הלכה יומית
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יוסף צבי רימון פורים משולש קש"ת - הלכה יומית - פורים
הרב יוסף צבי רימון קדש מהו השיעור הנצרך לשתיית ד' כוסות, האם ניתן להסתפק בשיעור הקטן - של ר' חיים נאה, או שמא יש להחמיר כשיעור חזון איש? האם חובה לשתות יין או שמא ניתן לשתות גם מיץ ענבים? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון כרפס הגמרא אומרת שטיבול הירק קודם הסעודה הינו על מנת לעורר את התינוקות: האם עצם האכילה היא השינוי או שמא הטיבול הוא המשונה? מדוע נהוג לאכול כרפס פחות מכזית, ומה הדין אם אדם אכל יותר? מהי התשובה לשאלת הבן - מדוע באמת מטבילים טרם הסעודה? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון מצוות ליל הסדר מהן המצוות שאנו מקיימים בליל הסדר? כמה מצוות דאורייתא ישנן, כמה מהן הן דרבנן, וכמה מן המצוות הן 'זכר למקדש'? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ד' כוסות האם מצוות ד' כוסות הינן מצוות בעצם שתיית הכוסות, או שמא עיקר המצווה היא הדברים הנאמרים על הכוס, והכוס רק מעניקה צביון של חירות לאמירות הללו? נפקא מינה אפשרית בין ההבנות הללו תיתכן בשאלה האם ניתן לשתות את כל ד' הכוסות בזה אחר זה, או שמא יש הכרח בהפרדת הכוסות על ידי אמירת ההגדה, ההלל וכדומה. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון דיני ד' כוסות האם צריך לברך על כל כוס וכוס, כיוון שמדובר על מצוות נפרדות, או שמא ברכה אחת פוטרת באופן עקרוני את הכל, אלא שלאחר ברכת המזון יש לברך שוב - מטעם של הפסק? כמה צריך לשתות מן הכוסות - האם ניתן להסתפק בשיעור של מלוא לוגמיו, כמו בשתיית כוס של מצווה בכל השנה, או שמא בליל הסדר ישנו דין מיוחד של שתיית רביעית? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון ורחץ ברוב ימות השנה נוהג העולם לזלזל בנטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה - מדוע דווקא בליל הסדר אנו מקפידים על כך? ייתכן שאין סיבה טובה לכך, ואכן ראוי לנהוג כך כל ימות השנה. מנגד, ייתכן שהדבר נובע מכך שליל הסדר הינו שיחזור של עשיית קרבן פסח בבית המקדש. לאור זאת ניתן להבין מדוע אנו נוטלים על אף שנוהגים לאכול כרפס פחות מכזית. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון יחץ הגמרא בברכות קובעת שבליל הסדר בוצעים על פרוסה, מדין לחם עוני. האם מצה זו הינה תוספת ללחם משנה, או שמא בלילה זו אנו בוצעים על מצה וחצי - הראשונים נחלקו בשאלה זו. מדוע אנו בוצעים את המצה דווקא לפני אמירת ההגדה? ההסבר לכך הוא שההגדה צריכה להיאמר על לחם עוני. קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון אכילת מצה מצוות אכילת מצה בליל הסדר היא מדאורייתא. מה לגבי שאר האכילות, כגון כורך ואפיקומן? על איזו מן המצות מוסבת ברכת אכילת מצה? מה יסוד שיטת הרא`ש שיש לאכול שני זיתים למצוות אכילת מצה? מהו השיעור הנחוץ למעשה לאכילת מצה בליל הסדר? האם יש לשער שיעורים אלו בנפח או במשקל? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון סתירות בליל הסדר ליל הסדר מלא בסתירות - מצד אחד אנו מתנהגים כבני חורין - מסבים, אוכלים בכלים נאים; ומצד שני אנו מזכירים את העבדות ומירור החיים שהיה במצרים. כיצד ניתן להבין מורכבות שכזו? מהו המסר הרוחני העומד מאחורי סתירה זו? קש"ת - הלכה יומית - פסח
הרב יוסף צבי רימון אכילה בשטח מה דינו של אדם שמשנה את מקומו בשטח הפתוח, ללא קורת גג? האם ראיית מקום האכילה הראשוני מסייע? קש"ת - הלכה יומית - שינוי מקום בסעודה
הרב יוסף צבי רימון אכילת סוכריה והולכי דרכים מה דין אדם האוכל מאכל שנשאר בפיו כל זמן שינוי המקום, כגון מי שאוכל סוכריה? כיצד ינהגו הולכי דרכים שאוכלים בזמן ההליכה, האם הליכה זו נחשבת כשינוי מקום המחייב ברכה נוספת? קש"ת - הלכה יומית - שינוי מקום בסעודה
הרב יוסף צבי רימון סיכום דיני שינוי מקום בעיון קצר זה ננסה לחזור בקצרה ולתת את העקרונות המכתיבים את ההלכות המרובות של דיני שינוי מקום בסעודה, כפי שנידונו מעל בימה זו בשיעורים הקודמים. קש"ת - הלכה יומית - שינוי מקום בסעודה
