האיש והאגדה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שניה #03 - רבי שמעון בר יוחאי האיש והאגדה סדרה שניה #03 - רבי שמעון בר יוחאי קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבן יוחנן בן זכאי - חלק ב בשיעור זה נמשיך לדון בדמותו של רבן יוחנן בן זכאי, ובעיקר נתייחס לסיפור על פגישתו עם אספסיינוס ערב חורבן הבית השני, ובקשתו להציל את יבנה וחכמיה. נדמה כי החלטה גורלית זו הטרידה את רבן יוחנן בן זכאי גם סמוך לפטירתו, ודבר זה מסביר את דבריו לתלמידיו, בהם הוא מתלבט האם דרכו היא לגן עדן או לגיהנום. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי אליעזר בן הורקנוס בשיעור הראשון על דמותו של רבי אליעזר בן הורקנוס נתמקד בסיפורים העוסקים בתחילת דרכו של רבי אליעזר בעולם התורה. מן הסיפורים עולות כמה תכונות אופייניות לרבי אליעזר: קנאיות, הסתפקות במועט וחוסר התחשבות בעולם החומר, הקפדה על מסורת תורה שבעל פה ואי-סטייה ממנה. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי אליעזר בן הורקנוס - חלק ב בשיעור זה נמשיך לעסוק בדמותו הקנאית של רבי אליעזר בן הורקנוס. נבחן את עמידתו מול החכמים בסיפור תנורו של עכנאי ואת קנאותו לאמת השמיימית. בנוסף, נדון מדוע סוף הסיפור מסתיים במותו של רבן גמליאל ונציע כי תגובת החכמים הייתה מופרזת ופגעה באופן אישי ברבי אליעזר. לבסוף, נדון בסיפור פטירתו של רבי אליעזר וביוזמת חכמי ישראל לבקרו טרם פטירתו על מנת לבדוק האם חזר בו רבי אליעזר מקביעתו העקרונית בסיפור תנורו של עכנאי. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי יהושע בן חנניה רבי יהושע בן חנניה הוא הדמות ההפוכה לזו של רבי אליעזר. בשיעור נחל לבחון את המאפיינים הבולטים בדמותו של רבי יהושע - תמיכתו הגורפת ביצירתיות וחידוש בלימוד תורה; יכולתו להכיל ניגודים ולקבל כל אדם; קביעתו באשר ליחס שבין יופיו החיצוני של האדם לבין חוכמתו. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי יהושע בן חנניה - חלק ב בשיעור הקודם עסקנו בעיקר בשיטתו הייחודית של רבי יהושע באשר לצורת הלימוד - דרך החידוש והיצירתיות. בשיעור זה ננסה לבחון את דמותו של רבי יהושע מכיוונים נוספים: כיוון אחד הוא פתיחותו של רבי יהושע ויכולתו לקבל דעות שונות ומגוונות; הכיוון השני הוא הוויכוח המתחולל בין רבי יהושע ובין רבן גמליאל בשלוש מערכות שונות - ויכוח אשר נסוב סביב השאלה האם ההלכה צריכה להיות אחידה ומלכדת או שמא יש מקום להלכה פרטנית וייחודית. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי עקיבא דמותו של רבי עקיבא מתאפיינת באיחוד דרכיהם של רבי יהושע ורבי אליעזר רבותיו: מחד הוא מכיר בערכה של המסורת ותולה את דבריו באילן גבוה, ומאידך הוא זה אשר היה דורש תלי תלים של הלכות מכל תג בתורה. על אף אישיותו המיוחדת, ניכר מכמה סיפורים שרבי עקיבא אינו שומר טובה לעצמו, והוא משעבד את עצמו לחלוטין לאביו שבשמיים. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי עקיבא - חלק ב בשיעור זה נעמוד על מאפיינים נוספים בדמותו של רבי עקיבא. מכמה סיפורים עולה שרבי עקיבא רואה את מערכת היחסים שבין עם ישראל לבין הקב`ה כמערכת יחסים שבין בני זוג נשואים. עם ישראל פועל עם הקב`ה כתף לצד כתף. יסוד זה, של יכולתו האנושית של האדם לפעול לצד הקב`ה, בא לידי ביטוי גם באיזון המורכב במשנתו של רבי עקיבא בין הגורל הקבוע מראש לבין יכולתו של האדם לשנותו - הכל צפוי והרשות נתונה. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב אלישע בן אבויה אלישע בן אבויה היה מגדולי החכמים בדור השני של חכמי יבנה, אך בשלב מסוים פירש מן התורה והתדרדר עד לעבירות החמורות ביותר. בשיעור ננסה לבחון את היחס לאלישע בן אבויה העולה מן המדרשים, ובעיקר את השאלה כיצד ייתכן שחכם כה גדול נפל לבור עמוק כל כך. במסגרת זו נדון בגורמים אשר הובילו לנפילתו של אלישע בן אבויה - החל מרחם אמו וכלה בארועים משמעותיים בחייו. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב אלישע בן אבויה - חלק ב בשיעורינו נמשיך לדון בגורמי נפילתו של אחר. מן האגדה עולה כי שאלות שכר ועונש הן עלו שהובילו את אחר לכפירה, ברם ייתכן שישנן שתי דעות החולקות האם מדובר בשאלה נקודתית או בדיון רחב יותר בנידון. בנוסף, נדון באריכות בסוגיית יכולת החזרה בתשובה של אחר ובאחריתו. בסוגייה זו ישנן הבדלי גישות משמעותיות בין הירושלמי לבבלי: הירושלמי מחמיר עם אחר וחורץ את דינו לכף חובה, ואילו מן הבבלי עולה האפשרות שגם לאחר ישנו חלק בעולם הבא. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי ישמעאל בן אלישע רבי ישמעאל בן אלישע שילב בין הדמות של תלמיד חכם מן השורה הראשונה ובין אחרון הכהנים הגדולים. עיון בדמותו של רבי ישמעאל מלמד על כך שאידאל היופי מקבל מקום מרכזי אצל רבי ישמעאל, בניגוד להשקפתו של רבי יהושע בן חנניה. ייתכן שעובדה תובן לאור שייכותו של רבי ישמעאל לעולם הקודש - עולם הכוהנים. קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שניה #01 - רב שמעון בן עזאי האיש והאגדה סדרה שניה #01 - רב שמעון בן עזאי קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שנייה #12 - רבי יהודה הנשיא האיש והאגדה סדרה שנייה #12 - רבי יהודה הנשיא קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שנייה #11 - ר' אלעזר בן שמוע (חלק ב) האיש והאגדה סדרה שנייה #11 - ר' אלעזר בן שמוע (חלק ב) קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שנייה #10 - ר' אלעזר בן שמוע האיש והאגדה סדרה שנייה #10 - ר' אלעזר בן שמוע קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי יוסי בר חלפתא (ב) קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי יוסי בר חלפתא קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי מאיר (ב) קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב רבי מאיר קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שנייה #05 - ר' יהודה ברבי עילאי האיש והאגדה סדרה שנייה #05 - ר' יהודה ברבי עילאי קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שניה #04 - רב שמעון בר יוחאי חלק 2 האיש והאגדה סדרה שניה #04 - רב שמעון בר יוחאי חלק 2 קש"ת - האיש והאגדה
הרב עמית משגב האיש והאגדה סדרה שניה #02 - רב חנינא בן תרדיון האיש והאגדה סדרה שניה #02 - רב חנינא בן תרדיון קש"ת - האיש והאגדה