הלכות שבת (2)
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי מלאכת צידה מהו המוקד של מלאכת לידה? האם הוא בהגבלת החירות של בעל החיים או בהבאת בעל החיים לרשותו של האדם? מתי מתחייבים על הכנסת חיה לבית? באיזה גודל של בית מתחייבים? מה פירוש הביטוי 'מטי ליה בחד שחיא'? האם מתחייבים על צידת ציפור? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הגדרת ניצוד כפי שראינו בשיעור שעבר, על מנת לחייב במלאכת צידה, יש צורך שהחיה תהיה מוגדרת כניצודת. מהי ההגדרה ל'ניצוד'? מתי החיה נשבת לניצודת? מהי ההבחנה בין ביבר גדול לביבר קטן? מהי הגדרת `כל שאומר הבא מצודה ונצודנו`? האם ישנו איסור בצידת חיה המוגדרת כבר כניצודת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צידה בדגים ובכינים האם ישנו חיוב צד בצידת דגים? מדוע הירושלמי מחייבו משום קוצר ולא משום צד? האם ישנו איסור לצוד דגים מביבר קטן? מה דין צידת כינים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות לחיות ולדגים (א) האם ניתן להתחייב משום צד על פריסת מצודה לחיה? האם החיוב הינו רק כאשר ניצודה חיה בשעת פריסת המצודה? האם מתחייבים על יצירת המנגנון שיצוד בסופו של דבר את החיות, או שמא ניתן לומר כי פריסת המצודה כמוה כצידת החיה עצמה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי פריסת מצודות חיה עופות ודגים (ב) כיצד ניתן להבין את דברי המאירי הפוטר בכל מקרה של פריסת מצודה? מדוע התיר ה'אור זרוע' לפרוס מצודת עכברים בשבת? האם עכברים נחשבים דבר שיש במינו ניצוד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי חיה ועוף שברשותו, ובעלי חיים מותשים אילו חיות נחשבות 'מחוסרות צידה'? האם מותר לצוד בעלי חיים הנמצאים ברשותו? מה דין צידת בעלי חיים מותשים? האם המוקד הוא שליטת האדם על בעל החיים או תחושת החירות של בעלי החיים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי בעלי חיים איטיים בטבעם וצידת נחש מהו מעמדם של בעלי חיים איטיים כנמלים, תולעים, צבים, וכיו`ב, בנוגע למלאכת צידה? האם ישנו איסור לעייף חיה עד אשר היא תחשב כניצודה? מה דין צידת נחש על מנת שלא ישכנו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צידת צבי, ואופני צידה נוספים מן המשניות מתבאר כי במקרה שצבי נכנס מאליו לביתו של אדם, והלה נעל בפניו את הפתח - חייב משום צד. מהו הדין כאשר האדם נועל את ביתו לשמרו אך יודע שיש צבי בתוכו? האם ישנו צורך בכוונה בשעת צידת הצבי? מה דין צידת בעלי חיים על ידי שיסוי כלבים? האם ניתן לשחרר בעלי חיים שניצודו ממצודתם? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט - נטילת נשמה (א) האם ישנה הבחנה בין שחיטה לחניקה? האם ניתן לחייב על שוחט ללא נטילת נשמה? מה יהיה הדין במקרה בו בא ראשון ושחט, ובא אחר וגמר מיתתו? האם יש לחייב גם את השני על שגמר להוציא נשמתו? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ב) – נטילת נשמה ודין חובל מה דין ההורג בהמה טריפה בשבת? מהו היחס בין שחיטה לחבלה? מהו גדר מלאכת חובל? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מלאכת שוחט (ג) – חובל בשיעור זה נמשיך ונעסוק בגדי מלאכת חובל. הראשונים העלו יסודות נוספים לחיוב חובל (דש, צובע). מה הדין בחובל לצורך רפואה, כגון עוקר שן או מקיז דם וכיו`ב? מה דין מתן זריקה בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי שוחט (ד) - בעלי חיים שיש בהם דין נטילת נשמה באילו בעלי חיים יש דין נטילת נשמה? מהי הגדרת הכינה אותה מותר להרוג בשבת? מה דין התולעים הגדלים בפרות? מה דין בעלי חיים המתהווים מן הזיעה? האם מותר להרוג פרעושים משום צער? