ד"ת קצרים: עיון ב"מנחת חינוך"
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עודד מיטלמן פרשת נח - פרו ורבו - מהו מוקד המצווה? מהו מוקד מצוַת הפריה והרביה? האם המוקד הוא במעשה הפקידה של האדם את אשתו, או שמא בתוצאה - בכך שיש לו בן ובת? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת לך-לך - חיוב האב במילת בנו האם האב חייב למול את בנו גם לאחר שבנו גדל והתחייב במילת עצמו? ייתכן ששאלה זו תלויה בחקירה במצוַת אכילת קרבן פסח: אדם שעבדו לא נימול אינו אוכל מהפסח, אך האם הדבר נובע מכך שהוא לא קיים את המצווה המוטלת עליו? ייתכן שניתן לענות על שאלות אלו מעיון בפסוקים. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת וירא - עשיית כלי המקדש האם בניית כלי המקדש כלולה במצוַת בניין המקדש? ייתכן ששאלה זו תלויה בהגדרת המשכן והמקדש ובשאלה האם בניית הכלים מעכבת את העבודה במקדש, אך ייתכן גם שאין קשר בין השאלות. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת חיי-שרה - נחשו של אליעזר מדוע הציבו אליעזר ויונתן בן שאול סימנים להצלחת שליחותם - האם לא היה בכך משום ניחוש, או למצער חוסר אמונה בקב`ה? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת תולדות - מדבר שקר תרחק האם מותר לומר דברים שאינם נכונים? הראשונים נחלקו האם איסור השקר חל רק בבית דין, רק על דברים שעלולים לפגוע בזולת או על כל דבר. מדוע לדעתם מותר לשיר לפני הכלה `כלה נאה וחסודה`? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת וישלח - איסור אכילת גיד הנשה הגמרא מביאה חקירה האם `יש בגידין בנותן טעם` או שמא לא. ברמב`ם, לכאורה, מצאנו סתירה בנושא זה: מחד - האוכל גיד הנשה של טרפה או נבלה עובר על שני איסורים, ומאידך - האוכל גיד הנשה של בהמה טמאה אינו עובר על איסור כלל. מה פשר סתירה זו? האם גיד הנשה נחשב לחלק מהבהמה, או שמא התורה אסרה אותו באכילה למרות שהוא אינו נחשב ל'אוכל'? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת וישב - גניבת נפשות מדוע אין חייבים מלקות על מכירת אדם לעבד - כיוון שזהו לאו שאין בו מעשה, או כיוון שהוא ניתן לאזהרת מיתת בית דין? `וגונב איש ומכרו... מות יומת` - על מה חיוב המיתה, על הגניבה או על המכירה? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ויגש - עגלה ערופה באופן עקרוני, זקני העיר הקרובה אל החלל חייבים להביא עגלה ערופה. נחלקו הראשונים מה קורה כאשר דווקא העיר הרחוקה יותר היא גדולה יותר, כך שרוב הסיכויים הם שהרוצח הגיע דווקא ממנה: האם זקני העיר הרחוקה חייבים להביא את העגלה, או שמא אין מביאים עגלה במקרה כזה. ייתכן שמחלוקת זו משקפת מחלוקת על מטרת העגלה הערופה - גילוי זהותו של הרוצח או כפרה על הרצח. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת ויחי - כיבוד אב ואם האם חייב אדם לכבד את אביו ואמו לאחר מותם? האם יש חובה לכבד הורים חורגים? האם מצוַת כיבוד אב ואם היא מצווה שבין האדם לחבירו, או שבין האדם למקום? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת שמות - המצווה לשמוע לנביא האמת העובר על דברי נביא - חייב מיתה בידי שמיים. מדוע, אפוא, מי שעובר על דברי התורה, שנאמרו למשה מסיני, אינו חייב מיתה בידי שמיים? האם יסוד האיסור הוא זלזול בנבואה או בנביא? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת וארא - איסור אכילת דם נחלקו הראשונים בדינו של דם שנמלח או בושל: האם הוא אסור מדאורייתא או מדרבנן. מה דינו של דם שנפלט מן הבשר בכבישה? האם 'כבוש כמבושל', או שמא דין הדם הכבוש שונה מדינו של דם מבושל? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בא - קידוש החודש מדוע אין ממתינים לעדי קידוש החודש ביום ל`א, וקובעים ראש חודש בלי עדים? מהו תפקידם של עדי קידוש החודש: לפשוט את הספק באשר לתאריך מולד הלבנה, או אולי תפקיד אחר? