הפטרות ויקרא
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה ליכטנשטיין פרשת ויקרא - הקרבנות הבאת קורבנות מבטאת 2 תפיסות עולם בקשר אדם עם הקב`ה. קשר האיש והרעיה ובו הקורבן הוא מתנה שעיקרה היא הרצון להתקרב, וקשר האב והבן ובו הבן מנסה לכפר על עוונותיו. על סוג הקשר השני מדברת ההפטרה של פרשה זו. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת צו - שבת הגדול: יום ה' הגדול והנורא פרשת צו - שבת הגדול: יום ה' הגדול והנורא עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת שמיני - בין אש לשלג ההפטרה מתמודדת עם סוגיית מפגשו האדם עם הקודש וביטוייו המוחשיים תוך כדי הנגדה למעשה נדב ואביהוא. נדב ואביהוא חוטאים בגלל אהבת ד' מתפרצת, המתעלמת ממידת היראה. דוד חוטא בחוסר איזון בין הששון והגיל על הבאת הארון לירושלים לבין היראה. הוא זוכה לתקן זאת בהעלאת הארון בפעם השניה שבה הוא משלב בין ריקוד לפני ה' לבין זבחים. חטאו של עוזה הוא התייחסות לארון כאל רהיט שיש לשמור על נשיאתו בעגלה ללא היראה הראויה. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין הפטרת תזריע-מצורע הפטרת תזריע-מצורע עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת אחרי מות - ושבתי את שבות עמי ישראל הפטרות אחרי מות וקדושים ביחזקאל ובעמוס באות בעקבות איסורי העריות שבפרשיות. ההפטרה לנחם ולהציג זווית נוספת ומשלימה. אמנם עם ישראל חוטא בחטאים החמורים אולם הנחמה היא שהם לא כמו הגויים החוטאים, יש להם ברית עם הקב`ה וה' לא ישמיד ולא יפקיר את ישראל לעולם. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת אמור - התחדשות היחסים ההפטרה ביחזקאל עוסקת בפרטים ההלכתיים של עבודת הכהנים במקדש. בנבואתו חלק מההלכות של כהן גדול מתוארות כהלכות לכל הכהנים. ניתן להסביר זאת כנחמה לעם שחושש שיחסיו עם הקב`ה לא ישובו לקדמותם, שבמקדש שבגאולה תהיה תוספת קדושה, עד שהכהנים נוהגים ככהן גדול. עיון בהפטרות
הרב משה ליכטנשטיין פרשת בחוקותי - אמון שאין מקרה בעולם מגמת הפטרת בחוקותי היא מידת הביטחון בקב`ה בעקבות הצרות שקורות לעם ישראל. ההפטרה משלבת בין נבואת תוכחה מצד הקב`ה, מחד, ופסוקי תקווה ואמון מצד הנביא מאידך. הביטחון מוליד ציפייה לישועה אלא שזה מותנה בהעדר שיקולים אחרים של ההשגחה. ענין הביטחון בהפטרה הוא גם הביטחון בהשגחה כעומדת מול המקרה והסיבתיות האנושית. עיון בהפטרות
הרב יעקב מדן השמר בנגע הצרעת סוגיית הצרעת רחבה ביותר, ועלינו לעיין מדוע טרחה התורה והקדישה שתי פרשות כדי לפרט בצורה דקדקנית ביותר את סוגי הנגעים השונים ודרכי הטהרה, תוך התעלמות מהחטא שבגינו הצרעת מגיעה. שיחת ראש הישיבה
הרב יהודה שביב פרשת ויקרא - עם זו יצרתי לי - מבוא לתורת כוהנים בעיקרה, תוכחת ישעיהו ממוקדת בקרבנות שישראל מקריבים, ולא באלו שישראל לא הקריבו. עוד מוכיחה ההפטרה נגד עבודה זרה, ומזכירה כי עם ישראל נוצר להיות ממלכת כוהנים וגוי קדוש. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת צו - עולותיכם ספו על זבחיכם - צויתי או לא צויתי לדברי ירמיהו, הקב`ה לא ציווה ביציאת מצרים על דברי עולה וזבח. האמנם לא ציווה הקב`ה על הקרבת הקרבנות? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת שמיני - השבר והשאת השיעור עוסק בהקבלות שבין העלאת הארון לירושלים ונסיונו של דוד לבנות את המקדש לבין הפרשה: חטאם של נדב ואביהו מול חטאו של עוזה ותגובתה של מיכל, הניסיון השני של העלאת הארון ואופן הזכרת הנפטרים. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת תזריע - ואיש בא מבעל שלישה - הנגע ורפואתו סיפור צרעתו של נעמן וטיהורה ע`י אלישע מלמד על 'חלוקת העבודה' בין הכהן המטהר והמטמא את נגע הצרעת לבין הנביא המרפא נגע זה. בכל מקרה, הריפוי הוא בידו של האדם ותלוי במעשיו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת אחרי מות - תחייה מתוך צרעת הפרשה מפרטת את דיני הטהרה מהצרעת, ואילו ההפטרה - סיפור ארבעת המצורעים - מלמדת על עומק התחייה דווקא מתוך מחלה זו. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת מצורע - התשפוט התשפוט את עיר הדמים - עת לעקור ועת לנטוע נבואתו של יחזקאל מלמדת כי אם ישראל יחטאו - הם ייגלו מהארץ בדיוק כמו שאר הגויים. ההבדל בין ישראל לעמים הוא ההבטחה שעם ישראל יחזור מהגלות. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת אמור - והכוהנים והלויים בני צדוק - הלכה ונבואה כיצד ניתן להתמודד עם הסתירות הרבות הקיימות בין דיני התורה לבין הדינים שבנבואת יחזקאל? שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בהר - החתום והגלוי מדוע בחרו מסדרי ההפטרות בנבואה העוסקת רק בעניין אחד מהפרשה - בגאולת הקרקע של ירמיהו מיד חנמאל בן דודו? נראה, שגאולת הקרקע רומזת לגאולתם של ישראל מהגלות. ההפטרה גם מחדדת את ההסתכלות על הבנת המצוות ודרכי ה'. שיעורים על ההפטרות
הרב יהודה שביב פרשת בחוקותי - ה' עוזי ומעוזי - הברכה והקללה מהו היחס בין הברכות והקללות בפרשה ובהפטרה? שיעורים על ההפטרות