דף יומי מסכת ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי ברכה על שמן זית דיון בברכה על שמן זית לרפואה דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי קמח חיטה ביאור מחלוקת ר' יהודה ור' נחמן בדין קמא דחיטי. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי רפואה בשבת דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי זמן ברכת המוגמר דיון בדברי הגמרא בעניין הזמן שבו יש לברך על ריחו של המוגמר. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי פת טפלה דיון במעמד המליח ובסיבת טפלותו של הפת. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי נשים מזמנות דיון ברמת החיוב של נשים בזימון. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי זריקת פת דיון בסיבת האיסור לזרוק פת. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי ברכה על כוס חד פעמית דיון בהגדרת כוס 'חי'. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי מצווה שיש בעשייתה ברכה על הכוס דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי הרואה הדס בחלום נעסוק בדברי הגמרא אודות ההדס. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי 'אוכלוסי ישראל' נעסוק בברכה אותה יש לברך כאשר אדם רואה אוכלוסיה גדולה מישראל. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי ברכת עושה מעשה בראשית על נהרות נעסוק בברכת עושה מעשה בראשית על נהרות ונשווה לדין הרים. דף יומיומי ברכות
הרב ירון בן צבי סיום למסכת ברכות נעסוק בבירור דברי הגמרא 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. דף יומיומי ברכות
הרב אביהוד שורץ ברכות דף ד – קריאת שמע על המיטה נדון בשני הסברים לעניינה של קריאת שמע שעל המיטה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף ה – ייסורים סוגייתנו עוסקת בהרחבה בענייני ייסורים. נתייחס בקצרה לשתיים מן השאלות העקרוניות הנבחנות בסוגיה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף יא – אופיין של ברכות התורה סוגייתנו עוסקת בנוסח ברכת התורה. נבחן את אופיה של ברכה זו לאור נוסחאותיה השונות.
הרב אביהוד שורץ דף היומי עם הרב אודי שורץ - הצטרפו אלינו! סבב ה14 של דף היומי
הרב אביהוד שורץ ברכות דף יב – המלך הקדוש נדון בהוספת "המלך הקדוש" ו"המלך המשפט" בעשרת ימי תשובה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף יח – אנינות נעסוק בקצרה בשתי נקודות עקרוניות בהלכות אנינות.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף יט – "ודאי עשה תשובה" נדון בדברי ר' ישמעאל אודות תלמיד חכם המזדרז לעשות תשובה על חטא שחטא בו עוד באותו יום.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף כה – קריאת שמע במקום ערוה נדון ביסוד האיסור לקרוא קריאת שמע במקום ערוה, ובחובת החציצה בין הלב ובין הערוה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף כו – אבות וקרבנות נדון במחלוקת האמוראים ביחס ליסוד תקנת התפילה – אבות וקורבנות – ובמשמעותה.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף לב – תפילת משה נדון בתפילתו המיוחדת של משה רבינו.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף לג – הבדלה בתפילה והבדלה על הכוס נדון במשמעותה של ההבדלה הכפולה – בתפילה ועל הכוס.
הרב אביהוד שורץ ברכות דף לט – מרק ירקות נעסוק בברכת מרק הירקות, אשר נדונה בסוגייתנו.

עמודים