ד"ת קצרים: פרשת השבוע (מדרש)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יצחק ברט פרשת ויצא - כי בכל כוחי עבדתי את אביכן מעבודתו של יעקב אצל לבן לומדים דינים רבים שבין העובד למעביד: עד כמה צריך השומר להתאמץ בשמירתו, חובת העובד לעבוד בכל כוחו, ומסיפור זה אף ניתן ללמוד על איסור הלנת שכר. האם יכול שומר שכר לחזור בו באמצע תקופת שמירתו? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת מצורע - אין בעל הרחמים נוגע בנפשות תחילה מהי הבשורה הטמונה בפרשת נגעי הבתים? מדוע צרעת הבית נוהגת רק בארץ ישראל? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת וילך - מאה מיתות ולא קנאה אחת מה אנו יכולים ללמוד מהמדרש המתאר איך קינא משה בנבואה שניתנה ליהושע בלבד? האם ייתכן שמשה ויתר על חלומו הגדול - להיכנס לארץ ישראל, ובלבד שלא ייהפך למשנהו של יהושע? מה אנו יכולים ללמוד מכאן לימי התשובה? דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת וזאת הברכה - על מות משה ומותם של בני ישראל לפני מותו, עומד משה בפני הברירה העומדת בפני מנהיגים רבים: האם ימות בלי להיכנס לארץ, או שמא ייכנס לארץ אך לבדו. הכרעתו של משה היא ברורה: `ימות משה ומאה כיוצא בו, ולא תינזק ציפורנו של אחד מהם`. דברי תורה שונים
הרב יצחק ברט פרשת ויחי - אשר יקרא אתכם באחרית הימים יעקב ביקש לגלות לבניו את הקץ, אך נסתלקה ממנו השכינה. במקום זאת, המדרש מספר שהוא אמר לבניו `הוו זהירין בכבודו של הקב`ה`. מה פשר אמירה זו? מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת קדושים - ואהבת לרעך כמוך - זה כלל גדול בתורה מה פשר מחלוקתם של ר' עקיבא ובן עזאי, האם הכלל הגדול בתורה הוא `ואהבת לרעך כמוך` או `זה ספר תולדות אדם`? ייתכן שמחלוקת זו נוגעת ביסוד דיני הממונות שבתורה: האם הם מבוססים על זכויות או על חובות. מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת בהר - לא תגזול דל האם היהדות מאמינה באיסור להתערב בבריאה? אם הקב`ה אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? מדרש על פרשת השבוע
הרב יצחק ברט פרשת בראשית - ותשלך אמת ארצה מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת נח - חטא הארץ במבול מדוע גם האדמה הושחתה במבול? מה חטאה הארץ? מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת לך-לך - לך לך לאחר שאברהם נדרש לשכוח את ביתו, את מולדתו ואת בית אביו - מתגלה אליו לפתע ה'. בתוך הכאוס אין טבעי יותר מלהתייאש ולשקוע, אך לפתע - פורצת ההתגלות. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת וירא - תרבותה של סדום מה היה חטאה של סדום? האמנם כל חטאה היה אי-עשיית גמילת חסדים? מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת חיי-שרה - בין אברהם לאליעזר אברהם ואליעזר מייצגים שניהם שתי דרכים שונות של עבודת ה'. אברהם צועד בדרך שהתווה לעצמו, מתוך אמונה שה' יצליח דרכו. אליעזר משמש כעבד בביתו של אברהם, והוא פונה בתפילה לה' מכוחו של אדונו. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת תולדות - עטרת זקנים בני בנים המדרש דורש על הפסוק `כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם` - `יעקב פדה את אברהם`. מהי משמעותו של מדרש זה? האין די בזכויותיו של אברהם, ראשון המאמינים, שהוא נדרש ליעקב לפדותו מכבשן האש? מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת וישלח - אין כא-ל (אלא) ישורון הצדיקים הם הפורצים דרך להתגלות ה' בעולם. ה' פועל על ידם, והם סוללים דרך ליום שיתקיים בו `ונשגב ה' לבדו ביום ההוא`. