ד"ת קצרים: הלכות שבת אקטואליות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב שערה בכוס תה כיצד אפשר להוציא בשבת שערה שנפלה לכוס תה, או זבוב שנפל למרק? האם המרק עם הזבוב נחשב בכלל ל'תערובת', שיש בה איסור `בורר`? האם יש ברירה בתערובת לחה (נוזלית)? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב קילוף פירות בשבת האם מותר לקלף פירות, ירקות וביצים בשבת, או שמא יש בכך איסור ברירה? להלכה, יש לחלק בין קליפות שאין רגילים לאוכלן (הנחשבות לפסולת) לבין קליפות שרגילים לאוכלן. קליפות מהסוג הראשון יש לקלף ביד (או בסכין) ולאלתר, ואילו קליפות מהסוג השני ניתן לקלף אפילו באמצעות מקלף. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב דישת עגבניות שרי בשבת מהם גדריה של מלאכת `דש`? האם מותר להפריד עגבניות שרי, תפוזים, תמרים ופירות וירקות אחרים מהענף שלהם בשבת (כאשר אין בעיה של `קוצר`)? באופן עקרוני, הדישה מוגדרת כ'מלאכת שדה', ולכן הפרדת פרי או ירק מהענף שלו אסורה רק אם מתקיימים שני תנאים: ההפרדה נעשית בד`כ בשדה, והחקלאי מבצע שתי פעולות (קצירה ודישה) לפני שהוא משווק את גידוליו. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חליבה בשבת האם חליבה בשבת אסורה מדאורייתא או מדרבנן? הגמרא כותבת במפורש שהחליבה אסורה מדאורייתא, אך מצד שני - חליבה אסורה משום `מפרק`, שהוא תולדה של מלאכת `דש`, וכידוע מלאכה זו חלה רק על גידולי קרקע! הראשונים הסבירו סתירה זו בצורות שונות, ונחלקו כיצד יש לפסוק. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כיצד חולבים בשבת? כבר בראשונים מצאנו היתר לחלוב בשבת ע`י נכרי, למרות האיסור הכללי לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת, משום צער בעלי חיים. היתר זה מסוייג בכך שאסור להשתמש בחלב זה בשבת, משום גזירת משקים שזבו. האם עדיף לחלוב ע`י גוי, או באמצעות מכונות הגרמא? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב מכונות החליבה המודרניות לאחר המצאת מכונות החליבה, הומצאו דרכים חדשות לחליבה בשבת. מכונת החליבה שהותרה לשימוש בשבת ע`י ה`חזון איש` משלבת היתרים שונים: פעולה אוטומטית באמצעות שעון שבת, סחיטה לאיבוד וגרמא - פעולה עקיפה, ולא ישירה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ריסוק קרח בשבת הגמרא קובעת שאסור לרסק קרח בשבת. הראשונים נחלקו בטעמו של איסור זה: משום מוליד, משום דש או משום נולד. למחלוקת זו השלכות חשובות, ביניהן דינו של קרח שנמס מאליו וריסוק קרח לתוך נוזל. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הנקת תינוקות בשבת השולחן ערוך מתיר לאמו של תינוק המתקשה לינוק, לסייע לו בידיים. כמו כן, הוא מתיר גם לאישה שגודש החלב מצער אותה - לשאוב אותו לאיבוד. מהו מקורם של היתרים אלו? האם מותר לשאוב חלב גם במשאבה ידנית? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב נטילת תרופות בשבת מהי גזירת שחיקת סממנים? האם מותר ליטול תרופות בשבת? האם מותר להתרפא בלי תרופות? מה דינו של חולה שאין בו סכנה? מה יעשה אדם שצריך ליטול תרופות במשך פרק זמן ארוך, ובתוכו כמה וכמה שבתות? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב רפואות סגוליות וטבעיות האם מותר להשתמש בתרופות הומופטיות וטבעיות בשבת? האם מותר לכתוב קמיע לרפואה בשבת? האם מותר לכתוב קמיע כזה בחול, או שמא יש בו חשש של `דרכי האמורי`? האם מותר ליטול ויטמינים בשבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב סעודת פורים אל תוך השבת כיצד סועדים את סעודת הפורים כאשר פורים חל בערב שבת? מאימתי אסור לפתוח בסעודה ביום שישי? מתי יש לערוך קידוש כאשר ממשיכים סעודה אל תוך השבת? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב טועמיה חיים זכו מדוע חייבים לטעום ממאכלי השבת - האם כדי לוודא שהם אינם מקולקלים, או מסיבה אחרת? האם צריך לטעום מכל המאכלים, או די לטעום מאחד המאכלים בלבד? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הדלקת נרות שבת בנורות חשמליות האם ניתן להדליק את נרות השבת בנורה חשמלית? הפוסקים הזכירו כמה בעיות הכרוכות בכך: חשש להפסקת חשמל, השאלה האם חוט הלהט נחשב לאש, השאלה האם הדלקת נורה נחשבת למעשה הדלקה, העובדה שנורה חשמלית אינה עשויה מנר ומפתילה, ועוד. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב הדלקת נרות שבת ע`י גבר מהו טעם הדלקת נרות השבת? כיצד מדליקים נרות נערים הנמצאים בפנימייה? אם אחד מבני הזוג מצוי בחו`ל - האם הוא חייב להדליק נרות לעצמו? כיצד הדלקת הנרות שייכת למצוות כבוד שבת ועונג שבת גם יחד? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב דיני מלח בערב פסח האם מותר להמליח מאכלים בשבת וביום טוב? האם מותר להכין מי מלח בשבת וביום טוב? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב ביעור חמץ בערב פסח שחל בשבת האם מותר לבער חמץ בערב פסח שחל בשבת? הרמב`ם פוסק שהביעור יכול להתבצע בכל דרך, ולאו דווקא בשריפה, ובכל זאת כותב שכאשר ערב פסח חל בשבת - יש לבער את החמץ ביום שישי. מדוע אי אפשר לפורר את הלחם ולזרותו לרוח? והלא `אין טוחן אחר טוחן`? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב איזה יין כשר לקידוש? האם ניתן לקדש על יין מבושל? האם יין מפוסטר נחשב למבושל? כמה מים מותר לערב ביין הקידוש? האם מותר לקדש על מיץ ענבים? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בישול בחמה ובמיקרוגל האם הבישול במיקרוגל אסור משום `מבשל` בשבת? הגמרא קובעת שמותר בשבת לבשל בחמה אך אסור מדרבנן לבשל בתולדות חמה. לכאורה, עולה מכך שאיסור `מבשל` כולל בישול באש בלבד, ולא בחמה או במיקרוגל, אך ייתכן שכל בישול בדרך רגילה נאסר מדאורייתא בשבת. לדיון זה השלכה חשובה לחימום מאכלים לחולה שיש בו סכנה. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב שימוש במזלג חשמלי בשבת האם חימום מים במזלג או בכף חשמליים בשבת נחשב ל'בישול', והמחמם עובר על מלאכת 'מבשל'? בשאלה זו נחלקו גדולי האחרונים: הגרש`ז אוירבך פסק בפשטות שחימום כזה אינו בישול, שכן הוא אינו נעשה באמצעות אש, ואילו ה`חזון איש` כתב שגם חימום כזה נחשב בישול, שכן כשם שהתורה אסרה בישול בתולדות האש - כך היא אסרה גם בישול ב'עיבור של אש'. הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב בישול שאינו גמור מהו שיעור החיוב לבישול בשבת? מה דינו של אדם המבשל תבשיל לפחות משיעור מאכל בן דרוסאי? ומה דינו של המחמם תבשיל לפחות מהחום שהיד סולדת בו? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב האם מותר להכין טוסט בשבת? מהי הגדרתה של מלאכת 'בישול'? האם רק ריכוך אוכל נחשב לבישול, או שמא בתנאים מסויימים גם הקשיה נחשבת לבישול? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב חימום מאכלים בשבת האם יש בישול אחר בישול במאכלים שונים? אילו מאכלים מותר לחמם בשבת ואילו אסור? האם יש הבחנה בין מאכלים מוצקים לנוזליים (יבשים ולחים)? ומהי ההגדרה של מאכלים אלו? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב פלטה של שבת כשם שהתורה אסרה בישול בשבת, כך גם אסרו חכמים, במקרים מסויימים, השהיה (`שהייה`) של מאכל על האש מלפני כניסת השבת, מחשש `שמא יחתה בגחלים`, אלא אם כן האש היא `גרופה וקטומה` ואי אפשר לחתות בגחליה. האם מותר להשהות מאכלים על פלטה חשמלית מלפני שבת? האם מותר להניח מאכלים על הפלטה בשבת עצמה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כלי ראשון מהו כלי ראשון? מדוע כלי ראשון מבשל ואילו כלי שני אינו מבשל, אפילו אם שניהם מצויים בדיוק באותה טמפרטורה? הלכות שבת אקטואליות
הרב אביעד ברטוב כלי שני אינו מבשל? המשנה קובעת כי כלי שני אינו מבשל, אך מציינת כמה יוצאי דופן - 'קלי בישול' - המתבשלים אף בכלי שני. מהם קלי הבישול האלו? האם מותר להכניס לימון לכוס תה חם, או לערב חלב קר בכוס קפה? הלכות שבת אקטואליות

עמודים