הלכה יומית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון מה דינו של מי ששכח לספור? הראשונים נחלקו האם מי ששכח לספור יום אחד יכול להמשיך ולספור את שאר הימים. מהי סברת המחלוקת? להלכה נפסק שיש להמשיך לספור, כדעת רוב הראשונים, אולם אין לברך - מדין ספק ברכות להקל. קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון אדם ששכח לספור בלילה ונזכר ביום האם ניתן לספור ספירת העומר ביום? הראשונים חלוקים בדבר. ברם, להלכה נפסק שמי שספר ביום יכול להמשיך ולספור בברכה, כיוון שגם באשר למי שהחסיר לחלוטין יום אחד סוברים רוב הראשונים שניתן להמשיך לספור. קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון אדם ששכח אם ספר מה דינו של אדם שאינו זוכר האם ספר, או שאינו זוכר האם ספר כשורה? להלכה נפסק שהוא יכול להמשיך ולספור בשאר הימים בברכה. האחרונים נחלקו בשאלה האם דין זה מבוסס על ספק ספיקא - שמא ספר כשורה, וגם אם לא ספר, אולי הלכה כרוב הראשונים שאין צורך בספירת כל הימים - או שמא הדבר מבוסס על כך שדעת רוב הראשונים היא שאין קשר בין ספירת יום אחד לחברו. מחלוקת זו משפיע גם על השאלה מה דינו של רב ששכח לספור, האם יוכל לספור בברכה בשאר הימים מפני כבוד התורה? קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון כיצד שואלים "כמה היום לעומר"? השו`ע פוסק שכאשר אדם נשאל `כמה היום לעומר`, והוא עדיין לא ספר, עליו לומר את הספירה של היום הקודם, שכן אם יאמר את ספירת היום, שוב לא יוכל לספור בברכה. פסיקה זו זוקקת עיון, שכן אנו פוסקים להלכה שמצוות צריכות כוונה, וכאן האדם כלל לא התכוון לצאת ידי חובת ספירת העומר. תשובות שונות נאמרו באחרונים לשאלה זו, ובעיון קצר זה ננסה לעמוד על העקרונות שעולים מתוך התשובות השונות. קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון הזכרת ספירת העומר ביום יש הנוהגים להזכיר את ספירת העומר ביום, לאחר התפילה, וכן יש הנוהגים לכתוב בראש כל מכתב את הספירה של אותו היום. האם יש למנהג זה נפקא מינה הלכתית? האם אדם שלא ספר בלילה והזכיר את ספירת העומר בצורה שכזו ביום יוכל להמשיך ולמנות בברכה? קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון קטן שהגדיל בימי ספירת העומר מה דינו של קטן שהגדיל בימי הספירה? בפוסקים מצאנו שלוש דעות: יש הסוברים שמכאן ואילך יספור בלא ברכה, יש אומרים כי אפילו אם עד עכשיו לא ספר, מיום גדלותו הוא יכול למנות בברכה, ויש פוסקים שכותבים כי דינו של קטן זהה לדין הגדול והוא יוכל למנות בברכה רק אם עד עכשיו לא טעה בספירה. מהי סברת המחלוקת בין הפוסקים וכיצד יש לנהוג למעשה? קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון האם נשים חייבות בספירת העומר? האם ספירת העומר היא מצוות עשה שהזמן גרמא, מה הסברה שלא להחשיבה כמצוה כזו? האם נשים קיבלו על עצמם לספור ספירת העומר? האם ישנו חשש מיוחד לגבי נשים שיטעו בספירתן? כיצד עליהן לנהוג הלכה למעשה? קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון תפילה במניין מוקדם האם ניתן לספור ספירת העומר במניין מוקדם, ולהתנות שאם נזכור לספור אחר צאת הכוכבים לא תיחשב ספירה זו, ואם לא נזכור תיחשב הספירה (בהתבסס על כך שספירת העומר היא מדרבנן)? שאלה זו היא שאלה כללית בענין תנאי במצוות ואחרונים נחלקו בנוגע לסוגיה זו, כיצד יש לנהוג למעשה? מה דינו של אדם שספר אך לא היו תיאום בין ספירת הימים לשבועות, האם הדבר מועיל בדיעבד? קש"ת - הלכה יומית - ספירת העומר
הרב יוסף צבי רימון פרשת זכור ברור לכל שאנו מצווים מן התורה לזכור את מעשה עמלק. האם הזכירה חייבת להיות בפה? האם ישנה חובה לקרוא דווקא את פרשת זכור או שמא אין חובה להיצמד דווקא לפרשה זו? האם ניתן לצאת ידי חובה בשמיעת פרשת 'ויבא עמלק' בסוף פרשת בשלח? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון דיני פרשת זכור האם המצוה לזכור את עמלק היא דווקא פעם בשנה, ומדוע דווקא לפני פורים? האם ניתן לצאת ידי חובה בקריאת התורה של פרשת כי תצא? האם נשים חייבות בפרשת זכור? מה יעשה אדם שאין לו מנין וספר תורה? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון תענית אסתר לזכר מה אנו צמים את תענית אסתר - האם מדובר בצום שהיה נהוג בזמן מלחמה, או שמא הדבר קשור לצום שצמה אסתר? הסבר נוסף ממקד את תשומת הלב בהכנה הרוחנית הראויה לפורים. מי פטור מלצום ביום זה, והאם ניתן להקל יותר מאשר בשאר צומות? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון זכר למחצית השקל מה טעמו של מנהג נתינת זכר למחצית השקל? האם יש להקפיד לומר `זכר` ומה דינו של מי שאמר `זה למחצית השקל`? מהו שיעור נתינת מחצית השקל, וכמה מחציות יש לתת? האם ניתן לפדות את המטבעות המיוחדים למחצית השקל מקופת הצדקה, ולתת עבורם מטבעות אחרים? