ד"ת קצרים: עיון בחושן משפט
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שמואל שמעוני המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו (א) הגמרא קובעת שבעל חוב רשאי למכור את זכות גביית החוב לאדם אחר, אך הוא יכול למחול לחייב על חובו גם אחרי המכירה. כיצד הדבר ייתכן? לדעת הרמב"ם, אפשרות המכירה של החוב היא רק מדרבנן, וממילא הבעלות על החוב מדאורייתא נותרת ביד המוכר. לדעת רבנו-תם, בעל החוב יכול למכור שעבוד נכסים, אך אינו יכול למכור את שעבוד הגוף. ממילא, הוא יכול למחול על שעבוד הגוף, ושעבוד הנכסים - שהוא מדין ערבות - מתבטל מאליו. עיון בחושן-משפט
הרב שמואל שמעוני הגוזל חפץ ועלה ערכו הגוזל חפץ ועלה ערכו עיון בחושן-משפט

עמודים