דף יומי סדר מועד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אברהם סתיו מועד קטן דף כט - לך לשלום לך בשלום הסוגיה האחרונה של המסכת פותחת בדין שנראה סתום בקריאה ראשונה (כט ע"א): ואמר רבי לוי בר חיתא: הנפטר מן המת לא יאמר לו לך לשלום אלא לך בשלום הנפטר מן החי לא יאמר לו לך בשלום, אלא לך לשלום. הגמרא ממשיכה ולומדת מפסוקים שונים שראוי לומר למת "לך בשלום" ולחי "לך לשלום", אך לא ברור מדבריה מהי משמעתו של הבדל זה, והמפרשים עמלו להסביר זאת.
הרב אברהם סתיו חגיגה דף טו – באמבטי עיברה, הפריה מלאכותית הגמרא (יד ע"ב-טו ע"א) דנה בבתולה שנמצאת מעוברת, ומסתפקת האם יש בכך כדי להוכיח שנבעלה וכבר אינה בתולה. כיצד ייתכן שתהיה אישה מעוברת בלי שנבעלה? אחת ההצעות שהגמרא מעלה היא ש"באמבטי עיברה", ופירש רש"י (ד"ה באמבטי) שהאישה רחצה באמבט שהייתה בו שכבת זרע והיא נכנסה לתוך רחמה...
הרב ירון בן צבי חגיגה דף י – היתר נדרים פורחין באויר ואין להן על מה שיסמוכו המשנה בסוגייתנו מציינת את העדר המקור להלכות נדרים – למעשה היא מציינת שהיתר נדרים דינו כדין דבר הפורח באוויר, דבר שאין לו על מה שיסמוך; או במילים אחרות, דבר אשר אין לו מקור בתורה שבכתב. בגמרא מובאים לימודים שונים בניסיון למצוא מקור להיתר נדרים, כל הלימודים נדחים מלבד לימודו של שמואל...
רבני ותלמידי הישיבה ביצה דף ד - הבדלה חיוב הבדלה בין יו"ט ראשון ליו"ט שני