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון דיני מחצית השקל מיהם החייבים במחצית השקל - האם החיוב חל כבר מגיל בר מצווה או שמא רק מגיל עשרים ומעלה? האם יש ענין בנתינת מחצית בשקל עבור קטנים? מהו זמן נתינת מחצית השקל? מהי משמעותה הרוחנית של תענית אסתר ביום שלפני פורים? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון זמן קריאת המגילה מהם זמני קריאת המגילה בלילה וביום? האם ניתן לקרוא את המגילה לכתחילה גם לאחר חצות הלילה? יש אחרונים הסבורים שכן, מפאת חביבותה של המגילה. האם ישנן השלכות הלכתיות נוספות לעניין חביבות המגילה? מה דינו של אדם שלא קרא את המגילה עד בין השמשות של יום הפורים? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון מי חייב בקריאת מגילה? נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס. האם נשים חייבות כמו גברים בקריאה, או שמא הן חייבות בשמיעת מגילה בלבד? מהו נוסח הברכה לנשים: על מקרא מגילה או לשמוע מגילה? מאיזה גיל יש לחנך את הקטנים למקרא מגילה? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון קריאת המגילה בעמידה או בישיבה? במשנה נאמר שניתן לקרוא את המגילה בישיבה. האם ישנו עניין לעמוד בקריאת המגילה, שכן המגילה נחשבת כהלל? האם הש`ץ צריך לעמוד? האם יש לעמוד בזמן ברכות המגילה? מה טעם מנהג פריסת המגילה כאיגרת, ומתי יש לעשות זאת? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון כתיבה ושמיעה של כל מילה במגילה בגמרא נאמר כי המגילה כשרה גם אם חסירות בה מילים, כל זמן שרוב המגילה כתובה. הראשונים הוסיפו שגם חוסר של עניין שלם, התחלת המגילה או סוף המגילה פוסל אותה. בנוגע לקריאת המגילה, מקובל כי אפילו החסרה של מילה בודדת מעכב, אולם ניתן להשלים את המילים החסרות מן החומש. קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון ארבעה פסוקים של גאולה נהגו ישראל שכל הציבור קורא את ארבעת פסוקי הגאולה - מה טעם מנהג זה? בנוסף, ישנם כמה מנהגים ביחס לשינוי הנגינה במקומות מסוימים במגילה, וכן להגבהת הקול במילה `המלך` בתחילת פרק ו'. קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון עשרת בני המן והכאה בהמן בגמרא נאמר שיש לומר את רשימת עשרת בני המן בנשימה אחת. מה טעם הדבר? מה דינו של אדם בעל נשימה קצרה? מה מקור המנהג שגם הציבור אומר בעצמו את עשרת בני המן, והאם יש לנהוג כך למעשה? מה מקור המנהג של הכאה בזמן שמזכירים את שמו של המן, מה טעם הדבר, ואילו בעיות מעורר מנהג זה? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון ברכות המגילה הראשונים נחלקו בשאלה האם יש לברך ברכת שהחיינו גם על קריאת היום, כיוון שעיקר פרסום הנס הוא ביום, או שמא ברכת שהחיינו שייכת רק בקריאת הלילה, שהיא הקריאה הראשונה. להלכה, נחלקו בכך השו`ע והרמ`א, ולדעת המחבר אין לברך ביום ואילו הרמ`א סבור שיש לברך אף ביום. האחרונים הוסיפו כי בברכת היום יש לכוון גם על שאר מצוות היום. על אילו מצוות יש לברך, ומה ההבדל בין המצוות השונות? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון ברכת 'הרב את ריבנו' האם יש לפתוח את ברכת הרב את ריבנו במילים `האל הרב את ריבנו`? מדוע הקפידו מאוד האחרונים על כך שברכה זו תיאמר רק לאחר גלילת המגילה? מדוע ברכה זו פותחת בברוך, והלא היא ברכה הסמוכה לחברתה? ייתכן שהיסוד לשאלות אלו טמון בכך שברכת הרב את ריבנו אינה קשורה ישירות לקריאת המגילה והיא ברכת שבח כללית. קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון פורים במוצאי שבת כאשר פורים חל במוצ`ש, מה דין ברכת המזון בסעודה שלישית, האם יש לומר בה על הניסים? האם מותר להכין את קריאת המגילה בשבת, והאם מותר לטלטל את המגילה בשבת לבית הכנסת? מתי יש לעשות הבדלה, קודם קריאת המגילה או לאחר קריאתה, והאם יש מקום לחלק בין הבדלה לברכת בורא מאורי האש בהקשר זה? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון פורים שחל להיות בשבת האם יש לומר `ויהי נועם` כאשר פורים חל במוצ`ש? מהו סדר התפילה למנהגי הספרדים והאשכנזים במקרה כזה? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון בן עיר שהלך לכרך כיצד ניתן להתחייב פעמיים בקיום מצוות הפורים? סוגיית בן עיר שהלך לכרך הינה סוגייה סבוכה, ובעיון קצר זה ננסה לעמוד על עיקרי הדברים הלכה למעשה. מהו הזמן הקובע לעניין חלות חיוב בפורים? האם תל אביבי שחגג בי`ד, ולאחר מכן נסע לירושלים יתחייב שוב במצוות הפורים? קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון מתנות לאביונים מהו שיעור נתינת מתנות לאביונים? מתי יש לתת? האם ניתן לצאת ידי חובה גם בנתינת חפצים, ולא בכסף? מה דינו של אדם שאין בסביבתו עניים, האם ניתן לתת מתנות לאביונים קודם ימי הפורים? קש"ת - הלכה יומית - פורים

עמודים