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת בשלח - תחום שבת אדם היוצא בשבת מחוץ לתחום, רשאי לנוע בד' אמותיו. מה אופיו של היתר זה? האם לאדם כזה יש 'תחום שבת' של ד' אמות, או שמא הליכה של פחות מד' אמות אינה נחשבת ל'הליכה' לעניין תחומין? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת יתרו - לא יהיה לך אלהים אחרים על פני לדעת הרמב`ם, איסורי העבודה הזרה מתחלקים לשתיים: איסור `לא יהיה לך`, וארבעה איסורים נוספים - שלא להשתחוות, לזבוח, לנסך או להקטיר לעבודה זרה. מדוע חילק כך הרמב`ם? מדוע העובד עבודה זרה בדרך ביזיון - חייב, למרות שהוא אינו מתכוון לעובדה, ואילו העובד עבודה זרה מתוך איום על חייו - פטור? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת משפטים - מצוַת הבאת הביכורים רק מי שיש לו קרקע חייב בהבאת ביכורים. הרמב`ם פוסק להלכה שקניין פירות אינו כקניין הגוף, ולכן הקונה שדה בזמן שהיובל נוהג נחשב רק לקונה את השדה לפירותיו, ובכל זאת פוסק שאדם זה חייב להביא ביכורים (אך אינו קורא את פרשת מקרא הביכורים). ייתכן שהבנת שיטתו תלויה בהבנת אופי מצוַת הביכורים: האם זוהי מצווה המוטלת על הפירות, כשאר המצוות התלויות בארץ, או שמא היא מוטלת על בעל הקרקע. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת תרומה - מצוַת הקמת המשכן מחד, הר הבית היה בנוי כולו על חללים. מאידך, מזבח הבנוי על חללים - פסול להקריב בו קרבנות. כיצד ניתן לתרץ סתירה זו? מדוע חייב המזבח להיות מחובר לקרקע, ומהו אופייה של חובה זו? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת תצוה - הדלקת המנורה מהו אופי מצוַת הדלקת מנורת המקדש - האם בהדלקה או בהנחה? אם הדלקת המנורה כשרה גם בזרים, האם יכולים זרים להדליק אותה מחוץ לעזרה, וכוהנים יכניסו אותה לאחר מכן למקומה? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת כי-תשא - נתינת מחצית השקל מהו אופייה של מצוַת נתינת מחצית השקל - האם מצווה זו יוצרת חוב ממוני למקדש, או שמא עצם הנתינה היא המצווה? כיצד עמדו שקליהם של ישראל אל מול שקליו של המן (`כבר הקדימו שקליהם לשקליך`)? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן בל ייראה ובל יימצא עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן השבתת חמץ האם מצוַת השבתת החמץ היא מצווה 'חיובית', הדורשת להשבית את החמץ בפועל, או מצווה 'שלילית', המתקיימת בכך שאין לאדם ברשותו חמץ? לשאלה זו כמה נפקא-מינות: הזמן הראוי לקיום המצווה, מהותו של ביטול החמץ, וטעם תקנת בדיקת חמץ. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן מצוַת אכילת מצה האם מאכל שלעיתים מברכים עליו `המוציא` ולעיתים מברכים עליו `בורא מיני מזונות` נחשב למצה שיוצאים בה ידי חובת מצת מצווה? האם גדרי לחם לעניין ברכת 'המוציא' זהים לגדרים אלו לעניין מצוַת אכילת מצה? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן מצוַת סיפור יציאת מצרים מהו ההבדל בין מצוַת סיפור יציאת מצרים, שזמנה בליל הסדר, לבין מצוַת הזכרת יציאת מצרים, שזמנה בכל יום ובכל לילה? מהו היחס בין מצוַת ההזכרה לבין המצווה לקבל עול מלכות שמיים? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן איסור להותיר מבשר הפסח מהו שיעורו של איסור נותר? ה`מוצל מאש` טען ששיעורו בכלשהו, שכן אין זה איסור אכילה, ואילו ה`מנחת חינוך` חלק עליו וקבע ששיעורו בכזית, שכן כזית הוא שיעור כללי השייך לכל האיסורים. ייתכן שניתן להבחין בין איסור נותר לבין איסורים אחרים לאור טעם האיסור המובא בחינוך. עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת תזריע - טומאת שכבת זרע עזרא תיקן שאדם שהרואה קרי לא ילמד תורה ולא יתפלל עד שיטבול. האם נותר משהו מתקנה זו גם בימינו? מהו אופייה של הטבילה לתקנת עזרא: כאופייה של טבילה רגילה, או אופי אחר? עיון ב`מנחת חינוך`
הרב עודד מיטלמן פרשת קדושים - איסור הקפת פאת הראש מדוע אדם שמגלחים אותו לא עובר על איסור הקפת הראש? הרי בכל שאר המצוות, גם אדם שאינו עושה מעשה - יכול לעבור על איסור! האדם מותר לאישה לגלח את ראשו של בנה הקטן? עיון ב`מנחת חינוך`

עמודים