ד"ת קצרים: עיון ב'נפש החיים'
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה כהן הקדמה ל'נפש החיים' הספר 'נפש החיים' נכתב כתגובה לחסידות, ובפרט לספר 'התניא'. ר' חים מוולוז'ין מעמיד את לימוד התורה כתחליף לדבקות החסידית. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן הקדמה ל'נפש החיים' (2) מבנה הספר יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן האדם כצלם אלוקים יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן האדם ביחס לעולמות ולמלאכים ר' חיים מבחין בשוני שבין אדם למלאך ומכך מראה מהי מעלתו של הישראל יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מעשה ודיבור הנשמה היא מקור הכוח של האדם לפעול בעולם. בעיון זה נעסוק באופן בו הנשמה באה לידי ביטוי. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מעשה ודיבור חלק ב נעסוק במשמעות וחשיבות הדיבור ביחס לנפש יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן ההתקשרות באין סוף והכרת בעיון זה נעסוק בהתקשרות לקב`ה או ח`ו להתרחקות מתחת כנפי השכינה ועל כך שיש מציאות של תשובה בעולם. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן עבודת ה' שלנו ועבודת האבות בעיון זה נעסוק בהפרש שיש בין עבודת ה' שלנו לבין זו של האבות. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן כוונות בתפילה בעיון זה נעסוק בכוונות אותם צריך אדם לכוון בזמן התפילה ומה הדרישה בציווי התורה 'בכל לבבכם'. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן שתי בחינות בפניה אל ה' בעיון זה נעסוק בכך שבברכות, מחד אופן הפניה אל ה' הוא בגוף ראשון בעוד שהמשך הברכה היא בגוף שלישי. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן היחס שבין מעשינו להופעת ה' בעיון זה נעסוק בכך שהמעשים שלנו, בכוחם לפעול ולשנות את סוג ההתגלות של ה' בעולם. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן פעולת הדיבור בתפילה בעיון זה נדגיש את חשיבות נוסח ומטבע התפילה שתיקנו חכמים. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן תודעת המתפלל בעיון זה נעסוק במה שעל האדם לכוון בתפילה יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן התרכזות בתיבות התפילה בעיון זה נעסוק בעיקר עבודת התפילה יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן התפשטות הגשמיות בעיון זה נעסוק בדרך בה אדם יכול להגיע למדרגה זו של הפשטת הגוף מהנפש. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מסירת נפשו בתפילה בעיון זה נעסוק בדרגה אליה על האדם לשאוף להגיע בתפילתו. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מקומו של עולם א' בעין זה נעסוק בהתגלות ה' בעולמנו. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן מקומו של עולם ב' בעיון זה נעסוק בהסבר לכך שיתכן במציאות שינוי בין הברואים על אף שמקור כולם הוא מהקב`ה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן יחסו לחסידות בעניין האלוקות בעיון נעסוק בהבחנה של ר' חיים בין דבר רשות לדבר מצווה יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן שתי בחינות- מצידינו ומצידו בעיון זה נעסוק בהפרש שיש בין הבנתנו את העולם שבו יש ברואים חלוקים זה מזה ואילו מצד הקב`ה הכול הוא דבר אחד. יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן יחודא עילאה ויחודא תתאה יחוד עליון הוא ביטול העולם לחלוטין ויחוד תחתון הוא קיום עולם שיש לו מנהיג יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן קו וצימצום הקו הינו מלמטה למעלה בהדרגה והצימצום הוא מלמעלה מלטה שהשפע קיים בכל יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן צימצום וחלל פנוי הצימצום אינו כפשוטו והחלל הינו רק במקום הופעת הנבראים יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן שם אלוקים ושם הויה בשם הוי`ה מושפע השפע ובשם אלוקים נוצרים הכלים יוםיום עיון ב'נפש החיים'
הרב משה כהן שמש הויה ושם אלוקים היחס בין שם הוי`ה לשם אלוקים הוא יחס של שמש מאירה ונרתיק ששומר על הברואים מפניה. יוםיום עיון ב'נפש החיים'

עמודים