דף יומי מסכת ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ירון בן צבי ברכות דף ח – שני פתחים נדון בחיוב להיכנס לבית הכנסת "שני פתחים" ובמשמעותו.
הרב ירון בן צבי ברכות דף ט – כאדם הקורא בתורה נדון בקביעתה של המשנה "הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה".
הרב ירון בן צבי ברכות דף יז – סיום על מקרא דיון בשאלה האם ניתן לעשות סיום על לימוד ספר מהתנ"ך.
הרב ירון בן צבי ברכות דף כט – העושה תפילתו קבע בעקבות דברי רבי אליעזר בסוגייתנו אודות הצורך בתפילה שאינה "קבע", נדון באופי חיוב תפילה ובהשלכותיה של שאלה זו.
הרב ירון בן צבי ברכות דף לא – היתר להתפלל דיון בטיבם של ההכנות לתפילה ושל פסוקי דזמרה.
הרב ירון בן צבי ברכות דף מה – נשים מזמנות דיון ברמת חיובן של נשים בזימון.
הרב ירון בן צבי ברכות דף נ – זריקת פת דיון בסיבת האיסור לזרוק פת.
הרב ירון בן צבי ברכות דף נא – כוס חד פעמית לברכת המזון, לקידוש ולהבדלה דיון בהגדרת כוס "חי".
הרב ירון בן צבי ברכות דף נח – הרואה אוכלוסי ישראל נעסוק בברכה שיש לברך כשרואים קהל גדול מישראל.
יהודה רוזנברג ברכות דף ב – פתיחה למסכת ברכות: גדרה של מצות קריאת שמע נדון בגדרה ובאופיה של קריאת שמע, ולאור זאת – בחובת לימוד תורה מדי יום.
יהודה רוזנברג ברכות דף ג – אין אומרים בפני המת אלא דבריו של מת נדון בקצרה ביסוד האיסור לדבר בפני המת דברים שאינם נוגעים אליו, ובהשלכות אפשריות של ההבנות השונות.
יהודה רוזנברג ברכות דף י – חזקיהו וישעיהו נדון במחלוקת בין ישעיהו לחזקיהו, המשקפת שתי גישות בעבודת ה'.
יהודה רוזנברג ברכות דף טו – קרא ולא השמיע לאזנו נדון ביסוד דעתו של רבי יוסי, הסובר כי הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו – לא יצא.
יהודה רוזנברג ברכות דף טז – חתן פטור מקריאת שמע נציג שתי הבנות בנוגע לפטור חתן מקריאת שמע.
יהודה רוזנברג ברכות דף כב – זבח רשעים תועבה נדון בהגדרת תפילה במקום שאינו ראוי כ"תועבה".
יהודה רוזנברג ברכות דף כג – שהרי פכין קטנים מצילין באהל המת נדון בהשוואה המובאת בסוגייתנו בין שמירה על תפילין להצלת כלי באוהל המת.
יהודה רוזנברג ברכות דף כד – העולה מבבל לארץ ישראל נדון בקשר בין עלייתו של רבי אבא לארץ ישראל ובין המימרא שאותה שמע כשהלך לבית המדרש.
יהודה רוזנברג ברכות דף ל – עד פרסה נדון באופייה של תפילת הדרך, לאור הדין המופיע בסוגייתנו, שיש לאומרה "עד פרסה".
יהודה רוזנברג ברכות דף לו – שומר לפרי נציג שתי הבנות בנוגע לריבוי "את הטפל לפריו", ואת השלכותיה של נקודה זו להלכות ברכות.
יהודה רוזנברג ברכות דף לז – כל שיש בו מחמשת המינים נדון בקביעתם של רב ושמואל בעניין "כל שיש בו מחמשת המינים".
יהודה רוזנברג ברכות דף לח – המוציא לחם מן הארץ נדון באופייה של ברכת "המוציא" מתוך התבוננות בנוסחים השונים המופיעים בסוגייתנו.
יהודה רוזנברג ברכות דף מב – פת הבאה בכסנין נדון בקצרה בדין פת הבאה בכסנין, לאור הדיון המופיע בסוגייתנו בעניין קביעת סעודה על פת כזו.
יהודה רוזנברג ברכות דף מד – ברכת מעין שלוש נדון באופייה של ברכת מעין שלוש, ובקשר בינה לברכת המזון, לאור מחלוקת הראשונים בעניין הזכרת מעין המאורע בברכה זו.
יהודה רוזנברג ברכות דף נב – אין משגיחין בבת קול בעקבות דבריו של ר' יהושע, הקובע ש"אין משגיחין בבת קול", נסקור בקצרה אפשרויות שונות להבנת קביעה זו.
יהודה רוזנברג ברכות דף נז – ברכה על ראיית עבודה זרה נדון באופייה של ברכת "שנתן ארך אפים לעוברי רצונו", לאור שני ההסברים המובאים בתוס' לכך שברכה זו כבר אינה מקובלת.

עמודים