דף יומי סדר נשים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביהוד שורץ יבמות דף כט - מאמר [א'] מדין תורה, נדרש אחי הנפטר לייבם את אשתו. חכמים תיקנו, שלפני הייבום יתבצע "מאמר" - הליך דמוי קידושין. סוגייתנו בדף כ"ט היא אחת הסוגיות המרכזיות העוסקות בעניינו של "מאמר" זה, ואת שני העיונים הקרובים נייחד לביאור העניין.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף לז - ספק ויבם נעסוק בקציר האומר בהיבטים הממוניים שבסוגיית ספק ויבם החולקים בנכסים
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מג - הגדרתה ההלכתית של אבילות החורבן נבקש לעמוד על הגדרותיה הייחודיות של אבילות החורבן, כפי שהן משהרתקפות בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף מד - יסוד דין ממזרות נדון בחקירת יסוד בדין ממזרות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נ - לשם מה תיקנו חכמים מאמר? נדון בשאלה לשם מה תיקנו חכמים מאמר ביבימתו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נא - חקירת הרמב"ן ביסוד דין יבום האם הייבום מהווה המשך לנישואי האח המת או יוצר אישות חדשה? חקירה קלאסית זו מתעוררת לאור סוגייתינו, ובה נעסוק.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נז - יסוד דין אכילת ארוסה בתרומה, ויישומו בסוגייתינו נדון בחקירת יסוד בדין אכילת ארוסה בתרומה, ולאורה נבאר את שיטת רש"י בסוגייתינו.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף נח - חופה לפסולות נדון בפירוש מחלוקת האמוראים בעניין חופה לפסולות.
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סד - אישה קטלנית נביא בקציר האומר את יסודותיה של סוגיית "קטלנית".
הרב אביהוד שורץ יבמות דף סה - חובת האישה במצות פרו ורבו נדון במחלוקת התנאים בעניין חיוב אישה במצות פרו ורבו.
הרב אברהם סתיו יבמות דף לט – עבירה לשמה דיון באופן שבו יש לבצע "עבירה לשמה", לאור מחלוקת אבא שאול וחכמים.
הרב אברהם סתיו יבמות דף מה – גוי ועבד שבא על בת ישראל דיון במעמדו של ילד שנולד מנכרי ובת ישראל
הרב אברהם סתיו יבמות דף מו - מילה וטבילה בגירות דיון ביחס שבין המילה והטבילה בתהליך הגירות.
הרב אברהם סתיו יבמות דף נב – ייבום בלי מאמר דיון במעמד היבמה ביחס ליבם ובהשלכותיו לגבי ייבום בלי מאמר.
הרב אברהם סתיו יבמות דף נג – אין קישוי אלא לדעת דיון במהותו וגדריו של הכלל "אין קישוי אלא לדעת".
הרב אברהם סתיו יבמות דף נט – והוא אשה בבתוליה יקח דיון באופיו וגדריו של הציווי על כהן גדול לישא בתולה.
הרב אברהם סתיו יבמות דף ס – גיורת פחותה מבת שלוש דיון בטעמו של רבי שמעון האוסר גיורת לכהן רק אם נתגיירה לאחר גיל שלוש.
הרב אברהם סתיו יבמות דף סו – אשת כהן אוכלת בתרומה עיון באופי דין אכילת תרומה של אשת כהן.
הרב ירון בן צבי יבמות דף לג – פיתוי קטנה אונס נינהו ידוע כי קטן אינו חייב במצוות וכי אינו נענש אם עובר על איסורי תורה...
הרב ירון בן צבי יבמות דף מ - אכילת קודשים נעסוק בשאלה האם ניתן להשוות בין כוונה באכילת קודשים לכוונה בפעולת הייבום
הרב ירון בן צבי יבמות דף מא – יבמה שחוזרת להיתרה הראשון נעסוק במצבים בהם נשארת זיקת אחות יבימתו מחד, אך האישה מותרת בייבום מאידך
הרב ירון בן צבי יבמות דף מב – חייס עילוי נעסוק ביחס בין הריגת עובר להריגת אדם, בדגש על אימו
הרב ירון בן צבי יבמות דף מז – 'אם בא על בת כהן לא פסלה' נדון בשאלת איסור ישראלית לגר שנתגייר
הרב ירון בן צבי יבמות דף מט – בן הנדה בשיעור זה נעסוק במעמדו הייחודי של בן נידה לעניין ממזרות
הרב ירון בן צבי יבמות דף מח – עבד כנעני נעסוק בנושא מעמדו של הגיור של עבד כנעני בתוך גיורו ולחאר גיותו

עמודים