ד"ת קצרים: עיון באגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליהו שי לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' עיון באגדה
הרב אליהו שי כיבוד ה' וכיבוד אב ואם עיון באגדה
הרב אליהו שי שלושה שותפים בו באדם עיון באגדה
הרב אליהו שי כיבוד אב ואם וכבוד שבת עיון באגדה
הרב אליהו שי עד מתי צריך השעיר המשתלח להיוותר בחיים? עיון באגדה
הרב אליהו שי בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים עיון באגדה
הרב אליהו שי ?`מיתתו בצוק` עיון באגדה
הרב אליהו שי יום הכיפורים - איל אחד או שני אילים? עיון באגדה
הרב אליהו שי לאכול מצות בחג סוכות?! עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות ד: - אשרי יושבי ביתך הגמרא מציינת שני מאפיינים של פרק `אשרי יושבי ביתך`: הוא מסודר לפי סדר הא`ב, ומוזכר בו הפסוק `פותח את ידך`. מה הקשר בין שני מאפיינים אלו? ומה ההבדל בין פסוקי דזמרא לבין ההלל? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות ו: - בית המקדש ובית הכנסת האם יש לרוץ לבית הכנסת, או ללכת אליו בצורה שקולה ומדודה, המשקפת את הכבוד למקום התפילה? מהו האיזון הראוי בין אצילות וכבוד לבין חמימות ומשפחתיות? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות ח. - שילוב התפילה והלימוד בשתי מימרות מדגיש אביי את חשיבות הצמדת מקום התפילה למקום הלימוד. ר' צדוק הסביר שהדבר מרמז לשילוב בין תחושת העצמאות לבין תחושת התלות בקב`ה, אך ניתן גם להסביר שהרמז הוא לאיזון העדין שבין השכל והרגש בעבודת ה'. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות י. - איש העכשיו ואיש הנצח מי עדיף: המלך או הנביא? האם חזקיהו היה צריך לבוא לישעיהו, או שמא היה ישעיהו צריך לבוא לחזקיהו? הרב קוק טוען שסיפורם של שני המנהיגים הללו מלמד שלעיתים יכולים אינטרסים מיידיים להתנגש עם אינטרסים לטווח רחוק, ויש לדעת לאזן ביניהם. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות כח: - תפילתו של ר' נחוניא בן הקנה מהו הסבר התפילה שיש המתפללים לפני הכניסה לבית המדרש? מהם הסכנות שתלמיד הלומד בבית המדרש עומד בפניהן? מהו ההבדל המהותי בין השכר על לימוד התורה לבין השכר על דברים אחרים? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות נד. - מביקורת לבנייה מהו הקשר בין עונשה של אשת לוט לבין נס הצלתו של לוט מסדום בזכות אברהם? מהי הדרך העדיפה - לקבול על הרוע, או להוסיף טוב? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות סג. - עמל התורה מדוע מדמה המדרש את ההצלחה בלימוד התורה להקאת חלב אם? מהי הדרך החינוכית הנאותה, ומהי מטרתו העיקרית של המחנך: להקל על התלמידים, או לדרבן אותם לעמול ולהשקיע? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ברכות סד. - פעילות ומנוחה בעולם הבא מדוע אין לתלמידי החכמים מנוחה בעולם הבא? המהרש`א, בהסברו למדרש זה, מבחין בין מנוחה לבין שלמות: הצדיקים אמנם ינוחו בעולם הבא, אך ימשיכו להתקדם במעלות עבודת ה'. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת יג:; שבת ל: - סתירות ופתרונן על שלושה ספרים - יחזקאל, קהלת ומשלי - מעידים חז`ל שרצו לגוזנם בגלל סתירות שנתגלעו בהם, אך לבסוף החליטו להכלילם בתנ`ך. את הסתירות שבספר יחזקאל הצליחו חז`ל לתרץ, על ספר קהלת נאמר שתחילתו וסופו טובים, ועל ספר משלי כלל לא מוסבר מדוע החליטו להכלילו בתנ`ך. כיצד עלינו לסתירות שאנו מוצאים בלימודנו? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת כא: - נס חנוכה מדוע מדגישים חז`ל את נס פך השמן, ולא את נצחון המכבים על היוונים? המהר`ל מסביר שחז`ל רצו להדגיש את מעורבות הקב`ה בנס, ואילו ה`משך חכמה` מבאר שהתורה חוגגת נצחונות רוחניים, ולא גשמיים. שני ההסברים הללו יכולים להסביר מדוע שילבה הגמרא את סיפורו של יוסף בתוך דיני החנוכה. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת לא. - הלל שמאי והנכרי (א) עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת צו: - מיהו המקושש? מדוע יש הבדל בין זיהוי צלפחד כמקושש לבין זיהויו בחטא המעפילים? ההבדל המהותי בין החטאים. מדוע רבי עקיבא מזהה את צלפחד כמקושש? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו שבת קמה: - תלמידי חכמים שבבבל הגמרא מספרת שתלמידי החכמים שבבבל היו לבושים בצורה נאה, כדי להסתיר את העובדה שהם אינם בני תורה. מה פשר הגמרא הזו, ומה נוכל ללמוד ממנה? עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ערובין יג: - יראת שמיים ובריאת האדם כיצד יכולים חכמים לקבוע כי `נוח לו לאדם שלא נברא משנברא`, והלא כתוב מפורש אומר `והנה טוב מאוד`?! ייתכן שהתשובה לשאלה זו תלויה בהבחנה בין עבודה מיראה לבין עבודה מאהבה, ובהבנה כי `הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים`. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו ערובין סה: - היקף חייו הדתיים של האדם `בשלושה דברים אדם ניכר: בכוסו, בכיסו ובכעסו`. מאמרה זו למד המהרש`א כי היהדות אינה עוסקת רק בחובות שבין האדם למקום ובין האדם לחבירו, אלא גם באלו שבין האדם לעצמו. מדעה נוספת המובאת במדרש ניתן ללמוד שהיהדות מייחסת חשיבות רבה למה שעושה האדם בשעות הפנאי שלו. עיון באגדה
הרב יצחק בלאו פסחים סו. - תחילת דרכו של הלל הגמרא מספרת שכשבני בתירא לא ידעו כיצד מביאים קרבן פסח כשפסח יוצא בשבת, הלל קנטר אותם. מדוע התנהג כך הלל? עיון באגדה

עמודים