חנוכה
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה לוי נר חנוכה הדולק פחות מחצי שעה דיוננו יעסוק במי שנאלץ לכבות את הנרות לפני שדלקו חצי שעה, כגון חיילים היוצאים לפעילות סמוך לצאת הכוכבים, או כל אדם הנאלץ לצאת ממקומו לאחר הדלקת הנרות ואינו יכול להשאיר את הנרות דולקים - האם יכול במצבים כאלה להדליק בברכה.
דודי כהנא 24-05: פרסומי ניסא - בפני עושה המצווה או בפרהסיא - עיון בגדרי פרסום הנס
הרב יעקב מדן הנרות הללו הקורא עומד ותמה על השאלה 'מאי חנוכה?' וכי לא שמע המקשן על חג זה? ועוד תימה על התשובה. שלא מצא התרצן לספר אלא על נס פך השמן, ולא על סיפורי התשועות והמלחמות, ולא הזכיר את חזרת מלכות ישראל למקומה 'למעלה ממאתיים שנה' (כלשון הרמב"ם חנוכה ג', א)...
הרב אהרן ליכטנשטיין 05: מקצת דברים על יהדות ויוונות
הרב אהרן ליכטנשטיין 13: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה'"
הרב אהרן ליכטנשטיין 15: להבדיל בין טמא לטהור, בין קודש לחול
הרב אהרן ליכטנשטיין 16: "להשכיחם תורתך ולהעבירם מח‏וקי רצונך"
הרב יאיר קאהן 20: "הנרות הללו קודש הם"
הרב יהודה עמיטל 14: שעור ב"נר מצוה" למהר"ל
הרב יהודה שביב 17: מי לה' - לאן - חנוכה - לקחים מאוחרים
הרב יובל שרלו 19: נס וחנוכה
הרב יוסף סלוטניק 21: "ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו"
הרב יוסף צבי רימון משמעות נס פך השמן
הרב משה ליכטנשטיין 09: "והימים האלה נזכרים ונעשים" - פרסומי ניסא וחידוש הברית בחנוכה ובפורים
רבני ותלמידי הישיבה מקבץ שיעורים לחנוכה תשע"ט כמנהגנו לפני חגים ומועדים הכנו עבורכם מקבץ שיעורים ומאמרים מתורת ישיבת הר עציון לחנוכה, המאפשר לכם נגישות קלה ללימוד, האזנה וצפייה באופן מרוכז ונוח.

עמודים