ד"ת קצרים: עיון בתפילה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט הזכרת הגשמים ושאלתם מאימתי מתחילים להזכיר גבורות גשמים, ומאימתי מתחילים לשאול גשמים בתפילת העמידה? האם יש הבחנה לעניין זה בין ארץ ישראל לבין חוץ-לארץ, ובין הזמן שבית המקדש היה קיים לבין תקופתנו? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הלל בפורים מדוע אין אומרים הלל בפורים? הגמרא נותנת שלוש תשובות לשאלה זו. דומה, שהיסוד העומד בבסיס כל התשובות הוא אחד: אין אומרים הלל על ניסים נסתרים, אלא רק על ניסים גלויים. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לעולם יהא אדם... מה פשר התפילה `לעולם יהא אדם ירא שמיים בסתר`? האם זוהי ברכת השבח על קידוש השם, או בקשה לעתיד - שיתגלה שמו של הקב`ה על כל העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט נוסח התפילה ליום העצמאות לאילו קבוצות מתחלק הציבור הישראלי מבחינת התפילות ביום העצמאות? מהן ההוספות והשינויים המופיעים בנוסח התפילה ביום העצמאות אצל רוב הציבור הציוני דתי, ומהן ההוספות אצל חברי הקיבוץ הדתי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט הודאה לה' ביום העצמאות ביום העצמאות אומרים את מזמור ק`ז בתהילים. למה מתאים מזמור זה ליום העצמאות? מה למדים ממזמור זה על קרבן התודה? מה למדים ממנו על ההודאה לקב`ה באופן כללי? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט ואני קרבת אלוקים לי טוב הסליחה `יחביאנו צל ידו תחת כנפי השכינה` נכתבה ע`פ מזמור קל`ט שבתהילים - `ה' חקרתני ותדע`. מזמור זה ספוג תחושה הדומה לתחושתו של איוב, של חוסר-אפשרות לברוח מה'. אולם בניגוד לאיוב, שתחושה זו גורמת לו להרגשת מחנק וחידלון חריפים, משורר התהילים והפייטן שואבים מכך תקווה: הקב`ה מלווה אותם בכל מקום שהם הולכים אליו. שתי המסקנות ההפוכות הללו מייצגות את הרגשותיו של יונה הנביא, שניסה לברוח מהקב`ה ולבסוף התפלל אליו ממעי הדג. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט מי יעלה בהר ה' מה פירושו של המזמור הנאמר במוקד תפילת ערבית של הימים הנוראים: `לדוד מזמור, לה' הארץ ומלואה`? מה התשובה שנותן המזמור לשאלה `מי יעלה בהר ה'`? מה פשר הפסוק `זה דור דורשיו מבקשי פניך יעקב סלה`? מה היחס העולה ממזמור זה בין עם ישראל לבין אומות העולם? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט תקיעת השופר בחודש אלול למה תוקעים בשופר בכל חודש אלול? למה לא תוקעים בערב ראש השנה? איך יכול הטעם של "לבלבל השטן" לחייב תקיעה בחודש אלול, ולמנוע מאיתנו לתקוע בערב ראש השנה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט לדוד ה' אורי וישעי מזמור כ`ז בתהילים - `לדוד ה' אורי וישעי` - מחולק לשני חלקים: חלק של ביטחון מוחלט בה', וחלק המפגין פחד ואימה. שני פנים אלו קיימים גם ברגשותינו לקראת הימים הנוראים: פחד מפני הדין מחד, וביטחון שמשפטנו יצא לטובה מאידך. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט במוצאי מנוחה הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט שבת חול המועד סוכות - קידוש החול הסליחה הראשונה הנאמרת למנהג האשכנזים מבוססת על בקשה מהקב`ה שיסלח לנו בשל התפילה שאנו מתפללים, בלי קשר לתשובה. אנו מבקשים מהקב`ה שיתן לנו מאותו אוצר המתוכן ומוכן ל`מי שאין לו` - למי שיודע שאין לו באמתחתו זכויות, ומבקש מהקב`ה חסד של אמת. דברי תורה שונים
