ד"ת קצרים: פרשת השבוע
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יואל בן נון פרשת אמור - ממחרת השבת מדוע מפרשת ההלכה את הביטוי "ממחרת השבת" כמתייחס ליו"ט הראשון של פסח, ולא לשבת בראשית? כיצד מתקשר ביטוי זה עם כפילות הלוח העברי? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בחוקותי - חורבן שלישי לא יהיה לרמב"ן שיטה ייחודית, לפיה התורה מתפרשת פירוש היסטורי. לדעתו, שתי התוכחות - זו של בחוקותי וזו של כי-תבוא - מכוונות כנגד שני החורבנות, חורבן הבית הראשון וחורבן הבית השני. מכאן, שהוא סובר שלא יהיה חורבן שלישי, שהרי אין בתורה רמז לחורבן לאחר קיבוץ הגלויות הגדול של פרשת ניצבים. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת החודש - חודשים ושנה בלוח העברי כבר בפרשת בא אנו מוצאים את השניות המאפיינת את הלוח העברי: ההתייחסות לחודשי הירח מחד, ולשנות החמה מאידך. מהם פירושיה של המילה 'חודש'? מדוע נצטוונו "זכור" ו"שמור" דווקא ביחס ללוח ולשבת? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מטות - מלחמת מדיין ושללה // שבטי עבר הירדן האם התורה תומכת או מתנגדת ללקיחת שלל מלחמה? הנורמה הבסיסית - זו המעוגנת בחוק - מאפשרת לקיחת שלל, ובלבד שהוא יתחלק בין היוצאים למלחמה לבין היושבים על הכלים. הנורמה הגבוהה יותר, זו המיוחדת לאנשי מעלה ולמלחמות מיוחדות, מתנגדת ללקיחת שלל באופן גורף. לקיחת שלל שלא כדין אינה רק פגם מוסרי, אלא גם חטא ואף פוגעת בהצלחת המלחמה. // מה רצה משה לעשות עם עבר הירדן המזרחי, אם אף שבט לא ינחל בו? מדוע התנגדותו של משה מתייחסת בעיקר לשבטי ראובן וגד, ולא לחצי שבט המנשה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת מסעי - ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם מה בין גבולות ארץ כנען שבפרשת מסעי לבין גבולות הארץ שבספר בראשית? מדוע התורה מדגישה בספרי ויקרא ובמדבר את "ארץ כנען", ואילו בספר דברים מודגשת דווקא "הארץ" - מנהר מצרים עד נהר פרת? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת נשא - מדוע קדמה פרשת במדבר לפרשת נשא? // בדיקת הסוטה הפרקים הראשונים של ספר במדבר מהווים פתיחה לימי המילואים ולחנוכת המשכן. פרשיות המפקד והדגלים מסבירות את סדר הקרבת הנשיאים, ופרשיות הנזיר, הסוטה, הטמאים ואשם הגזלות משלימות את תיאור עם ישראל על החריגים שבו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת פינחס - מפקד פינחס ומפקד במדבר // פרשת המוספים בניגוד למפקד בני ישראל המופיע בפרשת במדבר, שהוא מפקד אנשי צבא, המפקד המופיע בפרשת פינחס הוא מפקד משפחות לנחלה. בדרך אגב, מלמדת אותנו התורה בפרשה זו פרק בסיסי במעמדן של הנשים בנישואין: אין כופים על האישה להינשא למי שהיא אינה רוצה בו, אלא "לטוב בעיניהן תהיינה לנשים" // מדוע פרשת המוספים מופיעה בספר במדבר, ולא בספר ויקרא? מה תפקידו של המוסף? מתברר כי המוסף אינו מייצג את איסור המלאכה (שהרי גם בראש חודש, שאין בו איסור מלאכה, יש מוסף), אלא מייצג את התאספות העם בצוותא. בראשי חודשים, בחגים, בשבתות ובחול המועד היו מקריבים קרבן מוסף כדי לציין ולחגוג את התאספות העם כולו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת קדושים - אני ה' ואני ה' א-לוהיכם בין שלל המצוות שבפרשה, בולטת החלוקה בין המצוות הדתיות האוניברסליות, שהסיומת המאפיינת אותן היא "אני ה'", לבין המצוות הלאומיות הישראליות, המסתיימות בסיומת "אני ה' א-לוהיכם". מדוע השבת מופיעה פעמיים? ומדוע כפלה התורה את איסור העוול במשפט עם איסור הרמאות במידות ובמשקולות? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי תצא - אשת יפת תואר // שילוח הקן מהי מגמתה של פרשת אשת יפת תואר? התורה מבקשת להטיל אחריות על הגבר: אין הוא רשאי לבעול אישה ולזרוק אותה, ועליו לשמור על נאמנות לה. // משנה קובעת כי מטרתה של מצוַת שילוח הקן אינו "רחמים" אלא "גזרות". ספר החינוך הסביר שאין הקב"ה חס על הפרטים בבעלי החיים, אלא רק על קיום המינים, בהשגחה כללית. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת כי-תשא - תרומה ונדבה // מדוע עשו בני ישראל את העגל? מהו ההבדל שבין תרומת מחצית השקל לבין שאר תרומות המשכן? מדוע ייחדה לה התורה פרשייה בפני עצמה? במה מצדדת התורה: בחופש או בשוויון? כיצד המתח בין שני הערכים הללו מתבטא בסדר פרשיות התורה, מסכתות המשנה וברכות תפילת העמידה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקרא - מה הקשר בין ספרי `שמות` ו`ויקרא`? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בהעלותך - ויהי בנסוע הארון המשבר שהביא בסופו לחטא המרגלים החל כבר בחטא המתאווים, ועוד קודם לכן - בפורענות שאינה כתובה בפירוש (אולי מלחמה בשבטי עמלק). פורענות זו הפכה את סדר הנסיעה של הארון והענן, והיא המבארת את 'הפרשה שלא כסדרה' - פרשת `ויהי בנסוע הארון`. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בהר - מה עניין שמיטה אצל הר סיני? בסוף ספר ויקרא, לאורך פרשיות אמור, בהר ובחוקותי, התורה חוזרת על עיקרי ספר שמות: על פרשיות המשכן, על פרשת משפטים ועל פרשת יתרו. הבנה זו יכולה להבהיר מדוע כתבה התורה פרשיות שונות (כדוגמת שמן המשחה, לחם הפנים, המקלל ועוד) דווקא בסוף פרשת אמור. החזרה על עיקרי ספר שמות הכרחית לשם כריתת ברית הברכות והקללות של פרשת בחוקותי. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בלק - נבואתו של בלעם האם בלעם היה קוסם, או שניבא בשם ה'? מה פשר השינויים התכופים בשמות הקב`ה בפרשה זו? מדוע בכלל נכתבה פרשת בלעם בתורה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בראשית - האיש והאישה מדוע דרשו חז`ל שהאיש והאישה נבראו `דו פרצופים`? ומדוע הופרדו הדבקים במהלך הבריאה? מה פשר הקביעה `והוא ימשול בך` - האם זוהי קללה שעלינו להתגבר עליה, או שמא גזירה אלוקית נצחית המחייבת אותנו? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בשלח - דרך ארץ פלישתים מדוע לא הוציא הקב`ה את ישראל ממצרים דרך ארץ פלישתים? מהי המלחמה שבני ישראל היו רואים ושבים בגללה למצרים, ובמה היא שונה מהמלחמה שהתרחשה על ים סוף? מדוע משתמשת התורה בראשית פרשת בשלח בשם `א-לוהים`, ולא בשם הוי`ה (כמו בכל פרשיות יציאת מצרים)? כיצד ייתכן היה שעם ישראל יצא ממצרים בלי לעבור בים סוף ובלי לעמוד למרגלות הר סיני? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת לך-לך - מדוע ירד אברהם למצרים? האם חטא אברהם בכך שירד למצרים ואמר על שרה `אחותי היא`? מתי הובטחה הארץ לאברהם - מייד כשעלה לארץ, או רק אחרי שנפרד מלוט? מה משמעות ההקבלות בין ירידת אברהם למצרים לבין שעבוד בני ישראל במצרים? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת בא - פסח מצרים ופסח סדום פרשת פסח מצרים מקבילה באופן בולט לפרשת הכנסת האורחים של לוט בסדום: שני הסיפורים אירעו בלילה, בשניהם ניצלו האנשים השוהים בבית סגור, שאכלו מצות, בעוד העיר או הארץ כולה מושחתים מעבר לפתח הבית. מהו, אם כן, ההבדל בין פסח בני ישראל במצרים לבין פסח לוט בסדום? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת האזינו - מדוע נצרכה פרשת האזינו לאחר פרשיות התוכחה? נחלקו הראשונים בפשר שירת האזינו: לדעת רמב`ן, שירה זו מפרטת את ההיסטוריה של עם ישראל, והיא נכתבה כדי להורות שיש גאולה גם ללא תשובה. לדעת רש`י, השירה מפרטת מודל שונה של שכר ועונש - במקום גלות וגאולה, יש בה מצוקה והצלה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וארא - ברית המילה וברית בין-הבתרים שתי בריתות כרת הקב`ה עם אברהם. ברית המילה היא ברית 'טבעית', בשם אלוקים, ההופכת לחלק מהטבע ומיועדת להתגשם מייד; ברית בין-הבתרים היא ברית החורגת מהטבע, בשם הוי`ה, המיועדת להתגשם אחרי ארבעה דורות. שתי הבריתות מתאחדות בפתיחת פרשת וארא, שכן יציאת מצרים מאחדת את שני הייעודים של עם ישראל: מחד - היא מהווה המשך למסורת האבות, ומאידך - מהפכה וחריגה מההיסטוריה. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת וזאת הברכה - ברכות השבטים וברכת העם בפרשת `וזאת הברכה` קיימים שני סוגי ברכות: ברכות לכל השבטים, וברכה לעם כולו. 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויגש - יעקב וישראל מתי מכונה יעקב בשם `ישראל`? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויחי - אפרים ומנשה - כראובן ושמעון יהיו לי מתי פגש יעקב את אפרים ומנשה? מדוע בפגישתו איתם הוא מזכיר את ההתגלות בלוז, בה נקרא שמו ישראל ומייד אחריה מתה רחל ונקברה בדרך אפרת? כיצד יכולים אפרים ומנשה, בני יוסף, שגדלו בארמון מצרי, להיחשב על שנים-עשר השבטים, בניו של יעקב? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויצא - יעקב ורחל כיצד לא הבחין יעקב שהכלה המובאת אליו היא לאה ולא רחל? מדוע גרם לו הקב`ה לטעות זו? ומדוע רחל לא סיפרה ליעקב על רמאותו של לבן? מהם חסרונות 'נישואי האהבה' - נישואיהם של יעקב ורחל, לעומת 'נישואי הייעוד' - נישואיהם של יצחק ורבקה? 01- פרשת השבוע
הרב יואל בן נון פרשת ויקהל - ל`ט אבות מלאכה - מניין? כיצד הגיעה הגמרא למניין ל`ט אבות המלאכה? האם ניתן למצוא בפשוטו של מקרא קשר בין מלאכות השבת לבין מלאכת המשכן? 01- פרשת השבוע

עמודים