ד"ת קצרים: נושאים בהגותו של הראי"ה קוק
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אודי סט מצוות בטלות לעתיד לבוא הגמרא קובעת ש`מצוות בטלות לעתיד לבוא`, ולכן מותר לעטוף את המת בתכריכים עשויים כלאיים. כיצד ייתכן הדבר? והלא אחד מעיקרי האמונה הוא ש`זאת התורה לא מוחלפת`? ייתכן שניתן לתרץ קושי זה לאור דברי הראי`ה על טבעיות המצוות לנשמה, ועל מפגש הנשמה עם העולם הזה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט נבואת משה מהי הייחודיות של נבואת משה? הראי`ה מסביר שלמשה הייתה היכולת הייחודית לשלב בין החיים הרוחניים לבין חיי המעשה. לכן דווקא הוא היה זה שנבחר להוריד את התורה מהשמיים ולתיתה לעם ישראל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט הרמז והסוד ארבעה סוגי פרשנות אנו מכירים: פרד`ס - פשט, רמז, דרש וסוד. האם הרמז והסוד אכן מהווים פרשנות למקרא, או שמא הם מלבישים רעיונות עצמאיים על מילותיה של התורה? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט התורה שבכתב מהי התורה שבכתב? האם יש פירוש אחד 'פשטי' ואובייקטיבי, שהוא דבר ה' הנקי והטהור? אם כל אדם מביא לתורה את המבט האישי שלו, ולימוד התורה אינו יכול להיות חסר-פניות - מהי החשיבות של פרשנות אישית זו? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט הלימוד לעומת ההתבוננות בבריאה למה אומרת המשנה באבות כי מי שמפסיק ממשנתו ואומר כמה יפה הטבע סביבו "מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו"? כיצד הסבירו אחרונים את המילה "מתחייב"? למה חושב הראי"ה שקדושת התורה חשובה יותר מקדושת האילן או הניר? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט פעולת התפילה מדוע הקב`ה שומע לתפילתינו? האם הוא 'משנה את דעתו' בעקבות התפילה? הרש`ר הירש הציע שהתפילה היא למעשה משפט של האדם את עצמו, ואילו הראי`ה קוק כתב שמהות התפילה היא עילוי הרצון. האדם מצייר בתפילתו עולם מושלם, וכך מעלה ומשפר את רצונו. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט תורה ותפילה מהו היחס בין לימוד התורה לבין התפילה? הגמרא כותבת כי חסידים הראשונים, מתוך תפילתם - תורתם היתה משתמרת ומתברכת, התורה היא חיי עולם והתפילה היא חיי שעה, וכי כי אדם שאינו לומד תורה - גם תפילתו תועבה. התורה היא לימוד ערכים בצורה שכלית, ואילו תפקיד התפילה הוא להפנים את הערכים לתוך אישיותו של האדם. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט לימוד אמונה והלכה במה יש להתמקד, בלימודי האמונה או בלימודי ההלכה? האם עדיף ללמוד את פרטי ההלכות כדי שלא לעשות עבירות, או שמא עדיף להתמקד בלימודים כלליים ועליונים יותר, כדי להטמיע ולהפנים את ערכי התורה והמצוות? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט בכל דרכיך דעהו כאשר אדם עסוק במצווה מסויימת - הקב`ה מתגלה אליו דווקא בה, ולכן עליו להתרכז בעשייתה. כך גם כאשר האדם עסוק בעניין חשוב כלשהו, הקב`ה מתגלה אליו בתוכו, ולכן עליו להתרכז בו ולעשותו בשלמות. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ההסתכלות הפנימית במקביל לסיבות החיצוניות הראשוניות, יש גם סיבות פנימיות ועמוקות יותר. הראי`ה קוק מסביר שהקשר בין עם ישראל לארץ ישראל מבוסס על סיבות פנימיות כאלו, שהעיסוק בהן נעשה במסגרת תורת הסוד, ואינו מתמצה בסיבות הריאליות החיצוניות. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט משמעות חג הפורים בחג הפורים, האדם מתוודע לאישיותו הפנימית, זו שמאחורי התחפושות של כל השנה, ומתוך כך מתקרב לקב`ה נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט לך כנוס את כל היהודים גם כאשר עם ישראל נראה מפוזר ומפורד, הוא נותר עם אחד. דווקא ע`י האויבים, מתגלה האחדותיות של העם כולו. