הלכה נושאים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה טרגין ולפני עור לא תתן מכשול (ב) מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור `לא תנחשו` מהם גדרי איסור `לא תנחשו`? האם נאסרו כל הדרכים לגילוי העתיד, או רק מה שהיה נהוג בימי קדם? מהו שורש האיסור: חוסר האמונה בה', או עבודה זרה? האם לגוי מותר לנחש? מתודולוגיה
הרב משה טרגין איסור הוראת הלכה בפני הרב ממה נובע האיסור על אדם להורות הלכה בפני רבו? האם יסוד האיסור הוא שמירה על כבוד הרב, או חשש מקלות ראש בפסיקת ההלכה? מתודולוגיה
הרב משה טרגין מאי חזית דדמא דידיה סומק טפי מתודולוגיה
הרב משה טרגין הגדרת קנאי מתודולוגיה
הרב יעקב מדן טעות בשאילת גשמים בארץ ישראל, הבעיה מתעוררת רק אם שכח "ותן טל ומטר", שכן אם שכח "משיב הרוח ומוריד הגשם" - ההלכה היא שאינו חוזר, כיון שאמר "מוריד הטל". נושאים בהלכה
הרב חיים נבון אפיקורוס בעל כורחו - עיון בדיני כופר בשוגג נושאים בהלכה
הרב שמואל דוד שליח ציבור שטעה בתפילת הלחש ולא שאל גשמים שליח ציבור שטעה בימות הגשמים ולא שאל גשמים, רוצה לומר: לא אמר "ותן טל ומטר" (למנהג האשכנזים) או אמר "ברכנו" ולא אמר "ברך עלינו" (למנהג הספרדים). נושאים בהלכה
הרב מרדכי פרידמן אדם האוסר ואדם המתיר האם מותר לאדם להגיש לפני חבירו מאכל שלשיטתו הוא מותר אך לשיטת החבר הוא אסור? האם יש כאן איסור של `לפני עוור`? מהו אופיו וטעמו של `לפני עוור`? האם מותר לאדם המחמיר במאכל מסוים לתת אותו לפני החבר המתיר את אותו מאכל? האם מי שאינו סומך על היתר המכירה יכול לקנות פירות שביעית מבעל מכולת הסומך על היתר המכירה? האם יכול האוסר לסמוך על דבריו של המתיר שהוא החמיר כדברי האוסר? האם יש למתיר נאמנות לומר לאוסר שהוא החמיר כדבריו? נושאים בהלכה
הרב יאיר קאהן מצוות תוכחה "מניין לרואה בחברו דבר מגונה שחייב להוכיחו, שנאמר 'הוכח תוכיח'. הוכיחו ולא קיבל, מניין שיחזור ויוכיחנו, תלמוד לומר 'תוכיח' מכל מקום... עד היכן תוכחה? נושאים בהלכה
הרב אשר וייס גדרי מצוות נר איש וביתו נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין צירוף שני חצאי שיעור בשתייה נושאים בהלכה
הרב בנימין תבורי דין חינוך במצוות מהי ההגדרה של מצוַת החינוך? על מי מוטלת מצווה זו? מהו `חינוך` בהקשר זה? נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי הלכות תרומות ומעשרות אילו גידולים חייבים בתרומות ומעשרות? כיצד מפרישים תרומות ומעשרות? כיצד פודים כיום מעשר שני? כיצד צריך להתנהג אורח הנמצא בשבת במקום שהאוכל בו אולי אינו מעושר? נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי היחס בין קידוש החודש לקידוש השבת המכילתא על הפסוק "זכור את יום השבת לקדשו" (שמות כ, ח) לומדת שיש לקדש את השבת על היין בערב ובבוקר. נושאים בהלכה
הרב יהודה שביב נשים במצוות הציבור - בניית המשכן כמשל נושאים בהלכה
הרב אהרן ליכטנשטיין הדלקת נר חנוכה לחיילים ולמטיילים שאלה: מה דינם של חיילים הנמצאים בשטח ושל מטיילים, בהדלקת נר חנוכה? נושאים בהלכה
יוסי אורנשטיין "נשמה יתרה" המושג "נשמה יתירה" נזכר פעמים רבות בהקשרים רוחניים-מיסטיים, ובמיוחד בזמן ההבדלה, שבו עוזבת היא את האדם. במאמר זה אנסה לשפוך מעט אור על המושג ועל הרעיון. נושאים בהלכה
הרב יהודה שביב איסור מחלוקת רבנו יונה מגירונדי ב"שערי תשובה" מונה בשער השלישי (אות נ"ח) אזהרות התלויות בלשון, ובתוכן: "ולא יהיה כקורח וכעדתו" - אמרו רבותינו ז"ל: כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו, שנאמר: "ולא יהיה כקורח וכעדתו". נושאים בהלכה
הרב יהודה עמיטל בענין שיעורו של ליבון קל שדינו כהגעלה כידוע, ישנם מצבים בהם ההגעלה כרוכה בקשיים. השאלה מתעוררת גם ביחס למכסי הסירים אשר לרוב אין במקום כלי גדול שיוכל להכיל אותם נושאים בהלכה
אוריאל לוסטיג מצוות כתיבת ספר תורה למוני המצוות ע"פ פרשיות התורה זוהי המצווה התרי"ג. מקורה בתורה הוא בפרשת "וילך" (דברים ל"א, יט): "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד". נושאים בהלכה
הרב יוסף צבי רימון מצוות יישוב ארץ ישראל בימינו שתי סיבות קוטביות עשויות להקשות על הבא לסקור נושא כלשהו. נושאים בהלכה
שי ליכטנשטיין בענין ברכת הזמן בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה. שלו ושל אחרים אומר הטוב והמטיב" (ברכות נט:). דין זה הינו ידוע ומקובל. ברם, יש לעמוד בו על נקודות אחדות. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק א') כל פרי הגדל על עץ צריך להיות בגודל מינימלי כדי שיתחייב במעשר, יהיה מותר באכילת שביעית או שיהיה ראוי לברכת "בורא פרי העץ". במאמר זה ננסה לברר, אם גדרי "פרי" זהים בתחומים השונים, או שמא בכל תחום הדבר תלוי בקריטריון אחר. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בגדרי פרי בתחומים שונים (חלק ב') עתה נבוא לחיוב ברכות הנהנין. נושאים בהלכה

עמודים