הלכות ברכות
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב חיים נבון שיעור 1 / החובה לברך על מאכלים בסדרת שיעורים זו ננסה לסכם את יסודות התחום ההלכתי של הלכות ברכות. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 2 / ברכה לבטלה ברכה לבטלה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 3 / ספקות בדיני ברכות ספקות בדיני ברכות הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 4 / עניית אמן עניית אמן הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 5 / הוצאת אחרים ידי חובה הוצאת אחרים ידי חובה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 6 / אמירת הברכה אמירת הברכה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 7 / סמיכות הברכה לאכילה סמיכות הברכה לאכילה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 8 / אכילה ושתיה ללא הנאה אכילה ושתיה ללא הנאה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 9 / כמות המזון החייבת ברכה כמות המזון החייבת ברכה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 10 / שיעור "כביצה" ו"כזית" בימינו שיעור "כביצה" ו"כזית" בימינו הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 11 / ברכת פרי העץ ופרי האדמה בשיעור זה נתחיל לדון בשתי ברכות: "בורא פרי העץ" על פירות האילן, ו"בורא פרי האדמה" על פירות הארץ. המיוחד בשתי הברכות הללו הוא שלעתים קשה לסמן את הגבול בין פירות האילן לפירות הארץ. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 12 / ברכת פרי העץ (ב) ברכת פרי העץ (ב) הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 13 / "שהכל נהיה בדברו" ו"בורא פרי הגפן" "שהכל נהיה בדברו" ו"בורא פרי הגפן" הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 14 / רסק, מרק ובישול רסק, מרק ובישול הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 15 / בורא מיני מזונות הגמרא מביאה כלל לגבי חמשת מיני דגן: "כל שהוא מחמשת המינין - בתחלה מברך עליו בורא מיני מזונות, ולבסוף ברכה אחת מעין שלש" (ברכות מד ע"א). להלן נראה שמברכים בורא מיני מזונות בעיקר על שני סוגי מאכלים המופקים ממיני הדגן: תבשיל דגן ו"פת הבאה בכיסנין". הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 16 / ברכת בורא נפשות וברכה מעין שלוש ברכת בורא נפשות וברכה מעין שלוש הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 17 / פת הבאה בכיסנין הגמרא (ברכות מב ע"א) מביאה ברייתא הקובעת: "פת הבאה בכסנין מברכין עליה המוציא". אך רב יהודה פסק שם שאין הלכה כברייתא זו. אם כך, מה מברכים על פת הבאה בכיסנין? הרי"ף (ברכות ל ע"א) כתב: לפניה מברך מזונות ולאחריה אינו מברך כלום. תלמידי רבנו יונה (שם) כתבו שיש אומרים שאחריה מברך בורא נפשות. הרמב"ם (הלכות ברכות ג', ט-יא), הרשב"א (ברכות מב ע"א) והרא"ש (ברכות פ"ו סימן ל) כתבו שמברך אחריה ברכה מעין שלוש. וכן פסק השולחן ערוך (או"ח קס"ח, ו), שעל פת הבאה בכיסנין מברכים מזונות וברכה מעין שלוש. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 18 / לחם מבושל ומפורר לחם מבושל ומפורר הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 19 / עיקר וטפל עיקר וטפל הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 20 / קדימה בברכות חכמינו קבעו שכאשר נמצאים בפני האדם כמה מאכלים שונים, עליו לנקוט סדר מסוים של קדימות באכילתם ובברכותיהם. וזהו הידור מצווה (משנה ברורה קס"ח ס"ק א). הפרטים בזה רבים ומסובכים מאוד, ובסוף השיעור נציע דרך מעשית, פשוטה באופן יחסי, שאדם יכול לנהוג בה. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 21 / הפסק בסדרת שיעורים זו איננו עוסקים בדיני נטילת ידיים. עם זאת, אנו עומדים לעסוק בדיני סעודה; ובאופן טבעי, יש לדון בברכת המוציא שבפתיחת הסעודה, וממילא גם בדין הפסק בין נטילת ידיים לברכת המוציא. הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 22 / ברכה על מאכלים שלפני הסעודה ברכה על מאכלים שלפני הסעודה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 23 / ברכה על מאכלים אחרים בתוך סעודת פת מה דינם של מאכלים אחרים - מלבד לחם - הנאכלים בסעודת פת? אילו מהם נפטרים בברכת המוציא, ואילו מצריכים ברכה בפני עצמם? הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 24 / ברכת היין ושאר המשקים בסעודה ברכת היין ושאר המשקים בסעודה הלכות ברכות
הרב חיים נבון שיעור 25 / ברכת המזון ברכת המזון, הנאמרת לאחר אכילת לחם, היא ברכת הנהנין היחידה שחיובה הוא מן התורה ולא מדברי חכמים (ברכות כא ע"א). הלכות ברכות

עמודים