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט משמעות הקרבנות מדוע ציוותה התורה להקריב קרבנות? הראי`ה כותב שבהקרבת הקרבן האדם מקריב את הנפש הבהמית שבו לקב`ה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט טומאה וטהרה מדוע דברים מסויימים הם טמאים ודברים אחרים הם טהורים? הראי`ה קוק מציע שהקריטריון לקביעת טהרתו של עצם הוא קרבתו לחיים האנושיים וקרבתו לקב`ה. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט יצירת עם ישראל במצרים חג הפסח אינו רק חג היציאה ממצרים, אלא גם חג הפיכת עם ישראל לעם. ירידת בני ישראל למצרים הייתה חיונית כדי להפוך את היחידים לעם, וכדי להוכיח לעולם כולו כי האידיאה האלוקית יכולה לשכון אצל עם שלם, ולא רק אצל יחידים פרושים. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט עבד ובן חורין מיהו עבד ומיהו בן חורין? הראי`ה קוק כותב שבן-חורין הוא אדם הנאמן לעצמו ולאמונתו, ולא לאמונתם ולדעותיהם של אחרים. מדבריו נוכל להבין את פשר דברי המשנה - `אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה`. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט שאילת הכלים מהמצרים מדוע ביקש הקב`ה מישראל לשאול כלים מהמצרים לפני יציאתם ממצרים? הראי`ה קוק מסביר ששאילת הכלים היא חלק מהותי מתהליך ההשתחררות מעבדות לחירות, שמטרתו הוצאת המנטליות העבדותית מבני ישראל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט דברי אנשי כנסת הגדולה המשנה באבות קובעת כי אנשי כנסת הגדולה אמרו שלושה דברים: הוו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה. הראי`ה קוק מסביר ששלושת הדברים הללו מכוונים ליסוד אחד - לצורך להודות לקב`ה על מה שהשגנו, ולא להוריד את רמת השאיפות כאשר אין מצליחים להשיג הכל. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט היחס למדינת ישראל מהו היחס הראוי למדינת ישראל? האם הציונות יכולה הייתה להביא לראשית צמיחת גאולתנו, למרות שהיא תנועה חילונית בעיקרה? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט תפילת קבע ותפילת תחנונים כיצד יכול האדם לעשות תפילתו תחנונים כאשר חז`ל קבעו נוסח קבוע וזמנים קבועים לתפילתו? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ספר הזוהר הייתכן שספר הזוהר אינו מאמין באחדותו של הקב`ה? האם ספר זה נכתב כולו ע`י ר' שמעון בר יוחאי, או שמא יש בו הוספות מדורות ומתקופות שונים? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט רבי עקיבא כוחו של רבי עקיבא הוא בהצלחתו לראות את המציאות האמונית העתידית כמציאות ממשית. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט ירושלים מהו ייחודה של קדושת ירושלים? מה בין 'ציון' לבין 'ירושלים'? נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט נעשה ונשמע הראי`ה קוק מסביר שהקדמת `נעשה` ל`נשמע` ע`י בני ישראל במעמד הר סיני פירושה הידמות למלאכים, שאינם זקוקים להוראה חיצונית כדי לקיים את רצונו של הקב`ה. בכל שנה בחג השבועות, ההתחברות לתורה מאפשרת לנו לשוב לדרגה זו. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק
הרב אודי סט התורה הממלכתית הכללית נוסף על היות התורה מחייבת כל פרט ופרט, יש לה משמעות כללית: תורה השייכת לכלל ישראל במקביל לתורה השייכת לכל פרט ופרט מהעם. התורה שואפת לקדש את המערכת הכללית של העם, ולא רק את חייו של כל אדם. נושאים בהגותו של הראי`ה קוק

עמודים