ד"ת קצרים: נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק בן-דוד פרשת בראשית - המאורות הגדולים ויום השבת שתי מערכות של מועדים מקודשים מוכרים בעולם ההלכה: המערכת של שלושת הרגלים, המבוססת על הירח והשמש, והמערכת של ימי השבוע, המבוססת רק על האמונה בקב`ה, בלי עוגן בעולם המציאות. באופן מפתיע, דווקא המערכת המציאותית נקבעת באופן בלעדי ע`י בני אדם, ואילו המערכת השנייה קבועה וקיימת משבעת ימי הבריאה. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת נח - פרו ורבו הגמרא קובעת שחצי עבד וחצי בן-חורין - רבו חייב לשחררו, כיוון שהוא אינו יכול לקיים מצוַת שֶבֶת ("לא תוהו בראה לשבת יצרה"). מדוע לא הזכירה הגמרא את מצוַת פרו ורבו, שהיא מדאורייתא? ייתכן שקיימת הבחנה יסודית בין שתי המצוות: בין ציווי ישיר לבין הבעת שאיפה. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת לך-לך - אופייה הכפול של מצוַת המילה התוספות קובעים שמילה בזמנה - ביום השמיני - חייבת להיעשות ביום, אולם מילה שלא בזמנה, הנעשית לאחר היום השמיני, יכולה להיעשות גם בלילה. נראה, שדעה זו מתבססת על זיהויו של מוקד כפול למצוַת המילה: היותה של המילה קרבן זוטא, והצטרפות האדם לכלל ישראל. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת וירא - ענישה קולקטיבית מדוע הקב`ה ביקש להעניק את סדום ועמורה בצורה קולקטיבית, ולא להציל את הצדיקים שבה? האם הקב`ה שופט את החברה כמכלול שלם, או כל פרט בנפרד? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת חיי-שרה - נר דלוק מערב שבת לערב שבת האם ניתן לצאת ידי חובת הדלקת נרות שבת בנר דלוק, או שמא צריך להדליק את הנר במיוחד לכבוד השבת? פתרון שאלה זו קשור לאופי הכפול של מצווה זו: כבוד שבת ועונג שבת. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת תולדות - מתי מותר לשקר? כאשר האדם נדרש לשקר - האם יש חשיבות לכך שהוא שומר על הגדרים הפורמאליים של אמירת האמת? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת ויצא - מתי מותר לצאת מהארץ? מהן הסיבות המתירות לאדם לצאת מהארץ? מהו שורשו של איסור היציאה לחוץ לארץ? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת וישלח - איסור אכילת גיד הנשה, ומערכת המצוות של ספר בראשית התורה אוסרת עלינו לאכול את גיד הנשה, שכן איבר זה מסמל את הנשגב מבינתו של האדם. גם שתי המצוות האחרות של הספר - ברית המילה ו`פרו ורבו` - מסמלות את המתח שבין עשייתו של האדם בעולם הזה לבין הכרתו בקב`ה הנעלה והמופלא מהגיונו. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת וישב - איסור השחתת זרע המדרש מספר שער ואונן עברו שניהם על איסור השחתת זרע. מהם גדריו של איסור זה? האם תשמיש במוך נאסר משום השחתת זרע? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת מקץ - מהו עונשו של הגנב? בפרשת השבוע, יוסף דורש מהאחים למכור את בנימין לעבד בשל גניבתו. האם מכירה לעבדות תמורת גניבה מוכרת גם בדין היהודי? מהו אופייה של מכירה זו? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת ויגש - ייחודו של קרבן השלמים יעקב היה הראשון להקריב קרבן שלמים. מצד אחד - קרבן זה פחות קדוש מקרבנות אחרים, אך מצד שני - יש לו דינים ייחודיים המלמדים על קדושתו היתירה. מהו סודו של קרבן השלמים? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת ויחי - חובת אבלות מניין? מה מקורה של חובת האבלות? האם היא מדאורייתא או מדרבנן? מדוע קובע הירושלמי שמשה רבנו נצרך לתקן שבעת ימי אבלות ושבעת ימי משתה החתונה, אם ממקורות רבים ברור לנו שמנהגים אלו נהגו עוד קודם למתן תורה? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת שמות - יחיד וציבור בפרשת שמות, עוברת התורה מסיפור תולדותיהם של יחידים לסיפור תולדותיה של האומה. השניוּת הזו - בין התייחסות לציבור כאל אוסף של יחידים לבין התייחסות אליהם כאל מכלול אחד - מאפיינת את עולמה של ההלכה, המייחדת ציוויים ליחידים ולציבור. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת וארא - והמה עזרו לרעה מדוע נענש פרעה, למרות שהוא רק מימש את גזירת הקב`ה על עם ישראל, כפי שהובאה ב`ברית בין הבתרים`? בשאלה זו נחלקו הרמב`ם והרמב`ן. נראה, שמחלוקתם משקפת מחלוקת יסודית בשאלה עד כמה צריך האדם להשתדל לממש את מה שנראה לו כרצון ה', גם כאשר הוא עומד בניגוד למוסר המקובל. