ד"ת קצרים: עיון ביורה דעה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מתן גלידאי טבילת כלים עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חתיכה נעשית נבלה בבשר בחלב ובשאר איסורים מהו דין `חתיכה נעשית נבלה`? האם דין `חתיכה נעשית נבלה` קיים רק בנוגע לבשר בחלב, או שמא הוא תקף גם לשאר איסורים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי האמנם חתיכה נעשית ממש נבלה? מה פשר המילים `חתיכה נעשית נבלה`? האם מדובר בלשון מושאלת, והכוונה היא: `נעשית כחתיכת איסור`, או שמא הלשון מדוייקת, והכוונה היא שחתיכה זו נחשבת מכאן ואילך כחתיכת נבלה לכל דבר? מהן הנפקא מינות בין שתי אפשרויות אלו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מה הקשר בין `חתיכה נעשית נבלה` לבין `תערובת מין במינו`? האם יש קשר בין דין "חתיכה נעשית נבלה" לדין של ביטול מין במינו? רוב הראשונים סבורים שלא והראב"ד סבור שכן. כיצד ניתן להסביר את דעתו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תערובת יבש ביבש האם יש הבדל עקרוני בין תערובת לח בלח לתערובת יבש ביבש? בתערובת יבש ביבש, שבה האיסור בטל ברוב, האם רשאי אדם לאכול את כל החתיכות? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ברייה למה לוקים על אכילת ברייה אע`פ שיש בה פחות מכזית? מה מוגדר כברייה ומה לא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (א) מהם הנימוקים שעולים בראשונים לכך ש"דבר שיש לו מתירין, אפילו באלף לא בטיל"? מה יהיה הדין במקרה שחפץ שאסור מחמת שני איסורי - שלאחד יש מתירין ולשני לא - נפל לתוך תערובת? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי דבר שיש לו מתירין (ב) נפקא מינות נוספות להבנות השונות בדין דבר שיש לו מתירין: מה דינו של חפץ שכאשר יגיע זמן היתרו יתקלקל ולא יהיה ראוי לאכילה? מה קורה במצב בו חפץ שאינו אסור רק באכילה אלא גם בטלטול, כגון מוקצה, נפל לתערובת. האם מותר לטלטל אותה כעת? האם בתערובת מין בשאינו מינו - האיסור בטל אפילו אם יש לו מתירין? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי כל קבוע כמחצה על מחצה דמי מהו דין `כל קבוע כמחצה על מחצה דמי`? כיצד מסבירים האחרונים את החידוש הגדול שיש בדין זה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי קבוע ופריש נפקא מינות אפשריות להבנות השונות בחידוש של דין `קבוע` - האם הולכים אחר רוב בשר או רוב חנויות? מה הדין במקרה של `קבוע למפרע`? מה הדין במקרה של `פרש לפנינו`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי קבוע וביטול ברוב מהו היחס בין דין קבוע לדין ביטול ברוב? מי גובר על מי במצב בו יש התנגשות בין שני העקרונות ההלכתיים? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ספיקא דאורייתא לחומרא וספק ספיקא האם הכלל `ספיקא דאורייתא לחומרא` הוא מדאורייתא או מדרבנן? איך יסבירו הסבורים שכלל זה הוא מדאורייתא, את העקרון של `ספק ספיקא לקולא`? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ספק ספיקא שאינו מתהפך מהו הכלל האומר `ספק ספיקא שאינו מתהפך`? דוגמאות שונות לכלל זה. מהו ההגיון העומד מאחורי כלל זה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חצי שיעור ר' יוחנן מחדש שגם חצי שיעור אסור כי הוא `חזי לאיצטרופי`? כיצד הבינו האחרונים את הסברו של ר' יוחנן? מהן הנפקא מינות השונות בין ההבנות האלו? