ד"ת קצרים: ה"בעל שם טוב" על התורה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בראשית - אפשר גם לצעוק בלחש... בעולם החסידות, פעולה גשמית הנעשית בקדושה יכולה לקדש את העולם. לכן, אין צורך לפעול כלפי חוץ, ויכול הצדיק לפעול בתוך עצמו - ולקדש את העולם בעבודתו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת נח - צוהר תעשה לתיבה כיצד מתפללים? מהי התפילה? מהי התפילה הנשגבה, וכיצד נוכל לכוון יותר בתפילה? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת לך-לך - בין אברהם לבלעם המשנה באבות מבחינה בין תלמידיו של אברהם אבינו לבין תלמידיו של בלעם הרשע. האם ההבדל בין תלמידי אברהם לבין תלמידי בלעם אכן נעוץ במידותיהם השונות? אולי לכולם אותם מידות, וכל אחד משתמש בהם באופן שונה? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וירא - השמחה שהלכה לאיבוד `את יצחק והעלהו לעולה` - כי ע`י השמחה והצחוק לשם שמיים, מעלה כל ימי הצחוק של הבחרות גם כן למעלה`. מהי שמחה חיובית ומהי שמחה שלילית? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת חיי-שרה - `ואבוא היום אל העין` וגו' לעיתים, פשט הכתוב מסנוור אותנו, ואיננו שמים לב לרבדים נוספים הקיימים בכתוב: לדרש, לרמז ולסוד. בשיחתו של אליעזר - `שיחתם של עבדי אבות` - רמוזים סודות גדולים שאינם נמצאים אפילו בחשובי החידושים של הבנים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תולדות - יתן ויחזור ויתן צדיק אמיתי הוא זה שמעביר לעולם כולו את השפע האלוקי, כאשר לו עצמו - די לו בקב חרובים מערב שבת לערב שבת. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויצא - `ויאהב יעקב את רחל` מה יעשה אדם שנופלת בלבו אהבה רעה? כיצד יכול אדם לפעול בלבו התרגשות והתפעלות מדברים שבקדושה? לפעמים המלך מזמין את האדם לבירור. רק טפש ינסה לרצות את השליח, במקום לרוץ למלך ולרצות אותו באופן ישיר. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישלח - בין יראה ליראת ה' מהי היראה הראויה? מה היחס בין הפחד שפוחד האדם מזאבים או מאויבים לבין היראה שעליו לירוא מהקב`ה? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וישב - `ארץ מגורי אביו` ה`תולדות יעקב יוסף`, תלמידו הגדול של הבעל שם טוב, גזר את שם ספרו הגדול מפסוקי הפתיחה של פרשתנו. בשתי דרשות על פסוקים אלו, הוא מציע לנו - החיים בצל הטרור והאנטישמיות - כיצד לכלכל את צעדנו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת מקץ - הבהמיוּת שבעולם הזה חלומותיו של פרעה מהווים דוגמא וסמל לשאיפות הבהמיוֹת שלנו: לבלוע את הפרות עבות המראה והבריאות. דווקא יוסף - בעל החלומות - מצליח לשמור על שאיפותיו הרוחניות. מהו סוד הצלחתו? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויגש - צער השכינה וצער הבנים השולחן-ערוך פותח בחובה להצטער על חורבן הבית, והגמרא פותחת בכך שהקב`ה מצטער על גורלם של בניו. צער השכינה על גורלנו גדול מצערו ית', כביכול, על מצבו, ואף גדול מצערנו שלנו על המצב שבו אנו נמצאים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויחי - המשיח יבוא בהיסח הדעת הגמרא כותבת ש`שלושה באים בהיסח הדעת: משיח, מציאה ועקרב`. בתורתו של הבעש`ט, הפכה אמירה זו לעקרונית: המשיח יבוא דווקא כשלא יתעסקו בו, ומי שמתעסק בו - מעכב את בואו. מה פשר קביעה זו? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת שמות - גאולה שלא כדרך הטבע האם חטא משה בדבריו אל הקב`ה - `למה הרעות לעם הזה`? האדמו`ר מפיאסצנה, בספרו `אש קודש`, מסביר שמשה הבין ששעבוד מצרים הוא שעבוד שלא כדרך הטבע, ולכן אף הגאולה ממנו צריכה להיות שלא כדרך הטבע. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת וארא - שמותיו והנהגותיו של הקב`ה הקב`ה מתגלה אלינו בשמות שונים המייצגים הנהגות שונות. למרות זאת, אנו נדרשים להתייחס אליו בדרך אחת: `בכל מאודך - בכל מידה ומידה שמודד לך, הווי מודה לו מאוד מאוד`. לדברי האדמו`ר מצ'רנוביל, בספרו `מאור עיניים`, כשאנו מודים לקב`ה על שהוא מודד לנו במידת הדין - נהפך בזה הדין לרחמים. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בא - הלומד מכל אדם אין אדם רואה נגעי עצמו, ואין לו אלא להשתמש באנשים אחרים לשם כך. כל דבר שברא הקב`ה בעולמו - יש לקחת ממנו ולהשתמש בו לעבודת ה', ומכל דבר צריך האדם ללמוד להעביר על עצמו ביקורת בונה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת בשלח - אז ישיר משה פירש ר' לוי-יצחק מברדיצ'ב: כל מה שהאדם עושה - הוא מפעיל את הקב`ה לעשות כמוהו, וזה מה שנאמר `ה' צלך`. כאשר במערכה הראשונה מופיעים כינורות וכלי זמרה - במערכה האחרונה ודאי תהיה סיבה אמיתית להשתמש בהם... ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת יתרו - המניעות בעבודת ה' פעמים רבות, נתקל האדם במניעות המפריעות לו בעבודת ה'. ר' נחמן מברסלב נהג להסביר שהקב`ה חבוי גם בתוך המניעות, וגם על ידן ניתן להתקרב לה' ית'. ועל זה אמר הכתוב: `ומשה נגש אל הערפל, אשר שם הא-לוהים`. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת משפטים - והא-לוהים אִנה לידו רש`י על פרשת הרוצח בשגגה מסביר שהקב`ה מסובב את העניינים כך שאדם שרצח בשוגג ואדם שרצח במזיד יזדמנו לאותו פונדק, הרוצח בשגגה יפול מהסולם על הרוצח במזיד וכך כל אחד יתחייב את העונש המגיע לו. ב`מי השילוח` מצאנו הסבר מעניין לדברי רש`י. אדם שיש בלבו מידה רעה - הקב`ה מסבב שמידה זו תצא לפועל במעשה רע, כך שהאדם יתעורר לחזור בתשובה ממידתו הרעה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תרומה - ואפילו במילי דשטותא `מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי`. מכך למד הבעש`ט שאפשר לקחת מכל דבר לעבודת ה', ובסופו של דבר - חזקה על האדם שיבין מהם הדברים החשובים והראויים ומהם הדברים הלא-חשובים. אותו יסוד עצמו שימש גם את ר' נחמן מברסלב, באומרו שצריך האדם להיות בשמחה תמיד, ואפילו לשמח את עצמו `במילי דשטותא`... ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת תצוה - על לב אהרן הצדיק אינו רק סמכות רוחנית והלכתית, אלא גם 'בעל השדה', 'הרועה' - השומע את מכאובם וצערם של עם ישראל, ומביא את תפילותיהם לפני הקב`ה. עובדה זו מסומלת ע`י הנחת החושן על לב אהרן. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת כי-תשא - וראית את אחורי ופני לא יראו במעמד חורב, לאחר חטא העגל, הקב`ה הראה למשה `קשר של תפילין`. מה משמעותו של קשר זה? בעל `מי השילוח` מסביר שקשר התפילין שלנו ושל הקב`ה מסמל את הקשר ההדדי: הקב`ה לא יפסיק לאהוב אותנו אפילו אם נחטא, ואנו נמשיך לאהוב את הקב`ה בכל מידה ומידה שהוא מודד לנו. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקהל - ככל אשר צוה ה' את משה הביטוי `ככל אשר צוה ה' את משה` חוזר שוב ושוב בפרשיות המשכן. מהי משמעותו של ביטוי זה? ה`אור החיים` הקדוש מסביר שהתורה פירטה רק את מיעוט הלכות המשכן, ורוב ההלכות - ודווקא הפנימיות שבהן - נותרו בחינת תורה שבעל פה. אף אנו, כאשר באים לקיים מצווה מן המצוות, שומה עלינו ללמוד גם את ההלכות שאינן כתובות במפורש - פנימיות ההלכה. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת פקודי - שקלים - ההתלהבות והמניעים הזרים בכל אדם יש ליצן קטן, המשכנע אותו שהמצוות שהוא עושה אינן טובות וכי אנשים אחרים אינם מקיימים מצוות ממניעים טהורים. במדרש, החשד באנשים אחרים מקושר עם מלאכת המשכן ועם תרומת מחצית השקל. התשובה הניצחת לציניות הזו היא ההתלהבות בעשיית המצוות. ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת זכור - עמלק מיהו עמלק? האם זהו עם, או אולי הייאוש או הכפירה בה' המצויים בלבו של כל אחד? כיצד אפשר להילחם בעמלק? ה`בעל שם טוב` על התורה
הרב דניאל סרי-לוי פרשת ויקרא - אשר נשיא יחטא לעיתים, הקב`ה שולח לנו צדיקים כדי שיזכירו לנו את הקב`ה. ה`בעל שם טוב` על התורה

עמודים