הרב אוהד זימרן ט' באב וט`ו באב אלמלא חטאו ישראל והאמינו לדברי המרגלים, היה תשעה באב הופך ליום של חג על הבטחת הארץ. לאחר שחטאו ישראל, נזרעו הזרעים לחורבן הבית באותו יום עצמו, וט"ו באב החליף את ט' באב כיום חג על הארץ. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כיצד קוראים קריאת שמע? המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כל עצמותי תאמרנה - ההתנדנדות בתפילה המשנה בברכות מביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל: האם יש לקרוא קריאת שמע בשכיבה ובעמידה, או `כל אדם קורא כדרכו`. מחלוקת זו משקפת מחלוקת רעיונית חשובה: האם צריך לפרוש מן העולם כדי לקבל עול מלכות שמיים, או שמא יש לעשות זאת מתוך העולם, מתוך העיסוקים והטרדות היומיומיים. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן תפילת קבע ותפילת תחנונים המשנה בברכות קובעת ש`העושה תפילתו קבע - אין תפילתו תחנונים`. מהי `תפילת קבע`? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן מדוע נשים אינן מתפללות במניין? כידוע, נשים אינן חייבות להתפלל במניין ואף אינן יכולות להצטרף למניין חסר של גברים. מה ההבדל בין אופי תפילת הנשים לבין אופי תפילת הגברים? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן זמן קריאת שמע המשנה הראשונה במסכת ברכות תולה את זמן קריאת שמע בזמן שבו הכוהנים נכנסים לאכול בתרומתם. הגמרא מביאה ברייתא, התולה את אותו זמן בזמן שבו העני נכנס לאכול את סעודתו. מהו הקשר בין זמן קריאת שמע לבין זמני הסעודות? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הכון לקראת אלוקיך ישראל רבים נוהגים לחגור חגורה על מותניהם טרם התפילה. בגמרא מובאים שני טעמים למנהג זה: חציצה בין הלב לערווה, והכנה לתפילה. מדוע רבים מאיתנו אינם נוהגים כך כיום? כיצד אפשר לקיים `הכון לקראת אלוקיך ישראל` בימינו? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן קידוש לבנה ברכת הלבנה, המכונה בפינו `קידוש לבנה`, אינה מוזכרת במשנה ובתקורות התנאיים, ונוסחה לא נקבע אפילו בתקופת הגמרא. מהי חשיבותה של ברכה זו? מתי היא ניתקנה, ומדוע מכנים אותה בשם `קידוש לבנה`? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן כיוון הלב לירושלים הברייתא במסכת ברכות כותבת שחייב האדם לכוון את לבו לירושלים. מדוע נקטה הברייתא בלשון `כיוון הלב`? האם המתפלל אינו חייב לכוון את לבו לה'? מסתבר, שכשם שלדעת ה`כלי יקר` משמעותה של מצוַת הראייה בשלוש הרגלים היא היותה מפתח ליראת שמיים כללית - כך גם כיוון הלב לארץ ישראל פירושו כיוון הלב לקב`ה. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן הכוונה בתפילה מהי ה`כוונה` שאנו נדרשים לה בתפילה? האם פירושה של כוונה זו הוא רק לכוונת המילים, או לכוונה עמוקה יותר? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן למשמעותה של התפילה האם התפילה היא מעשה 'פרטי' של האדם? הבעש`ט ו`נפש החיים` נחלקו באופן פעולתה המדוייק של התפילה, אך שניהם מסכימים שהיא תורמת לכל העולם: הבעש`ט כותב שהתפילה מעלה את העולם לעולמות גבוהים, ואילו ר' חיים מוואלוז'ין כתב שהתפילה מורידה שפע מהאלוקות לעולם הגשמי. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן קדושתו של בית הכנסת מהו מקור קדושת בית הכנסת? האם יש לו חשיבות מעבר להיותו מקום התפילה לרבים? עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן משמעותה הכפולה של התפילה נוסף על משמעותה הפשוטה של התפילה - בקשת הצרכים מהקב`ה, יש לה ערך רב וחשוב בשל עצם הקשר הנוצר בין האדם לבין ריבונו של עולם. עיון בתפילה
הרב אוהד זימרן על כל טיפה וטיפה כשם שתיקנו חז`ל תעניות ותפילות במקרה של עצירת גשמים, כך הם תיקנו גם תפילות הודאה מיוחדות לשנים של שפע גשמים. השנה, כאשר זכינו לרוב גשמים, מן הראוי שנכיר תפילות אלו. עיון בתפילה

עמודים