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי איסור חמץ איך אפשר להבין את האיבור המיוחד שבחמץ, שהרי כל איסור שבתורה, אסור לעולם, ואילו החמץ אסור לגמרי, אך רק לשבוע? האם החמץ מותר כל ימות השנה ויורד עליו איסור מהשמים רק בפסח, או שמא הוא אסור כל השנה, אלא שהאיסור לאכול תקף רק בפסח? נפקא מינה להבנות אלו: האם כלי שבלע חמץ באוּר לפני פסח, ורוצים להכשירו לפסח, טעון ליבון או הגעלה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי חזקה דמעיקרא וחזקה דהשתא מהי חזקה מעיקרא ומהי חזקה דהשתא? מה קורה כאשר יש סתירה בין חזקה מעיקרא לחזקה דהשתא? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי כוחה של חזקה דמעיקרא מהו היחס בדיני חזקות, בין המצב של ספק האם חל שינוי, לספק בשאלה מתי חל השינוי? האם החזקה נחשבת קביעה בתורת ודאי, או רק הנחיה מעשית למצב של ספק? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי אין איסור חל על איסור מהו דין `אין איסור חל על איסור`? האם דין זה נוגע לעצם חלות האיסור, או רק לחיוב העונש? נפקא מינות לשאלה זו: האם מותר ליהנות מחֵלֶב שהתבשל בחָלָב? האם מי שעבר במזיד על אותם איסורים ייקבר לאחר מותו בין רשעים גמורים, כמו אלו שעברו על כמה עבֵרות במזיד, או שמא ייקבר בין רשעים שלא עברו אלא עבירה אחת? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור באילו מקרים על האדם למות ולא לעבור על מצוות מהתורה? האם יש להבדיל בין שלוש העבירות - גילוי עריות שפיכות דמים ועבודה זרה - לבין עבירות בפרהסיה או בשעת השמד? מה דינו של מי שלא קיים הלכה זו, אלא עבר על אחת משלוש העברות במקום למסור עצמו למיתה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ייהרג ואל יעבור בשב ואל תעשה הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם מאיימים להרוג את ראובן אם הוא לא יהרוג את שמעון, עליו לסרב לעשות זאת כי הדם שלו אינו אדום יותר מזה של שמעון. אך השאלה ההפוכה יכולה גם היא להישאל: למה דמו של שמעון אדום יותר מזה של ראובן? מה יקרה כאשר העבירה שאותה מחייבים את האדם לעבור היא ב'שב ואל תעשה'? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי היתר מאכלות אסורים במלחמה התורה אומרת שבכניסה לארץ, יוכלו ישראל לאכול ממה שימצאו בבתים. אבל איך ניתן לאכול את מה שנמצא בבתים שייכבשו בארץ כנען, הרי מאכלים אלו מן הסתם אינם כשרים? ומכאן מחדשת הגמרא שבמלחמה מותר לאכול מאכלות אסורים. לאחר מכן הגמרא מגבילה היתר זה מכיוונים שונים, ונראה כי הגבלות אילו נובעות מהבנות עקרוניות שונות של ההיתר. עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי לפני עִוֵּר לא תתן מכשול מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי ?לפני עיוור - במעשה או בתוצאה מהו איסור `לפני עִוֵּר לא תתן מכשול`? האם המכשיל עובר רק על איסור לפני עוור, או שמא לפני עוור איננו איסור עצמאי, אלא הרחבה של האיסור שהשני עמד לעבור בגללו? נפקא מינות בין הבנות אלו: מה דינו של מי שמכריחים אותו לסייע לחברו לעבוד עבודה זרה? האם אדם שמכשיל את חברו באיסור דרבנן, עובר על `לפני עוור` דאורייתא? האם איסור `לפני עיוור` שייך במי שמכשיל את חברו בעברה שהוא עצמו אינו מוזהר עליה? עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי מילה וטבילה בגירות עיון ביורה-דעה
הרב מתן גלידאי תפקיד בית הדין בגירות עיון ביורה-דעה

עמודים