המעלות ממעמקים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים קובץ זה רואה אור לבקשתם של חברים ותלמידים, אשר המגע היום יומי אתם נותק עם המלחמה ושירותם הצבאי הממושך. מבקשים הם דברים שבכתב, העוסקים במשמעותם של המאורעות ובתהליכי הגאולה, ועם זאת קלים לעיון. קשה לסרב לבקשתם של אנשים העומדים בחזית. כך יוצאים הדברים לאור, אף על פי שאין הם בחינת משנה סדורה. הקובץ כולל דברים שנאמרו בעקבות מלחמת יום-הכיפורים, כשמצורפים להם דברים שנכתבו ונאמרו בעשרים וחמשת השנים האחרונות, מאז קום המדינה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: למשמעותה של מלחמת יום הכיפורים אדם מישראל, המאמין כי מאורעות הנוגעים לחיי עם ישראל מכוונים בידי ההשגחה העליונה, טבעי לו שישאל מה פשרם ומה משמעותם.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אל תירא ישראל כי אתך אני שאלה גדולה מעסיקה היום את הציבור בישראל, לוחמים ואנשי העורף כאחד. האם מלחמת יום הכיפורים, וכל הכרוך בה הוא בעל משמעות לעתיד הרחוק.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: ציונות של גאולה המועקה והמבוכה שבאו בעקבות מלחמת יום הכיפורים חשפו למעשה משבר עמוק. זהו משברו של עצם הרעיון הציוני בתפישתו ההרצלאית.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עם תלמידים בחזית קריאות טלפוניות באמצע הלילה מטעם ענף ההסברה והרבנות הצבאית הזעיקו אותנו, מספר ראשי ישיבות. "החבר'ה רוצים לראות אתכם", נאמר לנו. עלינו ומצאנו אותם באחד החניונים העורפיים, בין קרב לקרב. נחים קצת, ומטפלים בטאנקים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: אמונים "ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו". "'אין כאל ישורון' רוכב שמים בעזרך'. ר' ברכיה בר סימון אמר אין כאל ומי כאל ישורון ישראל סבא. מה הקב"ה כתוב בו 'ונשגב ד' לבדו' אף יעקב 'ויותר יעקב לבדו'" (רבה וישלח).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: עיון במדרשות הרמב"ם, בהלכות מלכים פרק שביעי הלכה טו, כותב: "ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה ישען על מקוה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל יחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא, ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: בפעמי הגאולה "לד' הישועה על עמר ברכתך סלה". כשהקב"ה מביא ישועה - חובתו של ישראל לברך.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: כי דיליתני "אבל פעם יוצץ לנו האמת עד שנחשבנו יום, ואחר כר יעלימוהו הטבעים והמנהגים עד שנשוב בליל חשוך קרוב למה שהיינו תחילה, ונהיה כמל שיבריק עליו הברק פעם אחר פעם והוא בליל חזק החשך" (מורה נבוכים, פתיחה).
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מעיינה של ירושלים זה היום עשה ד' נגילה ונשמחה בו. ביום זה, יום כ"ח אייר, אנו חוגגים את חג שחרורה של ירושלים, את איחודה מחדש לעיר שחוברה לה יחדיו. אנו מזכירים את ירושלים ומדברים על ירושלים, אר למעשה אנו מתכוונים לבל אותה מערכת מופלאה של תשועות ונצחונות שזכינו להם במלחמת ששת הימים.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: דור מחפש את זהותו לכשנשתחרר ממוסכמות שמלפני מספר שנים ונתבונן מחדש בדמותו של דורנו זה כמו שהוא מתגלה לעינינו אחרי מלחמת ששת הימים, דומה שלא נגזים אם נגדיר אותו כדור המחפש את זהותו. "מי אנחנו" ו"מה אנחנו", שאלות אלו חדלו להיות שאלות תיאורטיות גרידא, שאלות שמקומן בתחום הדיון הפילוסופי ותו לא.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: לדרכו של החייל הדתי במלחמת הקוממיות לא בסופה דרכנו ובסערה לא הלכנו. צנועות ושקטות הן הנתיבות בהן צעדנו. אך צעדנו באומץ, כי אכן לגדולות היו עינינו.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: הראי"ה קוק לדורנו "מעשי שטן או מעשי אלהינו?" כך נוסחה השאלה עוד לפני ארבעים שנה. היה זה הד"ר יצחק ברויאר ז"ל, אשר הציג את השאלה בנוסחה החריף הזה ביחס להצהרת בלפור.
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: מבוכתו הרוחנית של הדור בתפישתו של הרב הצדיקים הטהורים אינם קובלים על הרשעה אלא מוסיפים צדק, אינם קובלים על הכפירה אלא מוסיפים אמונה, אינם קובלים על הבערות אלא מוסיפים חכמה. (ערפלי טהר)
הרב יהודה עמיטל המעלות ממעמקים: סגולת ישראל והשפעתה על החיים רעיון סגולת ישראל משמש אבן יסוד במשנתו המחשבתית של מרן הרב ז"ל, ברובי תורתו המפוזרים בספריו ומאמריו הרבים. הבנתו והבהרתו פותחות פתח להבנת פרקים רבים ממשנתו.