דף יומי מסכת ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ קריאת שמע על המיטה נדון בשני הסברים לעניינה של קריאת שמע שעל המיטה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ייסורים סוגייתינו עוסקת בהרחבה בענייני ייסורים. נתייחס בקצרה לשתיים מן השאלות העקרוניות הנבחנות בסוגיה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אופיין של ברכות התורה סוגייתינו עוסקת בנוסח ברכת התורה. נבחן את אופיה של ברכה זו לאור נוסחאותיה השונות. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ המלך הקדוש לקראת חודש אלול הממשמש ובא, נדון בהוספת המלך הקדוש והמלך המשפט בעשרת ימי תשובה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אנינות נעסוק בקצרה בשתי נקודות עקרוניות בהלכות אנינות. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ודאי עשה תשובה נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ קריאת שמע במקום ערוה נדון ביסוד האיסור לקרוא קריאת שמע במקום ערוה, ובחובת החציצה בין הלב ובין הערוה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אבות וקורבנות נדון במחלוקת האמוראים ביחס לתקנת התפילה - אבות וקורבנות - ובמשמעותה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ תפילת משה נדון בתפילתו המיוחדת של משה רבינו. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס נדון במשמעותה של ההבדלה הכפולה - בתפילה ועל הכוס. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ מרק ירקות נעסוק בברכת מרק הירקות, אשר נידונה בסוגייתינו. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ שם ומלכות ברכה שאין עימה שם ומלכות אינה ברכה. נביא מדבריו של מורנו הרב ליכטנשטיין שליט`א ביחס לתפקיד השם והמלכות בנוסח הברכה. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ברכת האורח נדון בהלכותיה ובמהותה של ברכת האורח. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ כיצד יינצל אדם מהיות "עם הארץ"? לכבוד יום הדין והמלוכה, נבקש להתחקות אחר ערכים עליונים בהשקפה היהודית, לאור הברייתא העוסקת בהגדרתו של עם הארץ. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ שכח ולא בירך במקום שבו אכל נדון בהכרעה המיוחדת שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין מי ששכח ולא בירך במקום שבו אכל. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ פתיחה לפרק "הרואה" עם ראשיתו של פרק `הרואה` נדון בברכות שונות שאין נוהגים לברכן, ובטעם הדבר. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ברכות השחר נדון באופיין של ברכות השחר. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ אפילו הוא נוטל את נפשך - על קידוש השם ואהבתו נדון במסירות נפשו של ר' עקיבא, ובדרך שבה הביע את אהבת ה'. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו ריצה לדבר מצווה דיון ביחס שבין המצווה לרוץ לבית הכנסת למצווה לרוץ לדבר הלכה. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו צדיק ורע לו דיון בהסברים השונים המובאים בגמרא לשאלת `צדיק ורע לו`. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו כוונה בקריאת שמע דיון בסיבתה ובאופייה של חובת הכוונה בפסוק הראשון של קריאת שמע. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו הפסק בקריאת הלל ומגילה דיון בהבנת היחס שבין הלל ומגילה לקריאת שמע לעניין דיני הפסק. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו בשני דרב יהודה דיון בתגובות האמוראים בסוגיות שונות לפשר הירידה הרוחנית שבדורם. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו ברכת התורה וברכת המזון דיון ביחס שבין אופי המחייבים בברכת התורה ובברכת המזון. דף יומיומי ברכות
הרב אברהם סתיו תפילת ערבית רשות דיון במהות החיוב של תפילת ערבית למאן דאמר תפילת ערבית רשות. דף יומיומי ברכות

עמודים