גר"א - סדרה שנייה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליקים קרומביין חוזרים לגר"א ברוכים הבאים לסדרה החדשה בנושא מורשת הגר"א. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הגר"א והפיוטים (המשך) בפעם הקודמת עקבנו אחרי הניתוח העקרוני של הגר"א ביחס לסוגייתנו. שמנו לב במיוחד כיצד הוא מיישם ביד אמן כמה מעקרונותיו הקבועים: חתירה להבנה על פי הפשט הפשוט, התייחסות יסודית לכל מרחבי ספרות חז"ל כולל תוספתא וירושלמי, אמונה בסיסית שכל המקורות האלה מאשרים זה את זה ועולים בקנה אחד, ועצמאות גדולה נוכח ענקי הראשונים. המסקנה שעלתה בידו מן המקורות מבוססת על הירושלמי, ודומה שהוא הראשון בין הפוסקים בסוגיה זו, שהסתמך על הירושלמי כאבן פינה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הפיוטים לפי מנהג הגר"א (סיום) בשיעור זה נשלים את המסע שלנו להבהרת מנהג הגר"א באמירת הפיוטים. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הכירו: ביאור הגר"א לשולחן ערוך בסוגיית הפיוטים עשינו שימוש מרכזי בביאורו הכביר של הגר"א לשולחן ערוך. אחרי התנסות זו טבעי לעשות היכרות קרובה יותר עם היצירה הזו. כבר בשיעור הקודם עמדנו על עיקרון חשוב שהדריך את הגר"א בעבודתו – מציאת המקור לכל הפסיקות בשולחן ערוך. מלאכה זו נועדה ליצור מערכת מאוחדת של 'עצם' התורה יחד עם הוראותיה המעשיות. כדי לטעום מן הייחוד שבגישת הגאון, נעמוד על מספר דוגמות מתוך הביאור. בסוף השיעור נחזור למטרתו הגדולה של החיבור, ונשאל לגביה שאלה עקרונית. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ברכה על חמש מגילות ברכה על חמש מגילות מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין "על מקרא מגילה" (2) בשיעור הקודם ראינו שהגר"א מחייב לברך על קריאת כל המגילות כמו שמברכים על מגילת אסתר, אלא שניכרת התפתחות מעמדתו המקורית בעניין זה עד לגיבוש הקביעה הסופית. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין בדרך הצמצום בשיעור זה נפגוש במגמה כללית ואופיינית של הגר"א. נתבסס על שני נושאים במשנתו ההלכתית כדי להגיע בעזרתם לתובנה יסודית, המתקשרת גם לדברים שכבר ראינו. את העיון שלנו נפתח, כדרכנו, בהערה של הגאון מווילנה על הלכה המופיעה ברמ"א. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הגר"א כשומר הסף של ההלכה הגר"א כשומר הסף של ההלכה מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין המחקר בביאור הגר"א ומסקנותיו שתי מטרות יעמדו נגד עינינו כאן. נרצה לראות מה הרשים את החוקרים הקודמים בדרכו של הגר"א, ומה ייחד אותה בעיניהם. שנית, ננסה לראות אם המסקנות שעלו לנו בשיעורים הקודמים מתאשרות לאור הממצאים שלהם. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין החסידות – בשורה או איום? ניכנס מעתה בשער חדש בעיסוקנו במשנתו של הגאון מווילנה. אנו מתכוננים לעבור מעולם העיון התורני, אפוף השלווה האינטלקטואלית התוססת והמרעננת, אל תוך סערת ההשקפות וחילוקי הדעות הגועשים. נצפה בקדושים וגאונים, המתחלקים למחנותיהם, מוסרים את נפשם לשם שמים כדי להנהיג את עמם בדרך הברורה להם ללא ספק. דרכים סותרות, כל אחת וודאית בידי בעליה, הובילו למחלוקת בלתי-נמנעת. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין התפילה והחוויה הדתית בסוף השיעור הקודם עיינו בתלונות המתנגדים על החסידים. התמקדנו בהאשמה כללית אחת – יהירות דתית, וראינו איך היא התבטאה במיוחד (בעיני המתנגדים) במנהגי התפילה החסידית. ר' שניאור זלמן מליאדי הגן על התנועות המוזרות והרמת הקול בעת התפילה, וגלגל את טענת ההתנשאות חזרה כלפי רודפי החסידים. נמשיך כעת לעמוד על שורשי המריבה הזו סביב התפילה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין מקורות הבהלה כזכור, שאלנו שלוש שאלות יסודיות, ועסקנו בעבר בשתיים מתוכן: הסיבה לשהיית התגובה המתנגדית עד לאחר מותו של הבעש"ט וליבון חלק מן הסיבות להתנגדות (אומנם לא מיצינו עניין נכבד זה). כעת נוסיף לדיון גם את השאלה השלישית: ממה נבעו חריפות התגובה ועוצמתה? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין קבלה, שבתאות וחסידות הגר"א חשד שישנו קשר בין תנועת החסידות לבין השבתאות, וצפה שבסוף ילכו החסידים בדרכו של יעקב פרנק, המומר המשיחי. יש בכך הסבר למוחלטות הדחייה ולחריפותם של צעדי הנגד. מהו הרקע שעליו היו חששות כאלה עשויים לצמוח? מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין הגר"א בעיני החסידים: איגרתו של ר' שניאור זלמן מליאדי הגר"א ראה בחסידות סממנים של שבתאות. תוך עיוננו ברקע לחשדות האלה, נחשפנו לאחד מסלעי המחלוקת המרכזיים שבין החסידים והמתנגדים, הנוגע לאופן שבו תופשים את הקדוש ברוך הוא ואת נוכחותו. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין 'צמצום' הדיון התיאולוגי שנפתח בשיעור הקודם יובן יותר טוב על רקע תורה קבלית מרכזית של האר"י, שפרשנותו שנויה במחלוקת בין המתנגדים והחסידים. מדובר במושג ה'צמצום'. זו תורה שהיא בהחלט ברומו של עולם, ועצם המפגש עימה מחייב, בראש ובראשונה, יראת שמים וזהירות יתרה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות מחלוקת תיאולוגית עם השלכות מעשיות מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין 'המצוות החדשות' של החסידות אנחנו מתחקים על אחד היסודות החסידיים – "העבודה בגשמיות" – ששכנע את הגאון מווילנה שמדובר ב"תורה חדשה" ("אולפן חדת"). נתבונן כעת במקור המדגים כמה יכלו החסידים להרחיק לכת בעניין זה, הנובע מתפישתם האימננטית. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין החסידים בתרומתם לעולם ההלכה ברצוני להעלות כאן מוטיב חדש בגלגולי המחלוקת הגדולה. כל העיון שלנו עד כאן עמד בסימן "המפץ" של שנת תקל"ב. לאורך עשרות שנים לא שקטו הרוחות באופן משמעותי, אבל זמנים רגועים יותר הגיעו בסופו של דבר. במשך הזמן חלה התקרבות הדדית בין הניצים. בלי לחצות את הקווים, גילו הצדדים שהם מכירים בתרומתו של היריב. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין ויכוח השקפתי ללא מאבק חברתי פתחנו במעקב אחר התפוגגות המאבק הלוחמני בחסידות והתחלפותו באווירה של פיוס, הקשבה ואפילו השפעה הדדית. כמובן ששינוי זה היה משמעותי ביותר, שכן טבעי הדבר שחלק גדול ממעשיהם של בני הפלוגתא, אמירותיהם ומחוותיהם, מושפע מעצם קיומה של המחלוקת. מחלוקת עשויה, מצד אחד, להביא להתמתנות בשל החשש מהתקפות והאשמות של הצד השני. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין החוויה ה'מתנגדית' בפעם הקודמת התחלנו להדגים איך זכתה החוויה הדתית להערכה חדשה בתורתו של ר' חיים מוולוז'ין. התפתחות זו היא חלק משלב חדש – התגבשותה של ה'מתנגדות' בתקופת ההיערכות אחרי הצטננות הלהט של המאבק הראשוני. עד לפרסומו של 'נפש החיים', החסידות היא שבדרך כלל אימצה את ההתנסות הרוחנית הישירה כאחד מיסודות גישתה. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין המעשה והכוונה ב'נפש החיים' עד עתה ראינו ש'נפש החיים', לאחר שהפליג והאריך בתוכנית מאתגרת של היטהרות והתעלות רוחנית, שב ומזהיר מפני הסיכון הרוחני הטמון באותה תכנית עצמה. העוסק בדברים העומדים ברומו של עולם עלול ליפול לרשת ההתנשאות והגאווה, ובכך להשחית את מידותיו עד שייחשב ל"תועבה" בעיני ה'. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין אופי מתנגדי ואופי חסידי את הגישה של ר' חיים מוולוז'ין, אותה ראינו בשיעורים האחרונים, ניתן לכנות בשמות תואר שונים. מורשת הגר"א
הרב אליקים קרומביין שכל וביקורתיות בעבודת ה' לפנינו השיעור האחרון בסדרה שלנו. זה הזמן לפרוע חוב שנותר לנו מהזדמנות קודמת. אחרי שעקבנו אחרי גלגולי המחלוקת לאורך שנות התפתחותה, חוזרים אנו להיבט מסוים שלה, המתקשר להתבוננות בדמותו של הגר"א עצמו. מורשת הגר"א