דינא דגרמי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: תוכן העניינים והקדמה
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: שיעור פתיחה בלימוד קונטרס דינא דגרמי של הרמב"ן, אנו מתמודדים עם שתי משימות: משימה אחת - לימוד הטקסט של הרמב"ן כשלעצמו. משימה שניה - לימוד דיני דינא דגרמי כנושא עצמאי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: יסודות חיוב גרמי הרמב"ן דן בדינא דגרמי אגב דיון בהיזק שאינו ניכר. אנו פוסקים שאין חיוב בהיזק שאינו ניכר בשוגג, משום שברמה העקרונית אין לחייב כלל בהיזק שכזה (וגם החיוב, להלכה, במזיד, הינו בתורת קנס).
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היזק שאינו ניכר (א) השיעור שלפנינו יעסוק בנושא שמהווה מוקד חשוב בדיני נזיקין, הנושא של היזק שאינו ניכר. נזהיר מראש שלא נמצה את הנושא כולו, אלא ניגע רק בשתי שאלות מרכזיות.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היזק שאינו ניכר (ב) דיברנו על שתי הבנות אפשריות במחלוקת ר' יוחנן וחזקיה: הבנה אחת - מחלוקתם היא בהגדרת נזק, וכדין בחפצא. הם נחלקו האם היזק שאינו ניכר מוגדר במהותו כנזק או שמא לא. הבנה שניה - לדעת שניהם היזק שאינו ניכר מוגדר כנזק, והם נחלקו בדבר היכולת לחייב את האדם כאחראי ישיר להיזק מסוג שכזה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: היקף דין גרמי עסקנו בעבר בחקירה הסברתית הבסיסית הנוגעת לטיב דין גרמי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: הגדרת גרמי (א)  הנושא העיקרי בו מטפל הרמב"ן בחלקו השני של הקונטרס, הוא הגדרת גרמי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: הגדרת גרמי (ב) פתחנו בשיעור הקודם בהגדרת גרמי אצל הרמב"ן, אך התייחסנו בעיקר למה שנמצא מחוץ לתחום.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: דבר הגורם לממון (א) המינוח 'דבר הגורם לממון' מופיע בש"ס במספר הקשרים. ההקשר שבו אנו רוצים לדון, על רקע דינא דגרמי, מתחבר לסוגייה מרכזית של דיני שומרים.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: דבר הגורם לממון (ב) בשיעור שלפנינו נשתדל לגעת במספר נקודות שעולות ישירות מתוך הדיון בדבר הגורם לממון, ללא קשר לגרמי.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: אש בתחילת חלקו השני של הקונטרס, מפרט הרמב"ן רשימה של מקרי פטור בנזיקין.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: גרמי וכלאי הכרם מגמת השיעור שלפנינו היא להתייחס לגרמי דרך ההלכה של כלאי הכרם.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: האיסור להזיק המשנה הראשונה במסכת בבא קמא עוסקת בעניין חיוב תשלומין, וכך גם המשנה שלאחריה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: גרמי והרחקת נזיקין (א) לקראת סיום הקונטרס, מתייחס הרמב"ן לגרמי מול הסוגיות של הרחקת נזיקין בפרק לא יחפור.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: גרמי והרחקת נזיקין (ב) נגענו בשיעור הקודם בגישתו העקרונית של הרמב"ן כלפי היחס שבין חיוב הרחקה וחיוב תשלומין. הרמב"ן קובע שלא יתכן חיוב תשלומין שאין עימו חיוב הרחקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין דינא דגרמי: מפתחות