הרב יוסף צבי רימון גדר שיעור כזית מהו שיעור כזית? שיעור זה נגזר משיעור אחר - שיעור ביצה. ברם, ישנן סוגיות סותרות באשר ליחס שבין שיעורים אלו: מסוגייה אחת עולה שכזית הוא חצי ביצה, ואילו מסוגייה אחרת עולה שכזית הינו פחות משליש ביצה. כיצד להכריע בין הסוגיות השונות להלכה? הראשונים נחלקו בדבר, לדעת הרמב`ם כזית הוא שליש ביצה ואילו ר`ת סבור שכזית הוא חצי ביצה. קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון הכרעת ההלכה בשיעור כזית דברי השו`ע אינם חד משמעיים באשר להכרעה במחלוקת הראשונים האם כזית הוא חצי ביצה או שליש ביצה. המשנ`ב מכריע להחמיר בדבר, להוציא במקרים של זקנים וחולים. מהו שיעור ביצה המדויק? הרמב`ם כותב בפירוש המשניות הגדרה מדויקת לשיעור ביצה, ור' חיים נאה מדד ומצא כי שיעור ביצה הוא 57.6 סמ`ק. קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון הכפלת השיעורים כיצד יש למדוד את הביצה - עם קליפתה או בלי קליפתה? ייתכן שיש הבדל בשאלה זו בין השיטות השונות שנחלקו באשר ליחס שבין כזית וביצה. חז`ל מסרו לנו שתי שיטות למדידה - באמצעות נפחי פירות ובאמצעות מידות אורך של אדם. הנודע ביהודה מדד שיעור מקווה באמצעות שתי המידות ומצא חוסר התאמה, בעקבות כך טען שיש להכפיל את שיעורי הנפח שלנו. האם הלכה כמותו בעניין זה? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון הכפלת השיעורים - הלכה למעשה כפי שראינו, ר' חיים נאה הכריע כי להלכה אין צורך להכפיל את שיעורי הנפח שבידינו, ואילו החזון איש טען כי יש להכפיל את השיעורים, אולם רק לחומרא ולא ניתן להקל על פי השיעור הגדול באכילה ביום הכיפורים לחולה, לדוגמא. מהי דעת המשנ`ב במחלוקת זו? האם יש מקום לחלק בין דינים דאורייתא לדינים דרבנן בהקשר זה? מהם השיעורים המדויקים בסמ`ק לאור מחלוקת זו? האם חזר בו הנודע ביהודה מדעתו שיש להכפיל את השיעורים בערוב ימיו? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון שיעור בנפח או במשקל מהו השיעור הנצרך על מנת לברך ברכה אחרונה - האם יש להחמיר בזה כשיעור חזון איש או שמא ניתן להסתפק בשיעורו של הגר`ח נאה? כיצד יש לשער - בנפח או במשקל? מן המקורות נראה שהשיעור המקורי הינו בנפח, אולם היו ששיערו במשקל בגלל קשיים טכניים, כיצד יש לנהוג בזה הלכה למעשה? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון מדידת השיעורים הלכה למעשה האם אוורירים שבתוך המאכל מצטרפים לשיעור הנפח? כיצד יש לשער הלכה למעשה את נפחו של מאכל מסוים? האם יש לצרף מילוי לשיעור? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון שיעורי ליל הסדר לאור העקרונות שראינו עד עתה, ננסה בשיעור זה לבאר את השיעורים הנצרכים למצוות האכילה בליל הסדר, החל מן הזית הראשון של אכילת מצה, כורך, ואפיקומן. נראה כי ישנו הבדל משמעותי בין הזיתים השונים, בשל העובדה שתוקף חיוב אכילתם אינו זהה. קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון כדי אכילת פרס להלכה נפסק כי על מנת לברך ברכה אחרונה יש צורך באכילת שיעור תוך כדי הזמן של 'כדי אכילת פרס'. מהו שיעור זמן זה? האם ישנו הבדל בין תינוקות ומבוגרים ביחס לשיעור זה, וכיצד הדבר משפיע על אכילת סעודה רגילה? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון ברכה אחרונה על גלידה האם דינה של גלידה כמאכל או כמשקה לענין ברכה אחרונה? השאלה הבסיסית היא האם העיקרון הקובע הוא אופי המאכל או אופן אכילתו? באופן דומה יש להסתפק מה דינו של האוכל קרטיב, האם דינה כשותה או כאוכל? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון דין בריה האם אכילת בריה ששיעורה פחות מכזית מחייבת בברכה אחרונה? הראשונים נחלקו בדבר, והשו`ע פסק שראוי שלא לאכול בריה פחות מכזית. בשיעור ננסה לברר כמה דינים בסיסיים בהלכה זו: מה מוגדר כבריה? האם הוצאת גרעין או קליפה מפקיעים דין בריה מן המאכל? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון צירוף מאכלים שונים לשיעור מה דינו של אדם שאכל פחות מכזית ממאכל אחד, המחייב ברכה מסוימת, וכמו כן אכל פחות מכזית ממאכל אחר, המחייב ברכה אחרת? ההלכה העקרונית אומרת שיש לברך את הברכה הנמוכה יותר. בשיעור ננסה לבחון מקרים שונים, כמו דינו של אדם המסופק אם אכל כשיעור מאחד המאכלים, וכן האם אוכל ומשקה מצטרפים גם הם או לא. קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות
הרב יוסף צבי רימון צירוף מאכלים לברכת המזון כאשר אדם אוכל פחות מכזית פת, אולם הוא אוכל מאכלים אחרים ושובע מסעודתו, האם ניתן לחייבו בברכת המזון על סמך שביעה זו, או שמא אכילת כזית פת הינה תנאי הכרחי לברכת המזון? דיון זו הינו בעל השלכה משמעותית לסעודת שבת, בה נוצר מצב בו שבעים מן הסעודה על אף שרק טועמים מן החלה, האם מותר לנהוג כך, או שמא יש להקפיד על אכילת החלה בראשית הסעודה? קש"ת - הלכה יומית - שיעורים ומידות

עמודים