זבחים
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: תוכן העניינים, מבוא, פתיחה שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין - זבחים ישיבת הר עציון, אלון שבות תשע"ג
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: שיעור פתיחה אנו נשתדל להציג בשיעור זה סקירה כללית של עולם הקרבנות. יש לציין בפתח הדברים שבעולם של מקדש וקדשיו ישנם מרכיבים שונים נוספים שאינם מעיקר ענייננו.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: חיוב לשמה בקדשים המשנה הראשונה במכילתין והמשנה הראשונה במסכת מנחות פותחות בפסול של 'שלא לשמה'. הדיון בפסול זה בנוי על רובד בסיסי יותר של הבנת הצורך ב'לשמה'.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: פסול שלא לשמה עסקנו בפעם שעברה בצורך של 'לשמה' כפי שהוא מופיע בגמרא בראשית המסכת ובסוגייה בדף מו: . הצד השני של המטבע מופיע במשנה הראשונה, והוא הפסול של 'שלא לשמה' .
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: עניינים שונים בדין לשמה הנושא של מחשבה לעומת דיבור נידון בכמה הקשרים בש"ס. התוס' בראשית המסכת קובעים שכל מחשבה בקדשים היא בדיבור, והם מפנים אותנו לסוגייה בפרק המפקיד.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: שינוי בעלים את השיעור נחלק לשני חלקים עיקריים. ראשית, נדון במושג הבעלות בקדשים כשלעצמו. שנית, נתייחס לדין הספציפי של שינוי בעלים כפי שהוא מופיע אצלנו.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: שינוי קודש ושינוי בעלים הגמ' מרבה בסופו של דבר את דין 'לשמה' ביחס לכל ד' העבודות ובנוגע לכל סוגי הקרבנות.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: חטאת ששחטה לשם חולין בסוגייה שלפנינו ישנם בעיקר שני נושאים: נושא אחד - חטאת ששחטה לשם חולין. נושא שני - דין 'תוכו ולא תוך תוכו' בטומאת כלי חרס.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: אשם שניתק לרעייה הדין של אשם הניתק לרעייה מובא כבדרך אגב בסוגייתנו, אולם הוא מצוטט במקומות נוספים בש"ס, וראוי לעמוד בהקשרו על כמה יסודות חשובים.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: קרבנות הבאים לאחר מיתה לקרבנות הבאים לאחר מיתה יש להתייחס בשתי רמות.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: כפרת עולה הגמ' בדף ו. דנה בכפרת עולה בהקשר של היכולת לכפר על עשה במקרה שהעבירה נעשתה לאחר ההפרשה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: לב בית דין מתנה עליהן הגמ' בדף ו: מעלה תוך כדי דיון בסוגיית עשה דלאחר הפרשה את הדין של שעירי עצרת.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: קרבן שנשחט לשם קרבן חבירו תודה ששחטה לשם תודת חבירו.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: פסח שלא בזמנו בברייתא שלפנינו מפורטים ארבעה דינים. הדינים של פסח בזמנו פשוטים, והם מופיעים כבר במשנה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מותר הפסח בגמ' מובאת הברייתא הבאה תוך כדי דיון במותר הפסח ובשלמי פסח.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מחשבין מעבודה לעבודה נקודת המוצא של הסוגייה היא שבפיגול ודאי מחשבין מעבודה לעבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: היקש אשם לחטאת יסודות ההיקש: במשנה בדף ב. מובאת שיטתו של ר' אליעזר ביחס לאשם.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: דין ימין, ושיטות התנאים במשנה ההכשר הכפול של עבודת המנחה, הן בימין והן בשמאל, צריך להיבחן על רקע עצם הדין של ימין בעבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: פסח בי"ד שחרית במשנה מופיעה מחלוקת תנאים בקשר לפסח בי"ד שחרית.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: בעלי חיים נדחים הנושא של דיחוי בבעלי חיים הוא נושא ממוקד מאד בהגדרתו, אבל כדי לדון בו יש לדון בהרחבה בעניין דיחוי באופן כללי.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: חלות מחשבת פיגול בעבודות שונות המשנה בדף יג. מתייחסת לעבודות השונות שבהן חלה מחשבת שלא לשמה. בהמשך המסכת, בפרק השלישי, יש במשניות עמדות מקבילות בנוגע למחשבת פיגול.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: זר המוקד המרכזי של סוגיות הפרק הראשון הוא ענייני מחשבה. הסוגיות עוסקות בהרחבה בדין שלא לשמה, ויש גם דיון מצומצם יותר במחשבת פיגול.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: שחיטה, מליקה ופסול מחשבה הגמ' בדף יד: קובעת ששחיטה לאו עבודה היא. הקשרה של קביעה זו הוא הכשר זר בשחיטה, אבל בהקשרים אחרים לשחיטה יש מעמד של עבודה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: הולכה ארבע עבודות מהוות את חוט השידרה של תהליך ההקרבה. מדובר בשחיטה, קבלה, הולכה וזריקה.
הרב אהרן ליכטנשטיין זבחים: מפתחות