ד"ת קצרים: עיונים בספר שופטים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב נריה קליין מ"ויהי אחרי מות יהושע" עד "בימים ההם אין מלך בישראל" כבר בפתיחתו של ספר שופטים בולטים שני דברים: העדרו של מנהיג והקשר בין העם ואלוקיו. אלו יהיו שני המוקדים לאורך כל הספר, והספר ילמד אותנו כי הם קשורים זה בזה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מטרתה של מלחמת בזק המלחמה בבזק הייתה מול קואליציה כנענית בראשות אדוני בזק. שבט יהודה יוצא בראש ישארל למלחמה במקום הרחוק מנחלתו. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין ירושלים - ליהודה או לבנימין? העיר ירושלים היא בנחלת שבט בנימין, אך האיזור מדרום לה, שהיה בתחום שליטתה הוא נחלת יהודה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין חברון ודביר והמעבר לתקופת השופטים ישנן זיקות בין סיפור עתניאל ועכסה לסיפור יצחק ורבקה. שני הסיפורים מהווים נקודת מעבר: יצחק ורבקה מחליפים את אברהם ושרה, ועתניאל ראשון השופטים מחליף את כלב המייצג את באי הארץ. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין בין הורשה לאי הורשה ביהודה ובנימין פרק א' מדגיש את ההבדל בין שבט יהודה, שכובש את רוב חלקו, לבין שאר השבטים שאצלם המצב בעייתי יותר. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין בין שילוח העיר באש לשילוח האיש לעיר – בית יוסף בבית אל ישנה ביקורת על שבט בנימין, על כך שהם משלחים את המרגל ואת משפחתו בניגוד לציווי להרוג כל נשמה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מהורשת הארץ לישיבה בקרב הכנעני המשך פרק א' מציג הדרדרות בחוסר הכיבוש של שאר השבטים. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין 'נחלת' יששכר ו'נחלת' האמורי הפסוק האחרון בפרק א' ממשיך את הביקורת על אי-הכיבוש של הארץ. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מלאך ה' בבוכים ופילגשבגבעה מלאך ה' בבוכים מוכיח את ישראל על אי הורשת הארץ. נראה שיש להבין זאת על רקע סיפור פילגש בגבעה בו שואלים ישראל מדוע קרה הדבר הזה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המשכו של ספר יהושע בספר שופטים פסוקים בפרק ב' חוזרים על פסוקים שנכתבו כבר בספר יהושע, וזאת כדי ליצור רצף בין שני הספרים. ההבדלים המעטים קשורים לכך שספר יהושע מסתיים בנימה חיובית, ואילו ספר שופטים מתחיל בנימה שלילית. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרעה "אשר לא ידע את יוסף" והדור "אשר לא ידעו את ה' הקבלה בין פרק ב' לסיום ספר בראשית ופתיחת ספר שמות מלמדת כי בני ישראל כפויי טובה כלפי ה' בדיוק כפי שפרעה היה כלפי יוסף. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין המעגל החוזר בספר שופטים פרק ב' מתאר את המעגל החוזר בספר שופטים: חטא, עונש והקמת שופט. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין כפיות הטובה וגמולה (א) פרק ב' מדגיש את פן כפיות הטובה שבעובודה זרה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין כפיות הטובה וגמולה (ב) כאשר בני ישראל ממשיכים לחטוא אחרי שהשופט מושיעם, עונשם הוא שה' מבאל את ההבטחה על ירושת הארץ. עונש זה מתאים לחטא של כפיות הטובה על הורשת הארץ. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין מטרת סיפור עתניאל עתניאל בן הדור הקודם מקשר את הדור החדש לאמונת אבותיהם יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין עגלון כדמוי‑אל ישנה הקבלה בין עבודת האלילים של ישראל לעבודתם לעגלון. ההקבלה בולטת בהקבלה מפתיעה בין סיפור אהוד ועגלון ובין עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין עגלון כקרבן ישנה הקבלה גם בין עבודת הקרבנות לשחיטתו של עגלון. הפיכתו של עגלון מאל לקרבן מדגישה כי כוחו לא היה עצמאי, והצלחתו לשעבד את ישראל נבעה רק מהעונש שה' גזר עליהם. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין היד ושני הפיות פסוקים רבים בסיפור אהוד, ובמיוחד ציונם של אברי גוף, מתפרשים בכל-משמעות. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין בין החיסול והמלחמה – גדולתו של אהוד אהוד מסמל דמות מנהיג טובה, המודע לכך שהישועה באה מאת ה'. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין פרטי ציווי ה' לברק ומטרתם ה' מעלה את חומרת העונש בשעבוד למדין לעומת הפרקים הקומדים. גם התערבות ה' במלחמה מתגברת - הוא מצווה את ברק ציוויים מפורטים ואף קובע מגבלה על מספר הלוחמים כדי שיהיה ברור שה' הוא המושיע. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין תפארת ברק מול ישועת ה' הבעיה בדור השופטים היא שהם לא יודעים את ה', ולכן ישנה חשיבות גדולה שברק לא יכול לטעון כי הנצחון שלו. מסיבה זו סיסרא יפול ביד אישה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין ברק מול סיסרא ישנן הקבלות רבות בין ברק וסיסרא, ושניהם לבסוף 'נופלים' ביד אותה אישה. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין כיבוש הארץ בשירת דבורה שירת דבורה איננה על ההצלה של אותו קרב, אלא על הצלחת המלחמה שנמשכה אחריו בכנענים. מלחמה זו מהווה שיא חיובי בספר, שכן היא משלימה את המשימה אתה היו ישראל צריכים לשהלים בכניסתם לארץ - הכרתת הכנעני. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין שני החלקים של שירת דבורה ההנחה ששירת דבורה נאמרה על המלחמה שאחרי קרב ברק וסיסרא פותרת סתירות בין השירה ובין פרק ד'. כמו כן היא פותרת סתירות בין חלקה הראשון של השירה לבין חלקה השני העוסק בקרב של ברק. יוםיום עיונים בספר שופטים
הרב נריה קליין האיש הנביא כנקודת מפנה בניגוד לסיפורי השופטים הקודמים, סיפור גדעון פותח בדיון על חטאי ישראו, בו אומר ה' שלא יושיע אותם כל עוד הם עובדים אלוהים אחרים. יוםיום עיונים בספר שופטים

עמודים