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (א) - 'והוא שקשרן' מהו הגדר של מלאכת תופר? מהו היחס בין מלאכה זו למלאכת קושר? האם גם במלאכה זו ישנו גדר של בר קיימא? האם ניתן להתחייב על אותה מלאכה גם משום קושר וגם משום תופר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ב) - בין תופר בשבת לתופר בכלאים מהו היחס בין הגדרת מלאכת תופר באיסורי שבת להגדרתה באיסור כלאי בגדים? האם גם בשבת ישנו גדר של שתי תכיפות? מה דין המותח חוט של תפירה? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ג) שיעור זה יוקדש לסיטואציות שונות שעלו בפוסקים בדיני תופר. מה ניתן ללמוד מסוגית הידוק חוט של תפירה, לגדר מלאכת תופר? האם מותר לתחוב מחט בבגד? האם מותר להדביק מדבקות, סקוצ'ים וכיו`ב? מה דין הדבקת חיתולים? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי תופר (ד) - תפירה במוצרים שונים האם ישנו איסור תפירה בהדבקת עצים זה לזה? האם ישנו איסור תפירה באדם? באוכלין? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (א) מהו גדר מלאכת קורע? במשנה נאמר כי נדרש שהקריעה תהיה על מנת לתפור. מה טיבה של דרישה זו? האם העיקר היא הקריעה, והדרישה על מנת לתפור היא רק כדי שלא יהיה מקלקל, או שמא גדרה של המלאכה הוא דווקא בקורע על מנת לתפור, אבל קריעה בעלמא, אף כזו שיש בה תיקון אינה מלאכה. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ב) בשיעור הקודם התחלנו לעסוק במלאכת קורע, ובחנו את מהות הדרישה כי הקריעה תהיה על מנת לתפור. כיצד דרישה זו מסתדרת עם הסוגיה המחייבת בקורע על מתו ובחמתו, אף על פי שאינו על מנת לתפור? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ג) בשיעור זה נדון בחידושו של 'שלחן ערוך הרב' בנוגע לקריעה בדבר שהוא גוף אחד. מה דין קריעת חוטים, חבלים, עורות ונייר? מה דין קריעת מעטפת נייר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי קורע (ד) בתחילת שיעור זה נדון בחידושו של ה'ביאור הלכה' כי לא שייך איסור קורע אלא כשקורע באמצע והוא זקוק לשניהם. בהמשך השיעור, נדון במספר מקרים מעשיים: האם מותר לקרוע לצורך עונג שבת? מה דין קריעת שקיות אוכל? האם מותר לקרוע נייר עטיפה של מתנה בשבת? מה דין פתיחת ההדבקה בטיטולים ובפלסטרים? האם מותר לתלות מודעה בלוח מודעות על ידי נעיצת נעץ? מה דין הפרדת דפי פנקס? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (א) מהו גדרה של מלאכת ממחק? מה בינה לבין מלאכת גוזז? האם ממחק הינו רק כאשר ממחק ליופי? מהו המגרר ראשי כלונסאות? מה דין המסתת את האבן? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (ב) הגמרא קובעת כי הממרח רטיה בשבת חייב משום ממחק. מהו המקרה ומהו האיסור? האם ישנו איסור למרוח משחה הנבלעת בבשר? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי ממחק (ג) מה דין צחצוח נעליים בשבת? האם מותר להסיר שעווה שנפלה על משטח מסוים או על קלף? מהדין שימוש בסבון נוזלי או מוצק בשבת? האם מותר לצחצח שיניים במשחה בשבת? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מעבד (א) מהי מלאכת מעבד? מה גדרה? מהי כמות המלח הדרושה לעיבוד, וכמה זמן צריך המלח לשהות על העור כדי שייחשב מעובד? האם יש בריכוך עדשות מגע משום מעבד? שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מעבד (ב) בשיעור זה נדון בסוגיית מעבד באוכלין. האם מותר להכין מי מלח בשבת? שיעורים בהלכות שבת

עמודים