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת וישב - המלחמה ביצר בפרשת וישב, מספרת לנו התורה על מאבקו של יוסף נגד אשת פוטיפר. המדרש על פרשייה זו משרטט לנו את המלחמה שלחם יוסף ביצר הרע, עד שהביס אותו ומיאן לדרישתה של אשת פוטיפר. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת מקץ - קץ שם לחושך המדרש על הפרשה קובע שהקב`ה שם קץ לחושך - כלומר, ידע מראש מתי יוסף ישתחרר מבית האסורים, ויודע מראש עד מתי ישלוט הרע בעולם. מה משמעותו של המדרש? מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת ויגש - אחת היא יונתי המדרש מקשר את פרשת ויגש לפסוק בשיר השירים: `אחת היא יונתי תמתי`. אמנם, בעוד הפסוק עוסק ברעיה יחידה, המדרש מייחס כל חלק של הפסוק לאחד מהאבות: לאברהם, ליצחק, ליעקב, לשבטים וליוסף. מה פשר המדרש? מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת שמות - בחירתו של משה מדוע נבחר משה למושיען של ישראל? המדרש משיב על כך, שמשה ראה בצרת אחיו והכניס עצמו בצרתם. כשכר על כך, הקב`ה הראה לו את כבודו ונתן את התורה על ידו. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת וארא - קיומם של הרשעים לשם מה קיימים הרשעים בעולם? המדרש עונה על כך תשובה מעניינת: יש קידוש השם הנגרם מעשיית טוב, ויש קידוש השם הנגרם מהסרת הרוע. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת בא - הולך אני, ואל יתבייש שלוחי מה היה החידוש בירידת ה' למצרים? על פי המדרש, החידוש לא היה רק בירידתו של הקב`ה למקום הנמוך והטמא ביותר, אלא בעיקר במסירותו של ה' לשלוחיו. לאחר שפרעה זלזל במשה וסירב לשמוע לו - הקב`ה ירד בעצמו למצרים, וגאל משם את בני ישראל. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת בשלח - בין מלך לקיסר לפי המדרש, בשירת הים הפך הקב`ה ממלך לקיסר. אדון העולם מלך על עולמו עוד בטרם כל יציר נברא. אך רק כאשר המליכו אותו עליהם בני ישראל בשירת הים - הפך לקיסר, וכביכול 'התיישב' על כסא מלכותו. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת יתרו - שמעו ותחי נפשכם המדרש בפרשתנו מדייק שיתרו בא למחנה ישראל דווקא בעקבות שמועה ששמע: `וישמע יתרו`. לעיתים, הפתרון לאדם הטובע בים של עבירות אינו לתקן כל אחת מהן בנפרד, אלא להתחיל להאזין לקולו של הקב`ה התובע ממנו להתנהג כראוי: `שמעו, ותחי נפשכם`. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת משפטים - המלווה בריבית מדוע התורה מתייחסת בחומרה כה רבה למלווה בריבית? המדרש מסביר שאדם המלווה בריבית אינו מבין שכל רכושו, למעשה, אינו שייך לו, אלא הוא מתנה שנתן לו הקב`ה מאוצרו. במקום להשתמש בו כראוי - הוא משתמש בו כדי לעשוק עניים ולאמלל אלמנות ויתומים. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת תרומה - ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם המדרש על הפסוק הראשון בפרשתנו מסביר שהקב`ה כביכול נתן את עצמו ביחד עם התורה לעם ישראל. יש במדרש זה כדי ללמדנו על היחס שבינינו לבין הקב`ה באמצעות התורה: התורה אינה רק מסר חד-פעמי שנתן לנו ה', אלא אמצעי לקשר מתמשך ויומיומי עם בורא העולם. מדרש על פרשת השבוע
הרב עודד מיטלמן פרשת תצוה - גדולתו של אהרן המדרש מספר שאהרן נבחר לכהן דווקא בעקבות חטא העגל. כוונתו מעולם לא הייתה לעזור לעם לבצע את זממם. הוא הציג עצמו כאילו הוא בעדם, ובעצם התכוון לבטל את עצתם. כך הוא הצליח לשמור על קשריו עם העם מחד, ולהישאר נאמן לקב`ה מאידך. מדרש על פרשת השבוע

עמודים