הלכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 1 - מצוות מינוי מלך הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 2 - מעמדה הייחודי של שושלת בית דוד הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 3 - היבטים מעשיים ופולחניים של המלוכה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 4 - השלטון בעבר ובהווה הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 5 - הצורך בנבואה והצורך בהסכמת העם במינוי שליט הלכות מלכים ושלטון
הרב משה ליכטנשטיין שיעור 6 - הדחה, כוהנים ושופטים לאחר שעסקנו באלמנטים מהותיים של השלטון המלוכני בהלכה, עלינו כעת לבחון את מעמד שיטות המשטר החלופיות. אך בטרם נעשה זאת, נקדיש את השיעור הזה לכמה קצוות פתוחים משיעורים קודמים. הלכות מלכים ושלטון
הרב מתן גלידאי שיעור 1 - השמיטה בתורה במהלך השנה הקרובה נעסוק בלימוד הלכותיה של שנת השמיטה, מן המקורות ועד ההלכה למעשה. אולם, קודם שנצלול אל ים ההלכה בתחום זה, נקדיש שני שיעורים לבחינת מצוות השמיטה ומטרותיה באופן כללי. השיעור הראשון יעסוק בלימוד הפרשיות בתורה העוסקות בשמיטה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 2 - טעמי השמיטה נדמה שאין מצווה שזכתה לעיסוק כל כך מרובה בטעמיה ורעיונותיה כמצוות השמיטה. ראשונים ואחרונים מצאו בה משמעויות שונות ומגוונות, וספרים שלמים נכתבו אודות הערכים העומדים מאחוריה. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 3 - מצוות השמיטה את עיוננו בהלכות השמיטה נפתח בסקירה ראשונית של המצוות השונות הנוגעות לשנה זו. בהמשך השיעור, ובשיעורים הבאים, נרחיב יותר לגבי כל אחת מאותן מצוות. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 4 - גדרי זריעה וזמירה כפי שראינו בשיעור הקודם, נפסק להלכה כדעת הסוברים, שהתורה האריכה בלשונה והזכירה גם זריעה וגם זמירה, כדי לומר שאין איסור אלא במלאכות אלו, ולא במלאכות אחרות . כעת נברר מה בדיוק נכלל בגדר 'זריעה' ו'זמירה'. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 5 - איסורי עשה בשביעית האם שאר הפעולות החקלאיות - מלבד זריעה, זמירה, קצירה ובצירה - אסורות רק מדרבנן או שמא ישנן פעולות נוספות האסורות מן התורה, אלא שאיסורן הוא ברמה נמוכה יותר: לא ברמה של 'לא תעשה', אלא ברמה של 'לאו הבא מכלל עשה'? האם שביתת הארץ היא אחד מאיסורים אלו? האם חרישה היא כזו? איזה סוג חרישה נאסרה? האם יש מקום להקל בחרישה במקום הפסד? הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 6 - שביתת הארץ על מי מוטלת הדרישה לדאוג שהארץ תשבות, והאם שביתת הארץ נפגעת כאשר היא נעבדת ע"י אישים שאינם מצֻווים על השמיטה? האם רק בעל השדה הוא זה שחייב בשביתת הארץ, או שמא הוא חייב למנוע גם מאחרים לעבוד בשדהו? האם יכול גוי לעבוד בשדהו של יהודי בשמיטה? כיצד נפסק להלכה בשאלה זו? האם שאלה זו עולה גם לגבי גינת בית משותף? לפי הדעה שאדם מבטל את שביתת הארץ כאשר גוי עובד באדמתו, האם הוא עובר על האיסור כאשר אדמתו מבצעת מלאכות מעצמה? הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 7 - חממות ועציצים הירושלמי עוסק באילן הגדל בתוך בית... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 8 - מלאכות דרבנן בשביעית היום ננסה לברר אילו מלאכות נוספו למעגל האיסור מדרבנן, ובאילו מקרים ניתן להקל בהן. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 9 - תוספת שביעית ישנו דין של 'תוספת שביעית', הקובע שכמה פעולות חקלאיות אסורות כבר בחלקה האחרון של השנה השישית. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 10 - גדרי פירות שביעית שיעורינו עד כה עסקו בדיני השביעית הנוגעים לקרקע ולצמחים המחוברים אליה, וסקרו את הפעולות החקלאיות האסורות והמותרות בשביעית ובתוספת שביעית. היום אנו מתחילים חטיבה חדשה של שיעורים, שאינה מתמקדת בקרקע אלא ביבול. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 11 - הפקרת הפירות המצווה הראשונה המוטלת על בעל השדה ביחס לפירותיו בשמיטה, היא החובה להפקירם. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 12 - איסור קצירה ובצירה האיסור לקצור ולבצור בשנה השביעית נזכר בפרשת בהר. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 13 - שמור, נעבד ואיסור ספיחים ישנם כמה מצבים שבהם פירות השביעית עשויים להיאסר באכילה. שיעורנו היום יעסוק בשלושה מצבים כאלו. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 14 - קדושת שביעית נקדיש שיעור אחד לבחינת מעמדם העקרוני של פירות השביעית, ובמיוחד לטיבו של המושג 'קדושת שביעית', המלווה את ההלכות השונות הנוגעות לפירות. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 15 - הפסד פירות שביעית האיסור להפסיד פירות שביעית נלמד בגמרא בפסחים (נב:) מהפסוק "והיתה שבת הארץ לכם לאכלה" - "לאכלה אמר רחמנא, ולא להפסד". הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 16 - עיבוד מזון בשמיטה המשנה קובעת, שניתן להשתמש בפירות השביעית לשימושים שונים, בתנאי שמדובר בדרך שימוש מקובלת באותם פירות. הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 17 - דיונים שונים בפירות שביעית שימושים שונים בפירות שביעית, קיום מצווה בפירות שביעית, האכלת בעלי חיים בפירות שביעית, האכלת גויים, הוצאת הפירות לחו"ל הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 18 - מסחר בפירות שביעית (א) המשנה בשביעית (פ"ז, מ"ג) קובעת, שאסור לעשות סחורה בפירות שביעית... הלכות שמיטה
הרב מתן גלידאי שיעור 19 - מסחר בפירות שביעית (ב) כפי שראינו בשיעור הקודם, התורה אסרה לסחור בפירות שביעית, אולם התירה למכור אותם במקרים מסויימים, כאשר מדובר בכמות פירות מועטה. הלכות שמיטה

עמודים