הלכה נושאים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה שביב בירורים בהלכות פדיון שבויים (ב)
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת ואהבת לרעך כמוך מהי ההגדרה של רֵע בנוגע למצוַת האהבה? כיצד מתיישבת מצווה זו עם החובה לשנוא אדם מישראל החוטא בחטאים חמורים? מה משמעות המושג 'אחיך במצוות' ומתי הגדרה זו פוקעת? מה היקף הדין של 'חייך קודמין לחיי חברך'?
הרב חיים נבון הגנתן של ערי המקלט
הרב תומר אברהם ונונו בין יחיד לציבור בהלכות תשובה לרמב"ם
הרב אהרן ליכטנשטיין מצוַת התוכחה האם מצוַת התוכחה היא מצווה שבין אדם למקום או מצווה שבין אדם לחבירו? משאלה יסודית זו נובעות כמה שאלות חשובות: האם חובת ההוכחה חלה על כל חטא, או רק כאשר החטא מופנה כלפי המוכיח? מתי חייב האדם להוכיח? על אילו עבירות צריך להוכיח? מתי רצוי ומתי לא רצוי להוכיח?
הרב אהרן ליכטנשטיין לא תקום ולא תטור מה ההגדרה של איסורי הנקימה והנטירה? האם אדם העובר על איסור נקימה עובר גם על איסור נטירה? האם מוקד האיסור הוא במחשבת הלב, או במעשים הנובעים מכך? האם הנקימה פסולה בכל מקרה, או שיש מצבים שבהם היא מותרת ואף רצויה?
הרב אהרן ליכטנשטיין גדרי איסורי עבודת קרקע בשמיטה מן התורה
הרב אהרן ליכטנשטיין איסורי חרישה ונטיעה בשביעית
הרב אהרן ליכטנשטיין לפני עיוור לא תתן מכשול האם מותר להזמין אדם חילוני לבית הכנסת בשבת כדי להשתתף בתפילה, למרות שהוא כנראה יגיע לשם ברכבו? השיעור עוסק בבחינת השאלה הזו מצד איסור "לפני עיוור": האם מקרה זה נחשב ל"תרי עברי דנהרא" ואסור, או שמא הדבר מותר?
הרב אהרן ליכטנשטיין היתר מכירת הקרקעות בשביעית
הרב יעקב פרנצוס פרישת כהן גדול לקראת יום הכיפורי
הרב אביעד ברטוב סעודת פורים אל תוך השבת כיצד סועדים את סעודת הפורים כאשר פורים חל בערב שבת? מאימתי אסור לפתוח בסעודה ביום שישי? מתי יש לערוך קידוש כאשר ממשיכים סעודה אל תוך השבת?
הרב שלמה לוי עקירה ממקום למקום לענין חיובי ברכה
רבני ותלמידי הישיבה ברכות בנין ירושלים אמוץ כהן
הרב שמואל דוד רסק תפוחים - ברכתו
הרב יאיר קאהן עבודת כהן גדול ביום הכיפורים
הרב בנימין תבורי 07: קריאת המגילה ביום ובלילה בפורים - כנגד קביעתו של המן - "ישנו עם אחד מפוזר בין כל העמים" עלינו לבטא אחדות ואהבת ישראל, וכמצווה עלינו במשלוח מנות ובמתנות לעניים.

עמודים