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת בא - קידוש החודש והמועדים כיצד מתקדש החודש ונקבעים המועדים לאחר ביטול בתי הדין? לדעת הרמב`ן, הלל הזקן, שתיקן את לוח השנה הקבוע, קידש את החודשים והמועדים לזמנינו. לדעת הרמב`ם, בני ארץ ישראל מקדשים - גם בזמנינו - את החודשים והמועדים. כיצד ייתכן הדבר? האם יש תוקף הלכתי ל`ברכת החודש` הנאמרת בשבת מברכין? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת בשלח - אל יצא איש ממקומו ביום השביעי בדרך כלל, אדם העושה מלאכה בשבת עובר על לאו של עשיית מלאכה ועל עשה של שביתה ביום השבת. האם הוא הדין ביחס לאיסור תחומין, או שמא מעמדו של איסור זה שונה ממעמד שאר איסורי השבת? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת יתרו - לא תחמוד מה פשר האיסור לחמוד? המכילתא כותבת שעוברים על איסור זה רק בחימוד שהוביל לידי לקיחה בפועל. נחלקו הרמב"ם והראב"ד, האם עיקר האיסור הוא החימוד, או שמא עיקר האיסור הוא הלקיחה. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת משפטים - עזוב תעזוב עמו התורה מצווה על האדם לעזור לאדם שחמורו כרע תחת משאו, אפילו אם הוא שונאו. חובה זו עוררה קושי במפרשים: כיצד יכול אדם לשנוא אדם אחר, והרי מקרא מלא הוא - `לא תשנא את אחיך בלבבך`? הגמרא מסבירה שמדובר על אדם שעבר עבירה במזיד, שמצווה לשנוא אותו. לאור זאת, מתברר שאפילו אדם שמצווה לשונאו - אסור לשונאו `שנאה גמורה`, אלא רק לשנוא את מעשיו הרעים. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת תרומה - מצוַת בניין בית המקדש מהו עיקרו של בית המקדש? לדעת הרמב`ם - מוקד המקדש הוא המזבח שעליו מקריבים את הקרבנות, ואילו הרמב`ן סבור שמוקדו של המקדש הוא קודש הקדשים, שבו מתגלה הקב`ה לכהן הגדול. מחלוקת זו משקפת את השניוּת של המקדש: מחד - בית להקריב בו קרבנות, ומאידך - בית שכינתו של ה', שבו הוא נגלה לעמו. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת תצוה - מנורת הזהב במצוַת מנורת הזהב קיימים שני פנים מקבילים: מחד - עצם קיומה של המנורה, המפאר ומייפה את המקדש; ומאידך - הדלקת הנרות ע`י הכהן הגדול, כחלק מעבודת ה' היומיומית של המקדש. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת כי-תשא - קידוש ידיים ורגליים מה תפקידו של קידוש הידיים והרגליים שהכוהנים חייבים בו לפני כניסתם למקדש? מסתבר, שתפקיד הקידוש הזה הוא כפול: מחד - תוספת קדושה וטהרה לקראת הכניסה אל הקודש; ומאידך - סמל להכנה הנדרשת מהאדם לפני שהוא עובד במקדש. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת ויקהל - לא תבערו אש בכל מושבותיכם נחלקו התנאים מדוע ייחדה התורה איסור מפורש למלאכת ההבערה, בניגוד לכל מלאכות השבת: האם הבערה ללאו יצאת, והיא שונה מכל שאר מלאכות השבת, או שמא `הבערה לחילוק מלאכות יצאת`, ולמדים ממנה על כל שאר המלאכות. ממה נובע מעמדה הייחודי של מלאכת ההבערה? נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת פקודי - מלך וכהן גדול ההלכה מקבילה בין הכהן הגדול לבין המלך. נראה שקיימת מחלוקת בין הרמב`ם לרמב`ן בשאלה האם המלך האידיאלי צריך לבוא מתוך הכהונה (כמו החשמונאים), או שמא יש להפריד בין שתי הרשויות. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת ויקרא - קרבנות יחיד וקרבנות ציבור המדרש לומד מראשית פרשת ויקרא שאף הציבור יכול להביא קרבן עולה. אמנם, אין סומכים על קרבן ציבור. ניתן להסביר שלקרבן ציבור אין בעלים שיכול לסמוך עליו, אך ניתן גם להסביר שהסמיכה מסמלת שהקרבן מומת במקום מביא הקרבן שחטא, ולכן היא שייכת רק בקרבנות יחיד, שכן ברית כרותה לציבור שאיננו כלה. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע
הרב יצחק בן-דוד פרשת צו - שלוחי דידן ושלוחי דרחמנא האם הכהן המקריב נחשב לשלוחו של הקב`ה, או לשלוחו של האדם המביא את הקרבן? הגמרא דנה בשאלה זו בשתי סוגיות, אך מסקנתה אינה אחידה. נראה, שבהליך הקרבת הקרבן - הכהן משמש כשליחו של הקב`ה, שלשמו הוא פועל, אך הכפרה נעשית דווקא כשליחו של האדם המקריב. נושאים הלכתיים מפרשיות השבוע

עמודים