באמירת 'מזל וברכה'. בשיעור זה נדון בשאלה האם ניתן לקדש בסיטומתא, למשל על ידי כרטיס אשראי, PayPal, אתר אינטרנט או אפליקציה. לשם בירור שאלה זו נתמקד בשני נושאים - אופי תהליך הקידושין ואופי קניין סיטומתא. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תוקף קידושי כסף ומשמעות "דברי סופרים" בשיטת הרמב"ם בעקבות דברי הרמב"ם בראשית הלכות אישות בנוגע לקידושי כסף, התעורר דיון אשר חורג ממסגרת דיני קידושין ואשר נוגע לתוקף של דרשות חז"ל. בשיעור זה נעיין בדברי הרמב"ם בנוגע לתוקף קידושי כסף, ובדבריו במקומות נוספים לגבי דרשות חז"ל. לאחר מכן נציג את הקווים כלליים של שתי גישות פרשניות לדברי הרמב"ם, נבחן אותן ואת ההשלכות המחשבתיות הנגזרות מהן, ונציע את הנראה לענ"ד. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר נתינה ואמירה בקידושין בשיעור זה נתמקד בתפקידי האמירה והנתינה בקידושין, ובשאלות האם פעולות אלו יכולות להתבצע על ידי האישה. בסוף השיעור נעסוק בקצרה באפשרות ל"החלפת טבעות". בשבתך
הרב אוהד פיקסלר עבד עברי המשנה השנייה בפרק ראשון במסכת קידושין עוסקת בדיני עבד עברי. בשיעור זה נבחן את מעמדו של עבד עברי לאור סוגיית הגמרא ופרשיות התורה. לאחר מכן נדון במצוות הענקה ובקשר בינה לבין מעמד העבד. בשבתך
הרב אביעד ברטוב אמה עבריה בשיעור זה נראה כי מכירת אמה עברייה היא דרך לשיקום ילדות ממשפחות דלות-אמצעים. כמו כן, נתייחס בקצרה ליחס התורה לעבדות ולנישואי קטינות. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר אשת יפת תואר מחלוקות בין האמוראים ובין הראשונים בנוגע להלכות שונות בדיני 'אשת יפת תואר' חושפים בפנינו גישות שונות לגבי ההתמודדות הרצויה עם יצר הרע וכיצד והאם יש לשלב התמודדות זו אל תוך ההלכה. בשבתך
הרב אביעד ברטוב סמכות הורית - הזכות והגבלתה מהי סמכות הורית? כיצד היא רלוונטית לימינו? ומה באמת אפשר ללמוד מגוי אשקלוני בנושא מצוות כיבוד אב ואם. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מצוה דגופיה עדיף במצוות, שלא כמו בצרכים גשמיים, התורה מצווה עלינו להעדיף דווקא את המצווה המוטלת עלינו, ולא את זו המוטלת על הזולת. השיעור ידון בצדדים ההלכתיים והמחשבתיים של סוגיה זו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב מתי טוב להתחתן מהי הדרך הנכונה והמאוזנת בין הצורך להתפתחות רוחנית ולימוד התורה לבין הצורך להשגת הצרכים החומרים? השיעור יבחן את סוגיית גיל הנישואין הרצוי לפי ההלכה, וכמה מן המחירים והשיקולים שיש להביא בחשבון בנטילת החלטה זו. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר מצוות התלויות בארץ השיעור עוסק בהגדרת המינוח 'מצוות התלויות בארץ' ובוחן את היקפו ומשמעותו ההלכתית בשבתך
הרב אביעד ברטוב להשיאו אישה בשיעור זה נעסוק בחובת האב כלפי הבן - להשיא לו אישה. בשיעור נתמקד בשאלה הנובעת מחובה זו - מה קורה כאשר הבן משתדך לבת זוג שהורים אינם חפצים בה בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (א) דיון הגמרא האם 'תלמוד גדול' או 'מעשה גדול', מספק לנו הזדמנות נדירה לדיון מפורש בערכים המופיע בחז"ל ובראשונים. בשיעור זה נדון במשמעות הפשוטה של דיון זה. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ב) שיעור זה הינו שיעור המשך ליחס שבין תלמוד ובין מעשה. השיעור עוסק ביחס בין פסיקת הלכה מתוך עיון בתלמוד ובפוסקים ובין הוראה הלכתית המסתמכת על תקדים הלכתי וספרי פסיקה מקובלים. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר תלמוד ומעשה (ג) בשיעור זה נסיים את העיסוק ביחס שבין התלמוד והמעשה, בין פסיקה הנובעת מעיון במקורות ובין הוראה הלכתית לאור ספרי הפסיקה המקובלות. בשיעור נעיין בשתי דוגמאות מעולם השו"ת העולות הלכה למעשה גם בימינו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליחות בקידושין ובנישואין בשיעור זה נתמקד בעיקר בעניין שליחות לעניין קידושין וגיטין ונבחן: את הדרשה אשר באמצעותה דרשו חכמים את קיומו של מוסד השליחות בגיטין וקידושין, את האופנים השונים בהם יכולה להיעשות השליחות במקרים אלו ומהם הסיטואציות הלכתיות בהם נעשה שימוש בשליח לעניין גיטין וקידושין בזמן הזה בעיקר אצל אנשים המרצים תקופת מעצר. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר חזקות אצל חז"ל דינים רבים ברחבי הש"ס קשורים בצורות שונות לנושא החזקות שקבעו חז"ל. ואולם, פעמים רבות נראה כי חזקות אלו מבוססות על הנחות מציאותיות שאינן תקיפות במציאות התרבותית והחברתית כיום. בשיעור זה נשתדל לסקור גישות שונות בנוגע לתוקפן של חזקות מסוג זה בימינו. בשבתך
הרב אביעד ברטוב שליחות וזכייה מתוך הדיון המרכזי בסוגיית השליחות, מזכירה הגמרא גם את דין ה'זכייה'. האם זכייה זו היא סוג מסוים של שליחות או שמא מנגנון הלכתי מקביל? על כך ועוד נראה בשיעור. בשבתך
הרב אוהד פיקסלר על מעשה וכוונה מה מקומו של המעשה בפועל לעומת מקומה של הכוונה והמחשבה על פי ההלכה? עד כמה אדם אחראי על מעשה ללא כוונה או על כוונה ללא מעשה? נושאים אלו מבצבצים מבין השיטין של סוגייתנו ובשיעור זה נרחיב עליהם את הדיבור. בשבתך
הרב אביעד ברטוב דברי הרב ודברי התלמיד – דברי מי שומעים? אחד מהטעמים שבגינם 'אין שליח לדבר עבירה' הוא משום ש'דברי הרב ודברי התלמיד - דברי מי שומעים'? אולם האם מדובר במעין 'חזקה' או שמא בכלל נורמטיבי שאיננו תלוי בהתנהגות המשוערת של בני אדם? שורשיה של חקירה זו מצויים כבר בראשונים על סוגייתנו ושיעור זה יעסוק בדבריהם. בשבתך

עמודים